Về Toàn Cầu

CÔNG TY TNHH KHOA H?C K? THU?T TOÀN C?U

-Tên giao di?ch: Global Scientech Co.,Ltd

* Li?ch s? hi?nh tha?nh

-Tha?nh lâ?p tha?ng 11/2006

-Tru? s??: Lâ?u 19, Khu A, Sô? 4 Nguyê?n ?i?nh Chiê?u, P. ?akao, Q.1, TP.HCM

-La? mô?t công ty hoa?t ?ô?ng trong li?nh v??c th??ng ma?i sa?n phâ?m công nghê? sinh ho?c va? ho?a ho?c.

* Giá tri? cô?t lo?i

- Hoa?i ba?o: la? mô?t trong nh??ng th??ng hiê?u uy ti?n ha?ng ?â?u

- Tâ?m nhi?n: ?ê?n n?m 2020 tr?? tha?nh công ty co? qui mô trung bình ( 50 nhân s?)  va? la? mô?t trong nh??ng công ty ha?ng ?â?u Viê?t Nam vê? cung câ?p sa?n phâ?m công nghê? sinh ho?c va? ho?a ho?c

- S?? mê?nh: mang s?? tiê?n bô? khoa ho?c, công nghê? cu?a thê? gi??i phu?c vu? nhu câ?u pha?t triê?n khoa ho?c, công nghê? n???c nha?

- V?n ho?a: ?oa?n kê?t, chia se?, cu?ng pha?t triê?n

- Slogan: “Growing with Science” – Ta?m di?ch “ Pha?t triê?n, l??n ma?nh cu?ng khoa ho?c”

* Tiêu chí ho?t ??ng

V?i

-  ??i ng? nhân viên tre?, n?ng ?ô?ng, nhiê?t huyê?t, co? ki?n th?c va? t?n tâm

Chúng tôi mang ??n

- S?n ph?m ch?t l??ng, uy tín v??i giá c? h??p ly?

- D?ch v? tuy?t ??i, hô? tr?? ky? thuâ?t ki?p th??i

- Luôn luôn tiê?p nhâ?n s?? ?o?ng go?p y? kiê?n ho??c phê bi?nh cu?a kha?ch ha?ng

- Chê? ?ô? hâ?u ma?i va? ch?m so?c kha?ch ha?ng chu ?a?o

*S?n ph?m chính

Môi tr??ng nuôi c?y vi sinh: Sinh màu (chromogenic media) và truy?n th?ng

- Môi tr??ng vi sinh s?n ràng s? d?ng, ti?n l?i, nhanh chóng: Compact dry, Dip-Slides

- Ch? th? sinh h?c, hóa h?c và ?? s?ch

- Sinh h?c phân t?: Hóa ch?t và thi?t b? RT-PCR ( qPCR)

- Th? nghi?m thành th?o: LGC, IFM, Rikilt

- Hóa ch?t chu?n: LGC, USP, TRC, EP, BP, TLC, Sigma, NRC, Cambridge Isotope(CIL), NIST, IRMM/BCR, HWI, HPC...

- Hóa ch?t tinh khi?t: AKsci/USA, TCI, SIGMA, FISHER, ACROSS, ALFA, SISSCO-INDIA

- Thi?t b? phòng lab: N?i h?p, t? c?y vi vô trùng, t? ?m, t? s?y, t? mát vi n?m, t? l?nh âm sâu (-86oC), máy ly tâm, máy quang ph? UV-VIS, Cân phân tích, m?y c?t n??c, Máy l?c, ...

- V?t t? tiêu hao

 Sean Taylor Jersey
Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey