Công nghệ hứa hẹn xóa sổ hoàn toàn đại dịch thế kỷ

Các nhà khoa h?c M? lo?i b? thành công virus HIV trên chu?t b?ng công ngh? ch?nh s?a gen CRISPR.

cong-nghe-hua-hen-xoa-so-hoan-toan-dai-dich-the-ky

Công ngh? ch?nh s?a gen CRISPR có th? là ph??ng pháp ti?m n?ng ?? ch?a tr? HIV. ?nh: iStock.

Các nhà nghiên c?u t?i ??i h?c Temple và ??i h?c Pittsburgh, M?, s? d?ng công ngh? ch?nh s?a gene CRISPR ?? lo?i b? thành công ADN c?a virus HIV ra kh?i mã di truy?n c?a chu?t, giúp con v?t kh?i b?nh, theo Cnet. K?t qu? nghiên c?u ???c công b? trên t?p chí Molecular Therapy hôm 3/5.

Nh?ng khám phá m?i nh?t này ?em l?i hy v?ng cho vi?c tìm ra ph??ng pháp ch?a tr? HIV, m?t lo?i virus r?t khó ?? lo?i b? hoàn toàn kh?i c? th? ng??i b?nh. Nhi?u lo?i thu?c ch?ng virus HIV ?ã ???c s? d?ng ?? ng?n ch?n s? sao chép c?a virus. Nh?ng khi b?nh nhân ng?ng u?ng thu?c, virus có th? phát tri?n tr? l?i.

Giai ?o?n ti?p theo c?a nhóm nghiên c?u là s? d?ng công ngh? ch?nh s?a gene CRISPR ?? lo?i b? virus HIV trên ??ng v?t linh tr??ng.

"M?c tiêu cu?i cùng c?a chúng tôi là ti?n hành th? nghi?m lâm sàng ? b?nh nhân là con ng??i", Kamel Khalili, nhà nghiên c?u t?i ??i h?c Temple, cho bi?t.

?ây là nghiên c?u ??u tiên s? d?ng công ngh? ch?nh s?a gene CRISPR ?? ng?n ch?n s? sao chép c?a virus HIV và khi?n chúng ng?ng ho?t ??ng trong t? bào ??ng v?t. Công ngh? CRISPR v?n còn t??ng ??i m?i m?, và nó ít ???c s? d?ng ?? ch?nh s?a gene ng??i.

Nhi?u nhà khoa h?c xem CRISPR là m?t công c? y t? mang tính cách m?ng và ??y ti?m n?ng. Nh?ng c?n có nh?ng b??c ?i th?n tr?ng khi ti?n hành th? nghi?m lâm sàng trên ng??i.

N?m 2015, Jennifer Doudna, ng??i ??ng sáng t?o công ngh? ch?nh s?a gene CRISPR, gi?i thích trong m?t cu?c nói chuy?n trên kênh TED v? lý do cô và ??ng nghi?p kêu g?i "t?m ng?ng toàn c?u" trong vi?c s? d?ng CRISPR trong các ?ng ?ng d?ng lâm sàng. CRISPR ch? nên ???c áp d?ng khi m?t s? câu h?i ??o ??c xung quanh vi?c ch?nh s?a gene trên c? th? ng??i ???c tr? l?i thích ?áng.

N?m 2016, các nhà nghiên c?u t?i ??i h?c Pennsylvania ? Philadelphia, M?, nh?n ???c s? phê chu?n s? b? t? m?t ban c? v?n liên bang cho phép s? d?ng công c? CRISPR ?? làm thay ??i t? bào mi?n d?ch nh?m ch?ng l?i ung th?. C? quan Qu?n lý Th?c ph?m và D??c ph?m M? (FDA) c?ng phê duy?t th? nghi?m này.

Lê Hùng

Ngu?n : vnexpress.net

 Anton Forsberg Womens Jersey
Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey