HỘI THẢO “GIẢI PHÁP CHẨN ĐOÁN VI SINH VÀ KIỂM SOÁT PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆU QUẢ”

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??C L?P - T? DO - H?NH PHÚC

?******************

Kính g?i Quý khách hàng   ,

Công ty TNHH KHKT Toàn C?u trân tr?ng kính m?i Quý khách hàng ??n tham d? h?i th?o:

GI?I PHÁP CH?N ?OÁN VI SINH VÀ KI?M SOÁT PHÒNG THÍ NGHI?M HI?U QU?

Th?i gian: 08h00 ??n 16h00, Th? b?y ngày 23 tháng 7 n?m 2016

??a ?i?m: Khách s?n Vi?n ?ông – 275A Ph?m Ng? Lão, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh

 

?ây c?ng là d?p ?? Công ty Toàn C?u tri ân khách hàng ?ã quan tâm, s? d?ng các s?n ph?m c?a Toàn C?u xuyên su?t th?i gian qua.

 

R?t mong  Quý khách hàng s?p x?p th?i gian ??n tham d?, s? hi?n di?n  c?a Quý khách hàng  là góp ph?n vào thành công H?i th?o.

 

Th?i gian

Ch??ng trình

Báo cáo viên

8h00-8h30

?ón khách

??i di?n công ty TNHH KHKT Toàn C?u

8h30-8h45

Phát bi?u khai m?c

Ph?n 1: Gi?i pháp ch?n ?oán vi sinh

8h45-9h30

Trình bày s?n ph?m CHROMagar

Ông Alberto lerner – T?ng giám ??c CHROMagar

9h30-10h00

Gi?i ?áp và chia s? kinh nghi?m c?a khách hàng s? d?ng CHROMagar

 

10h00-10h15

Gi?i lao dùng tea break

10h15 -10h30

Gi?i thi?u m?t s? s?n ph?m vi sinh khác

??i di?n công ty TNHH KHKT Toàn C?u

10h30-11h00

Gi?i ?áp các v?n ?? có liên quan

11h00 -11h30

Gi?i thi?u thi?t b? qPCR 16 gi?ng

11h30 -11h50

Gi?i ?áp và ?ng d?ng m?t s? b? kít phát hi?n b?nh trên tôm

11h50-13h00

Ngh? tr?a, dùng buffer t?i khách s?n

Ph?n 2: Ki?m soát phòng thí nghi?m hi?u qu?

13h00-13h30

Gi?i thi?u ?ng d?ng ch? th? sinh h?c, hóa h?c trong phòng thí nghi?m

??i di?n công ty TNHH KHKT Toàn C?u

13h30-14h00

Gi?i thi?u các ch??ng trình th? nghi?m thành  th?o

14h00-15h00

Gi?i thi?u m?t s? s?n ph?m khác

15h00 -16h00

Nhân k? ni?m 10 n?m thành l?p, Công ty chúng tôi chân thành cám ?n Quý khách hàng ?ã tin t??ng ??ng hành c?ng chúng tôi trong su?t th?i gian qua và mong mu?n khách hàng s? ti?p t?c ??ng hành cùng chúng tôi trong ch?ng ???ng s?p t?i thành công h?n n?a. ?? t? lòng bi?t ?n sâu s?c ??n Quý khách hàng, nhân s? ki?n này, chúng tôi t? ch?c ch??ng trình rút th?m trúng th??ng cho t?t c? khách hàng tham d?  h?i th?o v?i t?ng tr? giá gi?i th??ng lên t?i 30.000.000 VND và 1 ph?n th??ng rút th?m may m?n ??c bi?t dành riêng cho khách hàng ?ã và ?ang s? d?ng s?n ph?m CHROMagar t? công ty chúng tôi.

T?ng voucher gi?m giá 10% hàng CHROMagar ??n h?t 2016

16h00

B? M?C VÀ K?T THÚC H?I TH?O

Quý khách hàng ??ng ký tham d? h?i th?o vui lòng liên h? :

Tr?n Thùy Di?m H??ng

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel   :08-3758 9215 ext 17

CÔNG TY TNHH KHKT TOÀN C?U chân thành cám ?n và hân h?nh ???c ?ón ti?p.

 

 Eli Harold Womens Jersey
Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey