API NHẬN DẠNG VI KHUẨN BẰNG TAY

GI?I THI?U CHUNG : ?ây là k? thu?t nh?n d?ng vi khu?n hi?n ??i v?i ph??ng pháp ???c ??n gi?n hóa và chu?n hóa.

Bao g?m 15 h? th?ng nh?n di?n h?n 600 loài vi khu?n t?i các phòng thí nghi?m vi sinh trong các ngành s?n xu?t: Listeria, Enterobacteriaceae và các tr?c khu?n Gram âm (-) không lên men ???ng, Bacillus, Lactobacillus, Staphylococcus

API- Nh?n d?ng vi khu?n b?ng tay :

- Th?i gian nh?n k?t quá : 18 - 72 gi?

- Ti?t ki?m chi phí, nh?n d?ng chính xác, linh ho?t, d? ??a vào gi?ng d?y

?ng d?ng trong các ngành công nghi?p th?c ph?m, ?? u?ng, m? ph?m....

 

API®


Campylobacter
API Campy
 
 
12 strip + 24 ?ng môi tr??ng

Corynebacteria
API Coryne
 
 
12 strip + 24 ?ng môi tr??ng

Enterobacteriaceae
API 10 S
 
API 20 E
 
 
RapiD 20 E
 
 
50 strip
 
25 strip
100 strip
 
25 strip

Listeria
B? xác nh?n ??nh d?ng RAPIDIC L MONO th?c hi?n trên chromID™ OAA  
API Listeria
 
 
20 test
10 strip + 10 ?ng môi tr??ng

Neisseria - Haemophilus
API NH
 
 
10 strip + 10 ?ng môi tr??ng

Staphylococci
API Staph
 
 
25 strip + 25 ?ng môi tr??ng

Staphylococcus
RAPIDEC® Staph
 
 
30 test

Streptococci
API 20 Strep
 
 
25 strip + 25 ?ng môi tr??ng

Vi khu?n k? khí
API 20A
 
 
25 strip + 25 ?ng môi tr??ng

Tr?c khu?n Gram âm (-)
API 20 NE
 
 
25 strip + 25 ?ng môi tr??ng

Lo?i khác
API ZYM
API 50 CH
API 50 CHL medium
API 50 CHB/E medium
 
 
25 strip
10 strip
10 x 10 ml
10 x 10 ml

Men
API Candida
API 20 C AUX
 
 
10 strip + 10 ?ng môi tr??ng
25 strip + 25 ?ng môi tr??ng

 

 Keelan Cole Womens Jersey
Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey