Máy lấy mẫu không khí cầm tay AESAP 1075

TT

S?n ph?m

 

Máy l?y m?u không khí c?m tay

 • Hãng: Biomerieux – Pháp
 • Model: Sampl’air Lite
 • Mã s?n ph?m: AESAP1075

Tính n?ng k? thu?t:

 • Nh? và d? v?n chuy?n: 1.8 kg
 • L??i l?y m?u (sampling grid) làm b?ng thép ko g? có th? h?p kh? trùng
 • S? d?ng cho ??a petri 90 mm
 • An toàn khi l?y m?u
 • Th?i gian ch?: 1 s – 1 h
 • Ch??ng trình ch?y m?u: th?i gian t? 1-99 phút, ho?c th? tích 50 – 9999 lít
 • Máy s? d?ng pin khi ho?t ??ng
 • T?c ?? dòng ch?y: 100 l/phút (1 m3 /10 phút) ± 5%
 • Pin s?c
 • Th?i gian pin ho?t ??ng: 4 h (~ 24 chu k?)
 • Ho?t ??ng có th? ?i?u khi?n qua b? ?i?u khi?n t? xa b?ng h?ng ngo?i
 • Kích th??c: 36 x 18 x 31
 • Tr?ng l??ng: 5 kg (sau khi ?óng gói).

 

Cung c?p bao g?m:

 • 01 Máy chính Sampl’air Lite
 • 01 Carrying case
 • 01 User manual
 • 01 Stainless steel grid
 • 01 Battery charge
 • 01 Infrared remote control
 • 01 Control certificate

 

Ph? ki?n ch?n l?a:

 

Stainless steel grid

(cat.# AESSA0103)

 

Tripod

(cat.#: AESOC0018)

 

Telescopic handle

(cat.#: AESSA0610)

 

 

 

 

                                

 Hines Ward Jersey
Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey