Máy đo quang phổ YSI 9300/9500 - USA

Máy ?o quang ph? ?ng d?ng linh ??ng ngay c? trong phòng lab ho?c ??a ?i?m ?o l??ng tr?c ti?p.

Tính n?ng:

+  Không c?n b?o qu?n m?u khi s? d?ng, thi?t b? s? h?u ??c tính ch?ng th?m n??c và d? dàng v?n chuy?n. T?t c? hóa
ch?t, thu?c th? ??u an toàn và d? s? d?ng.

+  Ch?n l?a, ?i?u h??ng danh m?c test hi?n th? s?n trên màn hình (test ?u tiên ? m?c ??u tiên phía trên) c?a thi?t b?, ch?n m?c
test và nh?n OK. Thi?t b? s? t? ??ng h??ng d?n qua t?ng b??c ?? hoàn thành quy trình thí nghi?m c?a
ng??i s? d?ng - c?c kz ??n gi?n,thu?n ti?n v?i ?? chính xác c?c cao.

 Anton Khudobin Authentic Jersey
Attachments:
Download this file (MÁY ĐO QUANG PHỔ YSI 9300-9500.pdf)Máy đo quang phổ YSI 9300/9500[Thiết bị đo quang cao cấp từ Mỹ]542 kB
Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey