COMPACT DRY ETB

COMPACT DRY ETB

Compact dry ETB là môi trường vi sinh phát hiện Enterobacteriacae.

Sử dụng compart dry rất dể dàng cho việc phát hiện vi khuẩn đường ruột. Dựa vào phản ứng giữa vi khuẩn với cơ chất của môi trường mà dể dàng phân biệt vi khuẩn đường ruột với các nhóm khác.

Scientific Publications