Việt Nam xuất hiện siêu vi khuẩn kháng tất cả kháng sinh

- Tình tr?ng kháng kháng sinh t?i Vi?t Nam ngày càng gia t?ng khi xu?t hi?n m?t vài lo?i siêu vi khu?n kháng l?i t?t c? các lo?i thu?c.

T?i h?i ngh? khoa h?c toàn qu?c v? h?i s?c c?p c?u và ch?ng ??c 2017 tu?n qua t?i Hà N?i, GS Nguy?n Gia Bình, Ch? t?ch H?i H?i s?c c?p c?u và ch?ng ??c bày t? lo ng?i v? tình tr?ng kháng kháng sinh t?i n??c ta.

Theo ông, h?u h?t các c? s? khám ch?a b?nh ?ang ph?i ??i m?t v?i t?c ?? lan r?ng c?a các vi khu?n kháng nhi?u nhóm kháng sinh. Trong ?ó tình hình kháng thu?c t?i các t?nh phía Nam nghiêm tr?ng h?n.

T?i các khoa h?i s?c tích c?c, v?n ?? này còn nan gi?i h?n, do n?i ?ây t?p trung nh?ng b?nh nhân n?ng nh?t, qua nhi?u khoa ?i?u tr?.

kháng sinh, kháng kháng sinh, kháng thu?c
V?i t?c ?? kháng kháng sinh nhanh nh? hi?n t?i, trong m?t vài th?p k? t?i, nhi?u lo?i b?nh thông th??ng c?ng không còn thu?c ch?a

PGS.TS ?oàn Mai Ph??ng, Tr??ng khoa Vi sinh, BV B?ch Mai cho bi?t, t?i các t?nh phía Nam, t? l? Ecoli (vi khu?n ???ng ru?t) kháng kháng sinh lên t?i 74,6%; t? l? kháng c?a vi khu?n gây nhi?m trùng K. pneumoniae lên t?i g?n 60%; vi khu?n A.baumannii (gây nhi?m khu?n b?nh vi?n) có t? l? kháng v?i h?u h?t các lo?i kháng sinh ? m?c trên 90%...

V?i nhóm kháng sinh carbapenem, nhóm kháng sinh m?nh nh?t hi?n nay c?ng có t? l? lên t?i 50%, ??c bi?t là các vi khu?n gram âm mang gen kháng thu?c nh? Beta lactamase.

PGS.TS. L??ng Ng?c Khuê, C?c tr??ng C?c Qu?n lý khám ch?a b?nh, B? Y t? cho bi?t, trong khi nhi?u qu?c gia phát tri?n ?ang còn s? d?ng kháng sinh th? h? 1 có hi?u qu? thì Vi?t Nam ?ã ph?i s? d?ng t?i kháng sinh th? h? 3 và 4.

?áng lo ng?i h?n, ? n??c ta ?ã xu?t hi?n m?t vài lo?i siêu vi khu?n kháng l?i t?t c? các lo?i kháng sinh. Ph? bi?n nh?t là nhóm vi khu?n gram âm ???ng ru?t.

L??ng thu?c kháng sinh t?ng g?p ?ôi

T? ch?c Y t? th? gi?i x?p Vi?t Nam vào nhóm các n??c có t? l? kháng kháng sinh cao nh?t th? gi?i.

T? n?m 2009 ??n nay, s? l??ng thu?c kháng sinh ? Vi?t Nam bán ra ngoài c?ng ??ng ?ã t?ng g?p 2 l?n.

Nguyên do, có t?i 88% kháng sinh t?i thành th? ???c bán ra mà không c?n kê ??n, ? nông thôn t? l? lên ??n 91%. 

 
kháng sinh, kháng kháng sinh, kháng thu?c

B?nh nhân m?c lao ?a kháng thu?c ???c ?i?u tr? t?i BV Ph?i ??ng Tháp

Các bác s? s? d?ng kháng sinh không h?p lý. Theo kh?o sát c?a BV Ch? R?y, kho?ng 50% kháng sinh ???c bác s? kê ??n b?t h?p lý; 32% bác s? ch? ??nh s? d?ng kháng sinh cho các b?nh nhân không nhi?m khu?n; 33% bác s? s? d?ng kháng sinh kéo dài và không c?n thi?t…

Trong khi t?c ?? tìm ra kháng sinh m?i trên th? gi?i không k?p so v?i m?c ?? gia t?ng c?a các vi khu?n kháng kháng sinh.

Trong h?n 5 n?m (t? 1983 - 1987), c? quan Qu?n lý D??c và th?c ph?m M? m?i ch? c?p gi?y ch?ng nh?n s? d?ng cho 18 lo?i kháng sinh. Còn t? n?m 2008 ??n nay không có thêm kháng sinh m?i nào ???c tìm ra.

V?i tình hình này, WHO d? tính ??n n?m 2050, c? 3 giây s? có 1 ng??i t? vong do các siêu vi khu?n kháng thu?c, t??ng ???ng v?i kho?ng 10 tri?u ng??i m?i n?m. Khi ?ó, các b?nh thông th??ng nh? ho hay ch? m?t v?t c?t c?ng có th? gây t? vong.

?? h?n ch? tình tr?ng này, B? tr??ng Y t? ?ã ra quy?t ??nh thành l?p nhóm k? thu?t v? giám sát kháng thu?c giai ?o?n t? n?m 2017-2020.

Nhóm s? có nhi?m v? tham gia ph?i h?p, ?ánh giá, báo cáo giám sát v? kháng thu?c và ??a ra các gi?i pháp ng?n ch?n s? gia t?ng kháng thu?c c?a vi khu?n gây b?nh th??ng g?p.

Ngu?n : vietnamnet.vn

 Ezekiel Elliott Jersey
Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey