API NHẬN DẠNG VI KHUẨN BẰNG TAY

GIỚI THIỆU CHUNG : Đây là kỹ thuật nhận dạng vi khuẩn hiện đại với phương pháp được đơn giản hóa và chuẩn hóa.

Bao gồm 15 hệ thống nhận diện hơn 600 loài vi khuẩn tại các phòng thí nghiệm vi sinh trong các ngành sản xuất: Listeria, Enterobacteriaceae và các trực khuẩn Gram âm (-) không lên men đường, Bacillus, Lactobacillus, Staphylococcus

API- Nhận dạng vi khuẩn bằng tay :

- Thời gian nhận kết quá : 18 - 72 giờ

- Tiết kiệm chi phí, nhận dạng chính xác, linh hoạt, dễ đưa vào giảng dạy

Ứng dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm....

 

API®


Campylobacter
API Campy
 
 
12 strip + 24 ống môi trường

Corynebacteria
API Coryne
 
 
12 strip + 24 ống môi trường

Enterobacteriaceae
API 10 S
 
API 20 E
 
 
RapiD 20 E
 
 
50 strip
 
25 strip
100 strip
 
25 strip

Listeria
Bộ xác nhận định dạng RAPIDIC L MONO thực hiện trên chromID™ OAA  
API Listeria
 
 
20 test
10 strip + 10 ống môi trường

Neisseria - Haemophilus
API NH
 
 
10 strip + 10 ống môi trường

Staphylococci
API Staph
 
 
25 strip + 25 ống môi trường

Staphylococcus
RAPIDEC® Staph
 
 
30 test

Streptococci
API 20 Strep
 
 
25 strip + 25 ống môi trường

Vi khuẩn kỵ khí
API 20A
 
 
25 strip + 25 ống môi trường

Trực khuẩn Gram âm (-)
API 20 NE
 
 
25 strip + 25 ống môi trường

Loại khác
API ZYM
API 50 CH
API 50 CHL medium
API 50 CHB/E medium
 
 
25 strip
10 strip
10 x 10 ml
10 x 10 ml

Men
API Candida
API 20 C AUX
 
 
10 strip + 10 ống môi trường
25 strip + 25 ống môi trường