Chuẩn dược TRC

HÓA CH?T CHU?N D??C TRC

Bên c?nh các s?n ph?m c?a USP. EP. Công ty TNHH Khoa h?c và k? thu?t Toàn C?u còn cung c?p hóa ch?t chu?n c?a TRC - Canada. ?ây là m?t s?n ph?m sinh h?c có ch?t l??ng cao,  ???c s? d?ng r?ng rãi trong các phòng thí nghi?m, b?nh vi?n, các trung tâm nghiên c?u. 

V?i ch?t l??ng t?t ?i kèm v?i giá c? c?nh tranh thì ?ây là m?t s?n ph?m chúng tôi r?t hy v?ng s? mang l?i s? hài lòng ??n quý khách hàng.

Liên h? ngay ?? có giá t?t.

 Jerry Rice Authentic Jersey
Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey