SẢN PHẨM USP

      

          The U.S. Pharmacopeial Convention (USP) là m?t t? ch?c khoa h?c phi l?i nhu?n chuyên cung c?p các s?n ph?m ?ánh giá tiêu chu?n v? thành ph?n, ch?t l??ng và ?? tinh khi?t c?a thu?c, c?ng nh? thành ph?n c?a th?c ph?m và th?c ph?m ch?c n?ng. Ch?t chu?n c?a USP là tiêu chu?n ???c  C?c Qu?n lý Th?c ph?m và D??c ph?m hoa k?, và  h?n 140 qu?c gia s? d?ng.

Hình 1.1 Tr? s? chính c?a The U.S. Pharmacopeial Convention (USP) t?i M?


T? khi thành l?p vào n?m 1820, USP ?ã giúp ??m b?o ch?t l??ng các ngu?n cung c?p d??c t?i m?, trên n?n t?ng ?ó USP không ng?ng l?n m?nh. v?i ??i ng? các h?c viên, nhà khoa h?c k?t h?p v?i vi?c tham kh?o ý ki?n nhà qu?n lý c?a các qu?c gia các s?n ph?m USP d?n hoàn thi?n ?i?u ?ó giúp b?o v? s?c kh?e c?ng ??ng trên toàn th? gi?i.

 

Hình 1.2 ??i ng? Các sinh viên th?c t?p và các nhà khoa h?c c?a The U.S. Pharmacopeial Convention (USP)

S? m?nh

        C?i thi?n s?c kh?e t?ng th? thông qua tiêu chu?n công khai và các ch??ng trình liên quan giúp ?ó ??m b?o ch?t l??ng, an toàn và l?i ích c?a các lo?i thu?c và th?c ph?m.

T?m nhìn

          USP luôn mong mu?n th? gi?i ti?p c?n v?i các lo?i thu?c, th?c ph?m có ch?t l??ng cao, an toàn, và nhi?u ích l?i. V?i cách làm và vi?c c?ng tác v?i các bên liên quan trên toàn th? gi?i, USP tin r?ng th? gi?i s? ???c s? d?ng các s?n ph?m t?t thu?c, th?c ph?m t?t trong t??ng lai không xa


 M?t s? hình ?nh v? The U.S. Pharmacopeial Convention (USP)


Hình 1.3 Sinh viên th?c t?p trong phòng thí nghi?m t?i The U.S. Pharmacopeial Convention (USP)

Hình 1.4 tr? s? The U.S. Pharmacopeial Convention (USP) t?i Trung Qu?c

 


Hình 1.5 các nhà khoa h?c ?ang nghiên c?u hoàn thi?n s?n ph?m USP

          Hi?n nay Công ty Khoa H?c k? thu?t Toàn C?u ?ang phân ph?i ??c Quy?n các dòng s?n ph?m USP v?i  giá c? h?p lý, và th?i gian ??t hàng nhanh chóng. V?i ??i ng? chuyên nghi?p có ki?n th?c chuyên sau chúng tôi luôn mong mu?n ???c ph?c v? quý v? m?t cách t?t nh?t

Catalog # Description Current Lot
1000408 Abacavir Sulfate (200 mg) F1L487
1000419 Abacavir Sulfate Racemic (20 mg) (4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9yl]-2-cyclopentene-1-methanol sulfate (2:1)) F0G248
1000420 Abacavir Related Compound A (20 mg) ([4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-enyl]methanol) F1L311
1000437 Abacavir Related Compound D (20 mg) (N6-Cyclopropyl-9-{(1R,4S)-4-[(2,5-diamino-6-chlorpyrimidin-4-yloxy)methyl] cyclopent-2-enyl}-9H-purine-2,6-diamine) F0M143
1000441 Abacavir Related Compound B (20 mg) ([4-(2,5-diamino-6-chloropyrimidin-4-ylamino)cyclopent-2-enyl]methanol) F1L318
1000452 Abacavir Related Compound C (20 mg) ([(1S,4R)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-enyl]methanol hydrochloride) F1L322
1000485 Abacavir Related Compounds Mixture (15 mg) F0J094
1000496 Abacavir Stereoisomers Mixture (15 mg) F0J102
1000500 Abacavir System Suitability Mixture (15 mg) F0J097
1000521 Acarbose (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0M160
1000532 Acarbose System Suitability Mixture (2 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0L204
1000554 Acamprosate Calcium (200 mg) F0M484
1000565 Acamprosate Related Compound A (15 mg) (3-aminopropane-1-sulfonic acid) F0M499
1000601 Acebutolol Hydrochloride (125 mg) F005N2
1000612 Acebutolol Related Compound A (20 mg) (N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl) butanamide) F1G041
1000623 Acebutolol Related Compound B (20 mg) (N-{3-Acetyl-4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl}acetamide) F005G0
1000699 Acebutolol Related Compound I (20 mg) (N-{3-Acetyl-4-[3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl}butyramide) F005H0
1000818 Abiraterone Acetate (200 mg) F029L0
1000829 Abiraterone System Suitability Mixture (20 mg) F01710
1001003 Acenocoumarol (200 mg) G0D300
1001502 Acepromazine Maleate (250 mg) R003N0
1002505 Acesulfame Potassium (200 mg) G0H082
1003009 Acetaminophen (400 mg) K0I244
1003010 Acetaminophen Related Compound A (15 mg) (4-(acetylamino)phenyl acetate) F0J252
1003027 Acetaminophen Related Compound B (30 mg) (N-(4-hydroxyphenyl)propanamide) R012P0
1003031 Acetaminophen Related Compound C (50 mg) (N-(2-hydroxyphenyl)acetamide) R00920
1003042 Acetaminophen Related Compound D (50 mg) (N-phenylacetamide) F0L221
1003064 Acetaminophen Related Compound F (50 mg) (p-nitrophenol) F0M236
1003100 Acetaminophen Related Compound J (50 mg) (N-(4-chlorophenyl)acetamide) R00310
1004001 Acetanilide Melting Point Standard (1g) (Approximately 114 degrees) M1M285
1005004 Acetazolamide (2 g) K0J032
1005048 Acetazolamide Related Compound D (25 mg) (5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide) F025E0
1005059 Acetazolamide Related Compound E (25 mg) (5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonic acid potassium salt) F025H0
1005706 Glacial Acetic Acid (1.5 mL/ampule; 3 ampules) I0M342
1006007 Acetohexamide (250 mg) H
1006506 Acetohydroxamic Acid (200 mg) F-1
1006801 Acetone (1.5 mL/ampule; 3 ampules) H0K208
1007000 Acetophenazine Maleate (200 mg) F-1
1008002 Propoxyphene Related Compound B (50 mg) (alpha-d-2-Acetoxy-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methylbutane) I0I291
1008501 Acetylcholine Chloride (200 mg) R023K0
1009005 Acetylcysteine (200 mg) K0K294
1009479 2-Acetylpyridine (1 g) F0K307
1009901 Acetyltributyl Citrate (500 mg) H0I337
1009923 Acetyltriethyl Citrate (500 mg) H0I339
1010022 N-Acetylglucosamine (200 mg) F0L512
1010106 N-Acetyl-L-Tyrosine (100 mg) F0I085
1010208 Acetyl Simvastatin (30 mg) ((1S,3R,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-(acetoxy)-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoate) F00660
1011007 Acitretin (200 mg) F0E266
1011018 Acitretin Related Compound A (20 mg) ((2Z,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid) F0E264
1011029 Acitretin Related Compound B (20 mg) (ethyl (all-E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoate) F0E265
1011709 Adapalene (200 mg) R03020
1011710 Adapalene Related Compound A (50 mg) (Methyl 6-bromo-2-naphthoate) F0K418
1011721 Adapalene Related Compound B (50 mg) (Methyl 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoate) F0K419
1011732 Adapalene Related Compound C (25 mg) (2-(adamant-1-yl)methoxybenzene) F0L078
1011743 Adapalene Related Compound D (25 mg) (4,4'-dimethoxy-3,3'-di(adamant-1-yl)biphenyl) F0L079
1011754 Adapalene Related Compound E (25 mg) (2,2'-binaphthyl-6,6'-dicarboxylic acid) F0L080
1011878 Adrenalone Hydrochloride (25 mg) (3',4'-Dihydroxy-2-(methylamino)acetophenone hydrochloride) F032A0
1012032 Actein (20 mg) F0H264
1012054 Acyclovir Related Compound F (50 mg) (N-[9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl]acetamide) F1M502
1012065 Acyclovir (300 mg) K0L516
1012076 Acyclovir Related Compound A (50 mg) (2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl acetate) R023H0
1012087 Acyclovir Related Compound G (50 mg) (2-{[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy}ethyl acetate) F0L510
1012101 Adenine (200 mg) I0M090
1012112 S-Adenosyl-L-Homocysteine (50 mg) F0G241
1012123 Adenosine (200 mg) I0M365
1012134 Ademetionine Disulfate Tosylate (500 mg) (S-Adenosyl-L-Methionine Disulfate Tosylate) F0D073
1012145 Agigenin (25 mg) F
1012156 Aflatoxins (1 mL) (International Restricted Sales Item)(COLD SHIPMENT REQUIRED) F0K319
1012178 5'-Adenylic Acid (500 mg) F0J204
1012190 Adipic Acid (100 mg) F0D318
1012203 Agnuside (25 mg) F0D397
1012214 Agar (500 mg) F0K137
1012495 Beta Alanine (100 mg) R033Y0
1012509 L-Alanine (200 mg) H0M400
1012517 L-Alanyl-L-Glutamine (200 mg) F004H0
1012531 L-Alanyl-L-Alanine (200 mg) F0M225
1012553 Albendazole (200 mg) R02690
1012595 rAlbumin Human (6 mg) (Recombinant Human Albumin) (COLD SHIPMENT REQUIRED) G0M268
1012600 Albuterol (200 mg) I
1012633 Albuterol Sulfate (200 mg) K0G284
1012644 Albuterol Related Compound A (25 mg) (4-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-methylphenol sulfate) F0H223
1012655 Albuterol Related Compound B (10 mg) (2-(tert-butylamino)-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone) F0M123
1012688 Alcohol Determination--Alcohol (5 mL/ampule; 5 ampules) G0M024
1012689 Albuterol Related Compound E (10 mg) (2,2'-oxybis(methylene)bis{4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]phenol} diacetate) F0M127
1012699 Alcohol Determination--Acetonitrile F0C419
1012746 Alclometasone Dipropionate Related Compound A (20 mg) (11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate) F0K017
1012757 Alclometasone Dipropionate (300 mg) I0C302
1012768 Alcohol (1.2 mL/ampule; 5 ampules) G0L460
1012772 Dehydrated Alcohol (1.2 mL/ampule; 5 ampules) G0M292
1012780 Alendronate Sodium (200 mg) H0H004
1012799 Aleuritic Acid (50 mg) F02300
1012848 Alitame (250 mg) F0J259
1012859 Alitame - Alanine Amide Impurity (25 mg) (N-(2,2,4,4-tetramethyl-3-thietanyl)-D-alanimamide) F0M119
1012871 Alfuzosin System Suitability Mixture A (25 mg) (Alfuzosin Hydrochloride containing Impurity A, Impurity D, and Impurity E) F0L107
1012906 Alfentanil Hydrochloride CII (500 mg) G1J037
1012917 Alfuzosin Hydrochloride (150 mg) F0H162
1012928 Alfuzosin System Suitability Mixture (15 mg) F0H067
1012939 Allantoin (200 mg) G1H207
1012950 Alliin (25 mg) F1L004
1013002 Allopurinol (250 mg) J0C186
1013013 Allopurinol Related Compound B (25 mg) (5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide) G0J139
1013024 Allopurinol Related Compound A (25 mg) (3-Amino-4-carboxamidopyrazole Hemisulfate) I0M517
1013035 Allopurinol Related Compound C (25 mg) (5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide) R00780
1013046 Allopurinol Related Compound D (35 mg) (ethyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate) F0G085
1013057 S-Allyl-L-cysteine (25 mg) F
1013068 Allopurinol Related Compound E (25 mg) (ethyl 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate) R014H0
1013079 Allopurinol Related Compound F (25 mg) (ethyl-(E/Z)-3-(2-carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazole-4-carboxylate) R028V0
1013206 Almond Oil (1 g) F0L399
1013512 Almotriptan Malate (200 mg) F0J054
1013523 Almotriptan Related Compound A (20 mg) ({3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-[(pyrrolidine-1-yl)sulfonylmethyl]-1H-indol-1-yl}methanol) F0J055
1013534 Almotriptan System Suitability (20 mg) (Mixture of Almotriptan Malate and Almotriptan Monomethyl Analog) F0K134
1013545 Almotriptan Related Compound B (15 mg) (2-{5-[(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)methyl]-1H-indol-3-yl}ethanamine hemifumarate) F0M508
1013556 Almotriptan Related Compound C (15 mg) (N-methyl-2-{5-[(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)methyl]-1H-indol-3-yl}ethanamine) F0M513
1013567 Almotriptan Related Compound D (15 mg) (1-[({3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-5-yl}methyl)sulfonyl]pyrrolidine N-oxide hydrochloride) F0M532
1013727 Aloin (25 mg) F0M265
1013909 Alpha-Lactalbumin (400 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0K015
1014005 Alphaprodine Hydrochloride CII (250 mg) F
1015008 Alprazolam CIV (200 mg) I0G195
1015019 Alprazolam Related Compound A (30 mg) (2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine) F0H056
1016000 Alprostadil (25 mg) H1F110
1017105 Altretamine (500 mg) G0D184
1017364 Aluminum Sulfate (2 g) (AS) F0D342
1017502 Dried Aluminum Hydroxide Gel (200 mg) H0M005
1018505 Amantadine Hydrochloride (200 mg) I0J377
1018516 Amantadine Related Compound A (25 mg) (1-Chloroadamantane) F014D0
1018527 Amantadine Related Compound B (25 mg) (N-(Adamantan-1-yl)acetamide) F014J0
1019202 Amcinonide (200 mg) I0M261
1019406 Amifostine (150 mg) F0F075
1019428 Amifostine Thiol (50 mg) (2-[(3-aminopropyl)amino]ethanethiol, dihydrochloride) F0F078
1019494 Amikacin Sulfate (100 mg) F0L324
1019508 Amikacin (300 mg) R015H0
1019701 Amiloride Hydrochloride (500 mg) H1G197
1019712 Amiloride Related Compound A (30 mg) (Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate) F1E287
1019756 Aminobenzoate Potassium (200 mg) F026H2
1019767 Aminobenzoate Sodium (200 mg) F
1019803 Aminobenzoic Acid (200 mg) (p-aminobenzoic acid) R021P0
1019870 4-Aminobenzoylglutamic Acid (50 mg) F0M031
1020008 Aminobutanol (500 mg) H0G256
1020023 Gamma-Aminobutyric Acid (50 mg) F0L111
1021000 Aminocaproic Acid (200 mg) I0M248
1021204 4-Aminophenol (100 mg) R009S0
1021703 Nitrofurantoin Related Compound A (20 mg) (N-(Aminocarbonyl)-N-[([5-nitro-2-furanyl]-methylene)-amino]-glycine) H0M496
1022808 2-Amino-5-chlorobenzophenone (25 mg) J0F197
1023403 Diazepam Related Compound B (25 mg) (3-Amino-6-chloro-1-methyl-4-phenylcarbostyril) K0H414
1025205 Aminoglutethimide (200 mg) F
1025307 m-Aminoglutethimide (100 mg) G
1025351 Aminohippuric Acid (200 mg) G0E338
1025602 Amino Methacrylate Copolymer (1.5 g) F0G005
1025715 Aminolevulinic Acid Hydrochloride (200 mg) F013Q0
1025726 Aminolevulinic Acid Related Compound A (25 mg) (3,3'-(Pyrazine-2,5-diyl)dipropionic acid) F017Y0
1025737 Aminolevulinic Acid Related Compound B (25 mg) (Methyl 5-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-4-oxopentanoate) F01800
1025806 2-[3-Amino-5-(n-methylacetamido)-2,4,6-triiodobenzamido]-2-deoxy-d-glucose (25 mg) F
1025908 Aminopentamide Sulfate (200 mg) F0B273
1026004 m-Aminophenol (300 mg) G0J290
1026401 Aminosalicylic Acid (125 mg) G1J177
1026605 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid (50 mg) G
1027007 5-Amino-2,4,6-triiodo-N-methylisophthalamic Acid (50 mg) F-1
1027302 Amiodarone Hydrochloride (200 mg) H0M435
1027346 Amiodarone Related Compound D (20 mg) ((2-butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone) F1J007
1027357 Amiodarone Related Compound E (25 mg) ((2-butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone) F1I150
1027380 Amiodarone Related Compound H (20 mg) (2-chloro-N,N-diethylethanamine hydrochloride) F0I367
1028000 Amitraz (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) H0K161
1029002 Amitriptyline Hydrochloride (200 mg) K0L010
1029013 Amitriptyline Related Compound A (25 mg) (dibenzosuberone) G0K409
1029024 Amitriptyline Related Compound B (25 mg) (5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-ol) G0K369
1029308 Amlexanox (200 mg) F0K322
1029501 Amlodipine Besylate (350 mg) H0I102
1029512 Amlodipine Related Compound A (15 mg) (3-Ethyl, 5-methyl [2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate] fumarate) H0M312
1029534 Amlodipine Related Compound C (25 mg) (Dimethyl 4-(2-chlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate) F012R0
1029545 Amlodipine Related Compound D (25 mg) (3-Ethyl 5-methyl 4-(2-chlorophenyl)-2-{[2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethoxy]methyl}-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate) F012S0
1029556 Amlodipine Related Compound E (25 mg) (Diethyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate) F012T0
1029567 Amlodipine Related Compound F (25 mg) (Dimethyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate) F012U0
1029614 Amlodipine Related Compound K (25 mg) (Ethyl 6-(2-chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-5-carboxylate) F012V0
1029909 Ammonio Methacrylate Copolymer Type A (500 mg) G0G291
1029910 Ammonio Methacrylate Copolymer Type B (500 mg) G0I049
1029929 Ammonium Glycyrrhizate (100 mg) F0L228
1029942 Ammonium Carbonate (2 g) (AS) F0D102
1029953 Ammonium Chloride (200 mg) F0C134
1029986 Ammonium Phosphate Dibasic (1 g) (AS) F0D104
1029997 Ammonium Salts of Phosphatidic Acid (1.5 g) F0M512
1030001 Amobarbital CII (200 mg) F3G273
1031004 Amodiaquine Hydrochloride (500 mg) J0I144
1031401 Amoxapine (200 mg) R000B0
1031503 Amoxicillin (200 mg) L0K359
1031514 Amoxicillin Related Compound A (15 mg) ((2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid) G0M004
1031525 Amoxicillin Related Compound B (15 mg) (L-amoxicillin) F0J124
1031536 Amoxicillin Related Compound C (15 mg) ((4S)-2-[5-(4-hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid) F1K023
1031547 Amoxicillin Related Compound D (50 mg) ((4S)-2-{[(R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido](carboxy)methyl}-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid, monosodium salt) H0M291
1031558 Amoxicillin Related Compounds D and E Mixture (15 mg) F0J382
1031569 Amoxicillin Related Compound F (15 mg) (3-(4-Hydroxyphenyl)pyrazin-2-ol; phenylpyrazinediol) F0J349
1031570 Amoxicillin Related Compound G (15 mg) ((2S,5R,6R)-6-{(R)-2-[(R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid) R019S0
1031591 Amoxicillin Related Compound I (15 mg) ((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid) F1L294
1031605 Amoxicillin Related Compound J (15 mg) (Mixture of amoxicillin and amoxicillin related compound J (open ring dimer)) F0J150
1032007 Amphotericin B (125 mg) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) K1M387
1033000 Ampicillin (200 mg) K1M493
1033203 Ampicillin Sodium (125 mg) R019R0
1033247 Ampicillin System Suitability Mixture (10 mg) F0L226
1033407 Ampicillin Trihydrate (200 mg) I0M457
1034002 Amprolium (200 mg) H0K314
1034308 Amrinone (500 mg) (Inamrinone) G
1034320 Amrinone Related Compound A (100 mg) (5-carboxamide[3,4'-bipyridin]-6(1H)-one) (Inamrinone Related Compound A) F1B042
1034341 Amrinone Related Compound B (100 mg) (N-(1,6-dihydro-6-oxo-(3,4'-bipyridine)-5-yl)-2-hydroxypropanamide) (Inamrinone Related Compound B) F-1
1034363 Amrinone Related Compound C (50 mg) (1,6-dihydro-6-oxo-(3,4'-bipyridine)-5-carbonitrile) (Inamrinone Related Compound C) F-1
1034498 alpha-Amylcinnamaldehyde Dimethyl Acetal (500 mg) F0L267
1034501 alpha-Amylcinnamyl Acetate (500 mg) F0L288
1034512 alpha-Amylcinnamyl Alcohol (500 mg) F0L262
1034523 alpha-Amylcinnamyl Formate (500 mg) F0L317
1034738 Anagrelide Hydrochloride (100 mg) F0K113
1034749 Anagrelide Related Compound A (25 mg) (ethyl 2-(6-amino-2,3-dichlorobenzylamino)acetate) F0K164
1034750 Anagrelide Related Compound B (25 mg) ((2-amino-5,6-dichloroquinazolin-3(4H)-yl)acetic acid) F0K172
1034771 Anagrelide Related Compound C (25 mg) (Ethyl 2-(5,6-dichloro-2-imino-1,2-dihydroquinazolin-3(4H)-yl)acetate) F0K162
1034807 Anastrozole (200 mg) G0L030
1034818 Anastrozole Related Compound A (20 mg) (2,2'-(5-methyl-1,3-phenylene)bis(2-methylpropanenitrile)) F0H036
1034862 Andrographolide (50 mg) F0I344
1034873 Powdered Andrographis Extract (500 mg) F0I342
1035005 Anethole (4 x 0.5 mL) G0L346
1035300 1,6-anhydro-D-glucose (50 mg) F0G227
1035402 Anhydro Simvastatin (30 mg) ((1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoate) F007S0
1036008 Anileridine Hydrochloride CII (250 mg) F
1036507 3-Anilino-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl) acrylonitrile (25 mg) (AS) G2D383
1036937 p-Anisaldehyde (3 x 500 mg) F0M439
1036948 o-Anisaldehyde (3 x 0.5 mL) F0L524
1037011 Anisole (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E216
1037022 Anisyl Butyrate (5 x 0.5 mL) F0L343
1037033 Anisyl Propionate (5 x 0.5 mL) F0L289
1037044 Anisyl Phenylacetate (5 x 0.5 mL) F0L482
1038003 Antazoline Phosphate (200 mg) R019L0
1038025 Antazoline Related Compound A (15 mg) (N-(2-Aminoethyl)-2-[benzyl(phenyl)amino]acetamide) F01990
1039006 Anthralin (200 mg) I0B221
1039152 Allyl Anthranilate (0.5 mL/ampule; 5 ampules) F0L016
1039390 Antimony Trioxide (100 mg) F0L419
1040005 Antipyrine (200 mg)  
1040016 Antipyrine Related Compound A (25 mg) (3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one) F0L242
1040504 Antithrombin III Human (4.38 IU) F033S0
1040683 Apigenin (30 mg) F0H245
1040708 Apigenin-7-glucoside (30 mg) R03170
1040854 Apocarotenal (3 x 50 mg) (Beta-Apo-8'-Carotenal) F0K231
1041008 Apomorphine Hydrochloride (250 mg) I0M162
1041609 Apraclonidine Hydrochloride (100 mg) I0G001
1041904 Aprepitant (50 mg) F0K081
1041915 Aprepitant Related Compound A (10 mg) (3-[[(2R,3R)-2-[(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholino]methyl]-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one) F0K082
1041926 Aprepitant Related Compound B (10 mg) (3-[[(2S,3R)-2-[(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholino]methyl]-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one) F0K083
1041992 Desfluoro Aprepitant (15 mg) (5-{[(2R,3S)-2-{(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy}-3-phenylmorpholino]methyl}-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one) F01950
1042055 Arabinose (50 mg) F02410
1042102 L-Arabinitol (500 mg) F0E311
1042270 Arachidyl Alcohol (125 mg) F001A0
1042408 Argatroban (350 mg) F0M506
1042419 Argatroban Related Compound A (15 mg) ((2R,4R)-1-[N8-nitro- N2-(3-methylquinoline-8-sulfonyl)-L-arginyl]-4-methylpiperidine-2-carboxylic acid) F0M521
1042420 Argatroban Related Compound B (20 mg) (Ethyl (4R)-1-[N^8-nitro-L-arginyl]-4-methylpiperidine-2-carboxylate dihydrochloride) F0M536
1042500 L-Arginine (200 mg) I1J237
1042554 Arginine Ethyl Ester Dihydrochloride (250 mg) F0K087
1042601 Arginine Hydrochloride (125 mg) R00400
1042634 Aripiprazole (200 mg) R01490
1042645 Aripiprazole Related Compound B (25 mg) (7-(4-hydroxy-butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one) F0L066
1042656 Aripiprazole Related Compound C (25 mg) (1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine hydrochloride) F0L067
1042689 Aripiprazole Related Compound F (25 mg) (4-(2,3-dichlorophenyl)-1-[4-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-yloxy)butyl]piperazin 1-oxide) F0L068
1042690 Aripiprazole Related Compound G (25 mg) (7-{4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}quinolin-2(1H)-one) F0L069
1042703 Arsanilic Acid (25 mg) F
1042714 Aripiprazole Related Compound H (25 mg) (7-(4-{4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one) F0L070
1042747 Artemisinin (20 mg) ((3R,5aS,6R,8aS,9R,12S,12aR)-Octahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10(3H)-one) F003U0
1042780 Artemether (100 mg) H0M313
1042791 Artemether Related Compound A (15 mg) ((3R,5aS,6R,8aS,9R,12R,12aR)-Decahydro-10-hydroxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin) F0I293
1042805 Artemether Related Compound B (15 mg) ((3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin) F0I295
1042850 Artesunate (200 mg) F1L256
1042882 Artesunate Related Compound C (25 mg) (Anhydrodihydroartemisinin) F0L446
1042893 Artesunate Related Compound D (25 mg) (Methyl [(3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-3,6,9-trimethyldecahydro-3,12-epoxypyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10-yl] succinate) F008F0
1042907 Articaine (40 mg) F0I197
1042918 Articaine Hydrochloride (125 mg) F1K153
1042929 Articaine Related Compound A (40 mg) (Methyl 4-methyl-3-[2-(propylamino)acetamido]thiophene-2-carboxylate) F0I199
1042930 Articaine Related Compound B (25 mg) (4-methyl-3-{[2-(propylamino)propanoyl]amino}thiophene-2-carboxylic acid) F0K104
1042962 Articaine Related Compound E (40 mg) (Methyl 3-[2-(isopropylamino)propanamido]-4-methylthiophene-2-carboxylate) F0I200
1043003 Ascorbic Acid (1 g) (Vitamin C) R1K253
1043105 Ascorbyl Palmitate (500 mg) R010G0
1043309 Powdered Ashwagandha Extract (1 g) F0I273
1043331 Asiaticoside (30 mg) F0J354
1043502 Asparagine Anhydrous (200 mg) F0E013
1043513 Asparagine Monohydrate (200 mg) F0E012
1043706 Aspartame (200 mg) R008X1
1043728 Aspartame Related Compound A (25 mg) (5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic Acid) J0J061
1043750 Aspartame Acesulfame (200 mg) F0C137
1043819 Aspartic Acid (100 mg) F0B087
1044006 Aspirin (500 mg) H
1044108 Astragaloside IV (100 mg) ((3beta,6alpha,9beta,16beta,20R,24S)-16,25-Dihydroxy-3-(beta-D-xylopyranosyloxy)-20,24-epoxy-9,19-cyclolanostan-6-yl beta-D-glucopyranoside) F01460
1044119 Astragalus Root Dry Extract (1 g) F01440
1044200 Astaxanthin (Synthetic) (3 x 30 mg) R006L0
1044210 Astaxanthin Esters from Haematococcus pluvialis (5 x 100 mg) F0J415
1044301 Astemizole (200 mg) F
1044334 Atazanavir Sulfate (200 mg) F020D0
1044345 Atazanavir System Suitability Mixture (25 mg) (A mixture of atazanavir sulfate, atazanavir R, S, S, S,-diastereomer and atazanavir S,R,S,S diastereomer) F015B1
1044356 Atazanavir Related Compound A (25 mg) ((S)-2-[(Methoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoic acid) F020K0
1044403 Atenolol (200 mg) I1F032
1044414 Atenolol Related Compound A (20 mg) (2-[4-(2,3-Dihydroxypropoxy)phenyl]acetamide) F0M452
1044425 Atenolol Related Compound B (20 mg) (2-{4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl}acetonitrile) F0M453
1044436 Atenolol Related Compound C (20 mg) (2-{4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl} acetic acid) F0M454
1044447 Atenolol Related Compound D (20 mg) (N-Isopropyl-N,N-bis{3-[4-(2-amino-2-oxoethyl)phenoxy]-2-hydroxyprop-1-yl}amine) F0M455
1044451 Atenolol Related Compound E (20 mg) (2-{4-[3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl}acetamide) F0M456
1044469 Atomoxetine Hydrochloride (125 mg) R008H0
1044470 Atomoxetine Related Compound A (10 mg) (3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol) F0J401
1044488 Atomoxetine Related Compound B (10 mg) (N-Methyl-3-phenyl-3-(m-tolyloxy)propan-1-amine hydrochloride) F0J334
1044491 Atomoxetine Related Compound C (10 mg) (N-methyl-3-phenyl-3-(p-tolyloxy)propan-1-amine hydrochloride) F0J335
1044516 Atorvastatin Calcium (100 mg) H0M533
1044527 Atorvastatin Related Compound A (20 mg) (Desfluoro impurity, or (3R,5R)-7-[3-(phenylcarbamoyl)-2-isopropyl-4,5-diphenyl-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid calcium salt) H0L181
1044538 Atorvastatin Related Compound B (20 mg) (3S,5R isomer, or (3S,5R)-7-[3-(phenylcarbamoyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-4-phenyl-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid calcium salt) H0L297
1044549 Atorvastatin Related Compound C (20 mg) (Difluoro impurity, or Calcium (3R,5R)-7-[2,3-Bis(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate (1:2)) H1M148
1044550 Atorvastatin Related Compound D (10 mg) (Epoxide impurity, or 3-(4-Fluorobenzoyl)-2-isobutyryl-3-phenyl-oxirane-2-carboxylic acid phenylamide) R00280
1044571 Atorvastatin Related Compound E (10 mg) (3S, 5S enantiomer of Atorvastatin Calcium) R002U0
1044582 Atorvastatin Related Compound H (20 mg) (5-(4-Fluorophenyl)-1-{2-[(2R, 4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-2-isopropyl-N,4-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxamide) G0M500
1044593 Atorvastatin Related Compound I (20 mg) (tert-Butyl 2-((4R,6R)-6-{2-[2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl)acetate) F0K121
1044651 Atovaquone (200 mg) R003Y0
1044662 Atovaquone Related Compound A (25 mg) (cis-2-[4-(4-chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone) F0B188
1044800 Atracurium Besylate (100 mg) G0L391
1044913 Atomoxetine S-Isomer (10 mg) ((S)-N-Methyl-3-phenyl-3-(o-tolyloxy)propan-1-amine hydrochloride) F0J333
1045009 Atropine Sulfate (500 mg) R01050
1045337 Avobenzone (500 mg) I0L261
1045508 Aurothioglucose (100 mg) I0E208
1045520 Azacitidine (150 mg) R012Q0
1045539 Azacitidine Related Compound A (15 mg) (4-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one) F0L163
1045541 Azacitidine Related Compound B (15 mg) (1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-Beta-D-ribofuranose) F0L164
1045574 Azacitidine Related Compound C (15 mg) (1-beta-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea picrate) F0L319
1045600 Azaerythromycin A (100 mg) (9-Deoxo-9a-aza-9a-homoerythromycin A) H1L361
1045756 Azaperone (200 mg) F1F183
1045803 Azatadine Maleate (200 mg) G0B300
1045938 Azathioprine Related Compound G (15 mg) (6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-9H-purin-2-amine) F009L0
1045993 Azathioprine Related Compound A (15 mg) (1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amine) F009K0
1046001 Azathioprine (200 mg) I0J145
1046012 Azithromycin Identification Mixture (75 mg) F0J232
1046023 Azithromycin Related Compound H (15 mg) (3'-N-[[4-(acetylamino)phenyl]sulfonyl]-3'-N-demethylazithromycin) F0J303
1046045 Azithromycin Related Compound F (25 mg) (3'-N-demethyl-3'-N-formylazithromycin) F0H313
1046056 Azithromycin (100 mg) J0I240
1046067 Azithromycin Identity (75 mg) F0G111
1046078 Desosaminylazithromycin (15 mg) R001W0
1046089 N-Demethylazithromycin (15 mg) I0M262
1046090 Azithromycin N-Oxide (15 mg) G0M507
1046147 Azo-Aminoglutethimide (100 mg) F
1046158 Azelastine Hydrochloride (300 mg) F0L494
1046170 Azelastine Related Compound B (20 mg) (N'-(1-methylazepan-4-yl)benzohydrazide hydrochloride) F0L553
1046191 Azelastine Related Compound D (20 mg) (4-(4-chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one) F0L457
1046202 Azelastine Related Compound E (20 mg) (3-(4-chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one) F0L463
1046205 Aztreonam (200 mg) R01520
1046307 Aztreonam E-Isomer (15 mg) G1L370
1046409 Open Ring Aztreonam (10 mg) R014U0
1047300 Bacampicillin Hydrochloride (200 mg) G0B053
1047503 Bacitracin (1 g) (Susceptibility disk standard) I0K222
1048007 Bacitracin Zinc (200 mg) P0J327
1048200 Baclofen (350 mg) J0H297
1048222 Baclofen Related Compound A (50 mg) (4-(4-Chlorophenyl)-2-pyrrolidinone) J0I383
1048233 Bacoside A3 (15 mg) F0J420
1048244 Powdered Bacopa Extract (500 mg) F0J416
1048255 Balsalazide Disodium (200 mg) F0I275
1048266 Balsalazide Related Compound A (100 mg) ((E)-5-[(p-carboxyphenyl)azo]-2-salicylic acid, disodium salt) F0I277
1048277 Balsalazide Related Compound B (25 mg) ((E)-5-((m-[(2-carboxyethyl)carbamoyl]phenyl)azo)-2-salicylic acid) F0I278
1048288 Beta Glucan (1 g) (Beta Glucan from Baker's Yeast (Saccharomyces cerevisiae) F0K129
1048415 Lagerstroemia speciosa Leaf Dry Extract (1g) F00360
1048506 Beclomethasone Dipropionate (200 mg) M0L276
1048550 Behenoyl Polyoxylglycerides (500 mg) F0I006
1048572 Bemotrizinol (200 mg) F0G275
1048583 Bemotrizinol Impurity Mixture (100 mg) F0H296
1048619 Benazepril Hydrochloride (125 mg) G1G280
1048620 Benazepril Related Compound A (25 mg) ((3R)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride) H1M034
1048630 Benazepril Related Compound B (15 mg) ((3S)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride) J0M140
1048641 Benazepril Related Compound C (50 mg) ((3S)-3-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine]-1-acetic acid) F0C425
1048652 Benazepril Related Compound D (15 mg) (3-(1-Ethoxycarbonyl-3-cyclohexyl-(1S)-propyl)amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-(3S)-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride) G0M337
1048663 Benazepril Related Compound E (25 mg) (3-amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-(3S)-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride) G0M421
1048674 Benazepril Related Compound F (15 mg) (3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-(3S)-benzazepine-1-acetic acid, tert-butyl ester) F0F150
1048685 Benazepril Related Compound G (15 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) ((3-(1-Ethoxycarbonyl-3-phenyl-(1S)-propyl)amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-(3S)-benzazepine)-1-acetic acid, ethyl ester) G0M066
1049000 Bendroflumethiazide (200 mg) I0M111
1050009 Benoxinate Hydrochloride (200 mg) G0J084
1050905 Benzaldehyde (2 X 1 mL) (List Chemical) I0M304
1050949 Benzaldehyde Propylene Glycol Acetal (5 x 0.5 mL) F0L333
1050982 Benzalkonium Bromide (C12) (150 mg) F023U0
1051001 Benzalkonium Chloride (5 mL of approx. 10% aqueous solution) L1I130
1051500 Benzethonium Chloride (500 mg) G1M022
1051602 Benzhydrol (50 mg) F1L360
1054000 Benzocaine (500 mg) J2M122
1055002 Benzoic Acid (300 mg) H0L534
1056005 Benzonatate (1 g) I0B003
1056130 Benzophenone (25 mg) (Diphenylmethanone) F011V0
1056504 1,4-Benzoquinone (200 mg) I0L535
1057507 Benzothiadiazine Related Compound A (100 mg) (4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide) J0L279
1059003 Benzphetamine Hydrochloride CIII (200 mg) G0I243
1061005 Benztropine Mesylate (200 mg) J0M328
1061901 Benzyl Alcohol (500 mg/ampule) R01940
1062008 Benzyl Benzoate (5 g) K0K392
1062020 Benzyl Disulfide (200 mg) F021W0
1062074 Benzyl Mercaptan (5 x 0.5 mL) F0L563
1062085 Benzyl Methyl Sulfide (5 x 0.5 mL) F0L566
1064003 1-Benzyl-3-methyl-5-aminopyrazole Hydrochloride (25 mg) F-1
1064058 3-Benzyl-4-Heptanone (5 x 0.5 mL) F0M428
1064122 N-Benzyl-N-methyl-ethanolamine (3 x 0.2 mL) (2-[benzyl(methyl)amino]ethanol) F0L517
1065006 Bephenium Hydroxynaphthoate (500 mg) F
1065210 Berberine Chloride (50 mg) F0E185
1065480 Beta Carotene (7 x 100 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) G0M537
1065491 Beta Carotene System Suitability (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0K128
1065550 Betadex Sulfobutyl Ether Sodium (500 mg) F1K026
1065618 Betahistine Hydrochloride (200 mg) H0L386
1065695 Betaine (1 g) F0I379
1065709 Betaine Hydrochloride (200 mg) G0F176
1066009 Betamethasone (200 mg) R01380
1067001 Betamethasone Acetate (500 mg) L0L112
1067307 Betamethasone Benzoate (200 mg) G0J080
1067704 Betamethasone Dipropionate (125 mg) R02220
1068004 Betamethasone Sodium Phosphate (500 mg) R004E0
1069007 Betamethasone Valerate (200 mg) L0K350
1069018 Betamethasone Valerate Related Compound A (50 mg) (Betamethasone 21-valerate) (AS) F0F229
1069903 Betaxolol Hydrochloride (200 mg) R011H0
1070006 Betazole Hydrochloride (200 mg) H
1071009 Bethanechol Chloride (200 mg) J0M369
1071202 Bicalutamide (200 mg) G0I298
1071213 Bicalutamide Related Compound A (25 mg) (N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluoro-phenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamide) F0E322
1071224 Bicalutamide Related Compound B (10 mg) ((RS)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(3-fluorophenylsulfonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide) R006N0
1071268 Powdered Bilberry Extract (500 mg) F0H286
1071304 Bile Salts (10 g) K0L559
1071381 Biochanin A (20 mg) F0L141
1071439 Positive Bioreaction (3 strips; 10 cm x 1 cm) F0D014
1071508 Biotin (200 mg) J0L310
1072001 Biperiden (200 mg) F2B080
1073004 Biperiden Hydrochloride (200 mg) G0E182
1073423 Biphenyl (500 mg) F017V0
1074007 Bisacodyl (125 mg) J0G408
1074030 Bisacodyl Related Compound A (20 mg) (4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol) F0K095
1074042 Bisacodyl Related Compound B (20 mg) (2,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol) F0K096
1074051 Bisacodyl Related Compound C (20 mg) (4-[(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl acetate) F0K097
1074073 Bisacodyl Related Compound E (20 mg) (2-[(4-Acetoxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenyl acetate) F0K098
1074700 2,5-Bis(D-arabino-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)pyrazine (25 mg) F
1075203 Bis(2-ethylhexyl)maleate (2 g) H1K384
1075305 Bisdesmethoxycurcumin (30 mg) F0H152
1075509 p-Bis(di-n-propyl)carbamylbenzenesulfonamide (50 mg) F
1075531 Bismuth Citrate (100 mg) F
1075553 Bismuth Subsalicylate (100 mg) F1C394
1075600 Bismuth Subcarbonate (1 g) (AS) F0D324
1075622 Bismuth Subgallate (2 g) (AS) F0D323
1075644 Bismuth Subnitrate (1.5 g) (AS) F0D388
1075677 Bisoctrizole (200 mg) R010V0
1075688 Bisoctrizole Related Compound A (25 mg) (2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenol) F0F225
1075699 Bisoctrizole Resolution Mixture (50 mg) F0F239
1075757 Bisoprolol Fumarate (200 mg) H0J057
1076057 Borage Seed Oil (1 g) F0M139
1076115 Bosentan (200 mg) R012A0
1076126 Bosentan Related Compound A (15 mg) (4-(tert-butyl)-N-[6-chloro-5-(2-methoxyphenoxy)-(2,2'-bipyrimidin)-4-yl] benzenesulfonamide) F0L411
1076137 Bosentan Related Compound B (15 mg) (4-(tert-butyl)-N-[6-hydroxy-5-(2-methoxyphenoxy)-(2,2'-bipyrimidin)-4-yl]benzenesulfonamide) F0L345
1076148 Bosentan Related Compound C (15 mg) (1,2-bis({6-[4-(tert-butyl)phenylsulfonamido]-5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2'-bipyrimidin]-4-yl}oxy)ethane) F0L304
1076159 Bosentan Related Compound D (15 mg) (4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine) F0L300
1076160 Bosentan Related Compound E (15 mg) (4-(tert-butyl)benzenesulfonamide) F0L301
1076192 BSA for Protein Quantitation (5 x 1 mL) F026Q0
1076206 Powdered Black Cohosh Extract (1.5 g) F0D086
1076250 Boswellia Serrata Extract (1 g) F0J024
1076261 3-Acetyl-11-Keto-Beta-Boswellic Acid (20 mg) F0J011
1076308 Bleomycin Sulfate (15 mg) L0L527
1076341 Boric Acid (1 g) F1D036
1076352 Bretylium Tosylate (200 mg) G0I231
1076363 Brinzolamide (200 mg) G0K216
1076374 Brinzolamide Related Compound A (50 mg) ((S)-(-)-4-ethylamino-2,3-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-4H-thieno-[3,2,e]-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide) F0C033
1076385 Brinzolamide Related Compound B (50 mg) ((R)-4-amino-2,3-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-4H-thieno-[3,2,e]-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide ethanedioate) F0C035
1076465 Bromazepam CIV (100 mg) (AS) F0F064
1076501 Bromocriptine Mesylate (150 mg) J0E206
1077005 Bromodiphenhydramine Hydrochloride (200 mg) F010R2
1077708 8-Bromotheophylline (400 mg) G
1077887 Bromperidol Decanoate (15 mg) F0G395
1078008 Brompheniramine Maleate (125 mg) J0H148
1078201 Budesonide (200 mg) G0M194
1078245 Budesonide Related Compound E (25 mg) (16alpha,17-[butylidenebis(oxy)]-11Beta,21-dihydroxypregna-1,4,14-triene-3,20-dione) F005X0
1078267 Budesonide Related Compound G (25 mg) (16alpha,17-[butylidenebis(oxy)]-11beta, 21-dihydroxypregna-4-ene-3,20-dione) F005Y0
1078289 Budesonide Related Compound L (25 mg) (16alpha,17-[butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione) F00600
1078303 Bumetanide (125 mg) J0L145
1078325 Bumetanide Related Compound A (10 mg) (3-Amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid) H0G264
1078336 Bumetanide Related Compound B (25 mg) (3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid) F-2
1078507 Bupivacaine Hydrochloride (300 mg) I0L104
1078529 Bupivacaine Related Compound B (50 mg) (N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide) F1F156
1078573 Buspirone Related Compound A (75 mg x 2) (2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine) F015R0
1078642 Buspirone Related Compound K (50 mg) (8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione) F015S0
1078700 Buprenorphine Hydrochloride CIII (50 mg) R00770
1078711 Buprenorphine Related Compound A CII (25 mg) ((S)-2-[17-(But-3-en-1-yl)-4,5alpha-epoxy-3-hydroxy-6-methoxy-6alpha,14-ethanomorphinan-7alpha-yl]- 3,3-dimethylbutan-2-ol) R018K0
1078733 Bupropion Hydrochloride (200 mg) R010E0
1078744 Bupropion Hydrochloride Related Compound A (15 mg) (2-(tert-butylamino)-4'-chloropropiophenone hydrochloride) G0L359
1078755 Bupropion Hydrochloride Related Compound B (10 mg) (2-(tert-butylamino)-3'-bromopropiophenone hydrochloride) G0L045
1078766 Bupropion Hydrochloride Related Compound C (40 mg) (1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxypropan-1-one) (COLD SHIPMENT REQUIRED) R012J0
1078799 Bupropion Hydrochloride Related Compound F (30 mg) (1-(3-chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone) (COLD SHIPMENT REQUIRED) J0M184
1078802 Buspirone Hydrochloride (200 mg) I0G171
1078813 Buspirone Related Compound G (50 mg) (1,4-Di(pyrimidin-2-yl)piperazine) F015T0
1078824 Buspirone Related Compound L (75 mg x 2) (8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione) F015U0
1078835 Buspirone Related Compound N (50 mg) (8,8'-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione) F015V0
1078846 Bupropion Hydrobromide (200 mg) F00610
1079000 Butabarbital CIII (200 mg) H0C007
1080000 Butacaine Sulfate (600 mg) F
1081002 Butalbital CIII (200 mg) R028K0
1081501 Butamben (200 mg) H0K373
1081807 1-Butanol (1.2 mL/ampule; 3 ampules) G0M154
1081829 2-Butanol (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E213
1081842 2,3-Butanedithiol (3 x 1 g) F0M159
1082300 Butoconazole Nitrate (200 mg) G0J131
1082504 Butorphanol Tartrate CIV (350 mg) K1L363
1082606 Butyl Acetate (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E171
1082617 Butyl Cinnamate (500 mg) F0M389
1082628 Butyl Heptanoate (5 x 0.5 mL) F0L520
1082639 Butyl Stearate (500 mg) F0L302
1082640 Butyl Isothiocyanate (1 mL) F023Y0
1082672 Butyl Valerate (1 ml) F023X0
1082708 Butylated Hydroxytoluene (500 mg) H1L344
1082901 Butyl 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoate (25 mg) F2L281
1082956 Butane-1,3-diol (1 mL) F0M073
1082967 Butyl Hexanoate (3 x 500 mg) F0M366
1083008 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole (200 mg) L2E348
1083100 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole (200 mg) N0L032
1083303 tert-Butylmethyl ether (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E192
1083529 Butyl Palmitate (500 mg) F0L291
1084000 Butylparaben (200 mg) J0L173
1084215 Allyl Butyrate (5 x 0.5 mL) F0L017
1084259 Butyraldehyde (3 x 1.2 mL) F0L063
1084306 Cabergoline (125 mg) F0H240
1084995 Caffeic Acid (15 mg) F0M198
1085003 Caffeine (200 mg) K0K210
1086006 Caffeine Melting Point Standard (1 g) (Approximately 236 degrees) K2M218
1086039 Caftaric Acid (20 mg) F0L120
1086108 Calcifediol (75 mg) G2K349
1086141 Calcipotriene (200 mg) F029A0
1086200 Calcitonin Salmon (20 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0K101
1086210 Calcitonin Salmon Related Compound A (20 mg) (N-acetyl-Cys(1)-calcitonin salmon) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0K102
1086221 Calcitonin Salmon Related Compound B (0.34 mg) (calcitonin salmon-glycine) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0K103
1086301 Calcitriol (10 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) J0M085
1086312 Calcitriol Solution (5 mL) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F2L073
1086334 Calcium Acetate (1 g) (AS) F0D156
1086356 Calcium Ascorbate (200 mg) F-1
1086378 Calcium Benzoate (200 mg) F0J356
1086403 Calcium Carbonate (1 g) (AS) F0D099
1086436 Calcium Chloride (1 g) (AS) F0D153
1086447 Calcium Cyclamate (200 mg) F0J378
1086800 Calcium Gluceptate (200 mg) F-1
1086822 Calcium Gluconate Anhydrous (200 mg) F0M412
1086833 Calcium Gluconate Monohydrate (200 mg) F0M413
1086855 Calcium Hydroxide (1 g) (AS) F0D168
1086866 Calcium (-)-Hydroxycitrate (150 mg) F0K014
1086888 Calcium Lactate (1 g) F0D227
1086902 Calcium Lactobionate (200 mg) G0B138
1086935 Calcium Levulinate (1 g) (AS) F0E142
1086957 Calcium Lignosulfonate (40-65) (2 g) F0M267
1087009 Calcium Pantothenate (200 mg) (Vitamin B5) P0L523
1087031 Tribasic Calcium Phosphate (1 g) (AS) F0D394
1087202 Calcium Saccharate (200 mg) G1I221
1087359 Calcium Stearate (2 g) (AS) F0D255
1087406 Calcium Sulfate (1 g) (AS) F0D236
1087472 Calycosin (50 mg) (7-Hydroxy-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one) F01430
1087483 Calycosin 7-O-beta-D-Glucopyranoside (50 mg) (3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen7-yl beta-D-glucopyranoside) F01470
1087508 Camphor (1 g) R02450
1087520 D-camphor sulfonic acid (100 mg) F009A0
1087701 Candelilla Wax (250 mg) F0D123
1087803 Candesartan Cilexetil (100 mg) F0K123
1087814 Candesartan Cilexetil Related Compound A (10 mg) (Ethyl 1-{[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate) F03410
1087825 Candesartan Cilexetil Related Compound B (10 mg) (1-(Cyclohexyloxycarbonyloxy)ethyl 1-{[2'-(1H- tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazole-7-carboxylate) F03420
1087847 Candesartan Cilexetil Related Compound D (10 mg) (1-{[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}ethyl 3-({2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl}methyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate) F03430
1087869 Candesartan Cilexetil Related Compound F (10 mg) (1-(Cyclohexyloxycarbonyloxy)ethyl 2-ethoxy-1-{[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-1H-benzimidazole-7-carboxylate) F03440
1087870 Candesartan Cilexetil Related Compound G (10 mg) (1-{[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylic acid) F03450
1088001 Candicidin (200 mg) F
1090014 Exo-tetrahydrocannabinol (1 mL) F0G078
1090150 Canola Oil (1 g) F0L366
1090706 Capecitabine (200 mg) R014M0
1090717 Capecitabine Related Compound A (10 mg) (5'-deoxy-5-fluorocytidine) H0L146
1090728 Capecitabine Related Compound B (20 mg) (5'-deoxy-5-fluorouridine) G0L481
1090739 Capecitabine Related Compound C (10 mg) (2',3'-O-carbonyl-5'-deoxy-5-fluoro-N4-(pentyloxycarbonyl)cytidine) (COLD SHIPMENT REQUIRED) I0L372
1091006 Capreomycin Sulfate (250 mg) H0H181
1091028 Capric Alcohol (5 x 30 mg) F0M530
1091040 Caprylic Acid (300 mg) F1L115
1091108 Capsaicin (100 mg) I0L046
1091200 Captopril (200 mg) H
1091221 Captopril Disulfide (100 mg) I0M130
1091505 Caprylocaproyl Polyoxylglycerides (200 mg) F0C312
1092009 Carbachol (200 mg) G2M012
1093001 Carbamazepine (100 mg) K1K246
1093012 Carbamazepine Related Compound A (30 mg) (10,11-dihydrocarbamazepine) H0K408
1093023 Carbamazepine Related Compound B (50 mg) (Iminostilbene) F0G132
1093205 Carbarsone (200 mg) F
1093500 Carbenicillin Indanyl Sodium (300 mg) G
1094004 Carbenicillin Monosodium Monohydrate (200 mg) G3G012
1095506 Carbidopa (400 mg) J0F258
1095517 Carbidopa Related Compound A (25 mg) (3-O-Methylcarbidopa) I1L005
1096000 Carbinoxamine Maleate (200 mg) I1K403
1096407 Carboplatin (100 mg) R01080
1096509 Carboprost Tromethamine (30 mg) R009Q0
1096531 Carboxymethylcellulose Calcium (1.5 g) (AS) F0D336
1096553 Carboxymethylcellulose Sodium (1.5 g) F0D357
1096597 Carisoprodol Related Compound A (10 mg) (2-hydroxymethyl-2-methylpentyl carbamate) F0K347
1096600 Carisoprodol CIV (1 g) H1L295
1096611 Carmellose (500 mg) F0I355
1096622 Carvedilol (200 mg) H0M299
1096633 Carvedilol Related Compound A (15 mg) (1-(4-(2-hydroxy-3-(2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino)propoxy)-9H-carbazol-9-yl)-3-(2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino)propan-2-ol) R037U0
1096644 Carvedilol Related Compound B (15 mg) (3,3'-(2-(2-methoxyphenoxy)ethylazanediyl)bis(1-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol)) F0H192
1096655 Carvedilol Related Compound C (20 mg) (1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-(benzyl(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino)propan-2-ol) F0H151
1096666 Carvedilol Related Compound D (15 mg) (4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazole) F0H149
1096677 Carvedilol Related Compound E (15 mg) (2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine) F0H201
1096688 Carvedilol System Suitability Mixture (25 mg) (carvedilol spiked with carvedilol related compound F) F0I001
1096699 Carprofen (200 mg) G0H183
1096702 Carprofen Related Compound A (50 mg) (carbazole) F0F276
1096724 Carmustine (75 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0I274
1096735 Carmustine Related Compound A (10 mg) (1,3-bis(2-chloroethyl)urea) F0I284
1096746 Carnosic acid (20 mg) F011E0
1096757 Carteolol Hydrochloride (200 mg) G0F326
1096779 Casticin (25 mg) F0D358
1096790 (+)-Catechin (25 mg) F0H389
1096804 Cathinone Hydrochloride CI (50 mg) (alpha-Aminopropiophenone Hydrochloride) R006T0
1096848 Powdered Cat's Claw Extract (1 g) F0H321
1096906 Cefaclor (400 mg) R027T0
1096917 Cefaclor, Delta-3 Isomer (15 mg) I0L239
1096994 Cefadroxil System Suitability Mixture (25 mg) F0M150
1097104 Cefadroxil (200 mg) K0L280
1097126 Cefadroxil Related Compound B (25 mg) ((6R,7R)-7-amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid) F0M141
1097148 Cefadroxil Related Compound D (25 mg) ((6R,7R)-7-[(S)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid) F0M168
1097192 Cefadroxil Related Compound I (25 mg) ((6R,7R)-7-[(R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid) F0M169
1097308 Cefamandole Lithium (200 mg) H
1097400 Cefamandole Nafate (250 mg) I0J092
1097589 Cefdinir Related Compound B (10 mg) ((6R,7R)-7-[2-(2-amino-4-thiazolyl)acetamido]-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4,2,0]oct-2-ene-2-carboxylic acid) R011W0
1097590 Cefditoren Pivoxil (350 mg) F0I164
1097603 Cefazolin (200 mg) L1K284
1097614 Cefdinir (300 mg) G0K367
1097625 Cefdinir Related Compound A (10 mg) (2(R)-2-[(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetamido]-2-[(2RS,5RS)-5-methyl-7-oxo-2,4,5,7-tetrahydro-1H-furo[3,4-d][1,3]thiazin-2-yl]acetic acid) F0G373
1097636 Cefepime Hydrochloride (500 mg) I0L200
1097658 Cefixime (500 mg) R03930
1097680 Cefepime Related Compound D (20 mg) ((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetic acid) F0L019
1097691 Cefepime Related Compound E (20 mg) (1-{[(6R,7R)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}-1-methylpyrrolidin-1-ium chloride) F0L020
1097705 Cefoperazone Dihydrate (200 mg) I0K056
1097727 Cefetamet (15 mg) F014W0
1097750 Cefonicid Sodium (1 g) (COLD SHIPMENT REQUIRED) I0K020
1097771 Cefmenoxime Hydrochloride (350 mg) G0K110
1097782 Cefmetazole (200 mg) H0K343
1097807 Ceforanide (200 mg) G0M081
1097909 Cefotaxime Sodium (500 mg) R021H0
1097953 Cefotaxime Related Compound E (15 mg) ((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-N-{(5aR,6R)-1,7-dioxo-1,3,4,5a,6,7-hexahydroazeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl}-2-(methoxyimino)acetamide) F01110
1097975 Cefotetan (500 mg) I0E277
1097986 Cefprozil Related Compound D (30 mg) ((6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-[(Z)-prop-1-enyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid) F0L132
1097997 Cefprozil L-Epimer (30 mg) ((6R,7R)-7-[(S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-8-oxo-3-[(Z)-prop-1-enyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid) F0L134
1098005 Cefotiam Hydrochloride (350 mg) H0J328
1098016 Cefprozil Related Compound H (30 mg) ((6R,7R)-7-{(R)-2-[(R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido}-8-oxo-3-[(Z)-prop-1-enyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid) F0L133
1098027 Cefpodoxime Proxetil (350 mg) H0K009
1098038 Cefprozil Related Compound K (30 mg) (3-(5-ethyl-7-oxo-2,4,5,7-tetrahydro-1H-furo[3,4-d][1,3]thiazin-2-yl)-6-(4-hydroxyphenyl)piperazine-2,5-dione) F0L162
1098049 Cefprozil (E)-Isomer (50 mg) H0H115
1098050 Cefprozil (Z)-Isomer (200 mg) J0L491
1098062 Cefprozil (200 mg) F0L131
1098082 Ceftiofur Sodium (100 mg) F0H388
1098107 Cefoxitin (500 mg) J0E038
1098118 Cefpiramide (300 mg) G0J266
1098129 Ceftazidime, Delta-3-Isomer (15 mg) R005C0
1098130 Ceftazidime Pentahydrate (300 mg) I1K237
1098173 Ceftizoxime (350 mg) J0F181
1098184 Ceftriaxone Sodium (350 mg) H0J296
1098195 Ceftriaxone Sodium E-Isomer (25 mg) R011D0
1098209 Cefuroxime Sodium (200 mg) I0I338
1098220 Cefuroxime Axetil (350 mg) R011M0
1098231 Cefuroxime Axetil Delta-3-Isomers (10 mg) J0K016
1098253 Cefuroxime Axetil E-isomers (15 mg) (1RS,6R,7R)-1-Acetoxyethyl 3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-[(E)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate) F034U0
1098300 Cellulose Acetate (125 mg) R01040
1098322 Cellaburate (350 mg) (Cellulose Acetate Butyrate) F0D220
1098355 Cellacefate (125 mg) (Cellulose Acetate Phthalate) G0F177
1098388 Microcrystalline Cellulose (1 g) (AS) F0D362
1098399 Silicified Microcrystalline Cellulose (1 g) F0H401
1098402 Powdered Cellulose (1 g) (AS) F0D364
1098504 Celecoxib (200 mg) G0M441
1098515 Celecoxib Related Compound A (10 mg) (4-[5-(3-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide) R008U0
1098526 Celecoxib Related Compound B (10 mg) (4-[3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide) R018P0
1098708 Cephaeline Hydrobromide (200 mg) G-1
1099008 Cephalexin (400 mg) K0J198
1099041 Cephalexin Related Compound D (25 mg) (3-Hydroxy-4-methylthiophen-2(5H)-one) F018B0
1099063 Cephalexin Related Compound F (25 mg) ((6R,7R)-7-[(R)-2-Amino-2-phenylacetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, dihydrate) F018C0
1102000 Cephalothin Sodium (200 mg) R023F0
1102408 Cephapirin Benzathine (100 mg) F
1102500 Cephapirin Sodium (500 mg) J0F171
1102805 Cephradine (200 mg) J
1102929 Cetirizine Hydrochloride (250 mg) G0L451
1102930 Cetirizine Related Compound A (20 mg) ((RS)-2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid ethyl ester dihydrochloride) F0G122
1102974 Cetrimonium Bromide (1 g) F0F316
1103003 Cetyl Alcohol (100 mg) R022B0
1103105 Cetyl Palmitate (50 mg) G0H314
1104006 Cetylpyridinium Chloride (500 mg) J1K032
1105009 Powdered Chaste Tree Extract (1.5 g) F0C406
1105315 Chicoric Acid (20 mg) F0L119
1105417 Powdered Chinese Salvia Extract (1 g) F0L508
1105508 Chitosan (500 mg) F0J417
1106001 Chlorambucil (125 mg) (International Restricted Sales Item) G
1107004 Chloramphenicol (200 mg) O0H011
1107300 Chloramphenicol Palmitate (200 mg) H0G266
1107401 Chloramphenicol Palmitate Nonpolymorph A (200 mg) G0H179
1107503 Chloramphenicol Palmitate Polymorph A (100 mg) G1D219
1109000 Chlordiazepoxide CIV (200 mg) I1M083
1110009 Chlordiazepoxide Hydrochloride CIV (200 mg) G5I352
1110020 Chlordiazepoxide Related Compound A (25 mg) (7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide) H0L525
1111001 Chlorhexidine (200 mg) G0L171
1111012 Chlorhexidine System Suitability Mixture (50 mg) F016F0
1111103 Chlorhexidine Acetate (200 mg) I1L484
1111908 P-Chloroaniline (200 mg) H0M240
1112299 3-Chlorobenzoic Acid (25 mg) F0M377
1112311 Chlorobenzhydryl Piperazine (75 mg) F02160
1112423 Indomethacin Related Compound B (25 mg) (4-chlorobenzoic acid) F012F0
1112467 4-Chlorobenzophenone (30 mg) F003D0
1112503 Chlorobutanol (200 mg) I0K276
1115545 Chlorogenic Acid (50 mg) R001C0
1115556 beta-Chlorogenin (20 mg) F
1115705 Chloromethyl Isopropyl Carbonate (100 mg) R021D0
1116774 Chlorophyll A (15 mg) F0M405
1117008 Chloroprocaine Hydrochloride (200 mg) G1B285
1118000 Chloroquine Phosphate (500 mg) J1L043
1118317 Chloroquine Sulfate (500 mg) F1L501
1118328 Chloroquine Related Compound A (25 mg) (4,7-dichloroquinoline) F0J200
1118350 Chloroquine Related Compound D (15 mg) (7-Chloro-4-{[4-(ethylamino)-1-methylbutyl] amino} quinoline) F0L546
1118361 Chloroquine Related Compound E (15 mg) (N4-(5-chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine oxalate) F0L547
1118394 Chloroquine Related Compound G (15 mg) (4-((7-chloroquinolin-4-yl)amino)-N,N-diethylpentan-1-amine oxide sulfate) F0L548
1119309 Chlorthalidone Related Compound A (10 mg) (4'-Chloro-3'-sulfamoyl-2-benzophenone Carboxylic Acid) R002M0
1121005 Chlorothiazide (200 mg) I0L188
1122700 Chloroxylenol (125 mg) R002L0
1122722 Chloroxylenol Related Compound A (25 mg) (2-chloro-3,5-dimethylphenol) H0H221
1123000 Chlorpheniramine Maleate (125 mg) N0G316
1123135 Chlorpheniramine Related Compound B (25 mg) (di(pyridin-2-yl)amine) F0M273
1123146 Chlorpheniramine Related Compound C (10 mg) (3-(4-chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine maleate) F0M275
1124003 Chlorphenoxamine Hydrochloride (200 mg) F-1
1125006 Chlorpromazine Hydrochloride (200 mg) J1K257
1126009 Chlorpropamide (200 mg) I0H184
1129007 Chlortetracycline Hydrochloride (200 mg) L0F198
1130006 Chlorthalidone (200 mg) I1L127
1130505 Chlorzoxazone (350 mg) J0H074
1130527 Chlorzoxazone Related Compound A (50 mg) (2-Amino-4-chlorophenol) H0G336
1131009 Cholecalciferol (30 mg/ampule; 5 ampules) (Vitamin D3) Q0M510
1131803 Delta-4,6-cholestadienol (30 mg) F
1131960 Cholesterol (125 mg) F0M491
1132001 Cholesteryl Caprylate (200 mg) F1L277
1133004 Cholestyramine Resin (500 mg) J0J386
1133503 Cholic Acid (2 g) R016D0
1133536 Choline Bitartrate (200 mg) R028F0
1133547 Choline Chloride (200 mg) H0J308
1133569 Chondroitin Sulfate Sodium, Shark (300 mg) F037Q0
1133570 Chondroitin Sulfate Sodium (300 mg) R039A0
1133580 Oversulfated Chondroitin Sulfate (10 mg) H0M191
1133638 Chromium Picolinate (100 mg) F
1133933 Cinnamic Acid (100 mg) F0L161
1133999 Allyl Cinnamate (0.5 mL/ampule; 5 ampules) F0L025
1134007 Chymotrypsin (300 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) J0F105
1134018 Ciclopirox (50 mg) G1K115
1134029 Ciclopirox Related Compound A (25 mg) (3-Cyclohexyl-4,5-dihydro-5-methyl-5-isoxazolyl acetic acid) H0L577
1134030 Ciclopirox Olamine (125 mg) J0L408
1134040 Ciclopirox Related Compound B (25 mg) (6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone) H0M545
1134051 Cilastatin Ammonium Salt (100 mg) R012Y0
1134062 Cimetidine (200 mg) J0H291
1134073 Cimetidine Hydrochloride (200 mg) G0G176
1134084 Ciclopirox Related Compound C (10 mg) (6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one) F0K084
1134118 Cisatracurium Besylate (350 mg) F0M554
1134120 Cisapride (200 mg) F0H112
1134131 Cisatracurium Besylate System Suitability Mixture (20 mg) F0M559
1134142 R-Citalopram Oxalate (10 mg), (R-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(p-fluorophenyl)-5-phthalancarbonitrile oxalate) H0M319
1134153 Cilostazol (200 mg) G0M316
1134164 Cilostazol Related Compound A (50 mg) (6-hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one) F0G160
1134175 Cilostazol Related Compound B (50 mg) (6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)-butoxy]-1H-quinolin-2-one) F0G073
1134186 Cilostazol Related Compound C (50 mg) (1-(4-(5-Cyclohexyl-1H-tetrazol-1-yl)butyl)-6-(4-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one) F0G074
1134197 Citalopram Related Compound G (25 mg) (1-(4'-fluorophenyl)-1-(3-dimethylaminopropyl)-5-chlorophthalane hydrobromide) F0G221
1134200 Cladribine (200 mg) F0F243
1134211 Cladribine Related Compound A (20 mg) (2-methoxy-2'-deoxyadenosine) R009R0
1134222 Citalopram Related Compound H (25 mg) (1-(4'-fluorophenyl)-1-(3-dimethylaminopropyl)-5-bromophthalane hydrobromide) F0G224
1134233 Citalopram Hydrobromide (200 mg) G0J045
1134244 Citalopram Related Compound A (25 mg) (1-(3-dimethylaminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide) R015E0
1134255 Citalopram Related Compound B (25 mg) (1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile oxalate) G0L552
1134266 Citalopram Related Compound C (25 mg) (3-(3-Dimethylaminopropyl)-3-(4-fluorophenyl)-6-cyano-1(3H)-isobenzofuranone oxalate) R030U0
1134277 Citalopram Related Compound D (15 mg) 1-(4-Fluorophenyl)-1-(3-methylaminopropyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrobromide R01270
1134288 Citalopram Related Compound E (25 mg) (1-(3-dimethylaminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile-N-oxide hydrochloride) G0M155
1134299 Citalopram Related Compound F (200 mg) (dimethyl-(1-methyl-3,3-diphenyl-allyl)-amine hydrochloride) F1K331
1134313 Ciprofloxacin (200 mg) I0L049
1134324 Ciprofloxacin Ethylenediamine Analog (25 mg) (1-Cyclopropyl-6-fluoro-1, 4-dihydro-4-oxo-7-[(2-aminoethyl)-amino]-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride) R013T0
1134335 Ciprofloxacin Hydrochloride (400 mg) J1L040
1134346 Ciprofloxacin Related Compound A (25 mg) (7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride salt) (AS) F0E333
1134357 Cisplatin (100 mg) R00510
1134368 Citric Acid (200 mg) H0K310
1134379 Clarithromycin (100 mg) H0H380
1134380 Clarithromycin Related Compound A (50 mg) (6,11-di-O-methylerythromycin A) H1H381
1134390 Clarithromycin Identity (10 mg) R003C0
1134404 Clavam-2-carboxylate Potassium (4.0 micrograms) L0L186
1134426 Clavulanate Lithium (200 mg) K0J130
1134459 Ciprofloxacin Formamide (125 mg) F0G009
1134506 Clemastine Fumarate (250 mg) J0C090
1134619 Clarithromycin Impurity D (10 mg) (N-desmethyl clarithromycin) F0J140
1134620 Clarithromycin Impurity H (10 mg) (N-formyl clarithromycin) F0J141
1134631 Clarithromycin Impurity Q (10 mg) (N-oxide clarithromycin) F0J142
1134642 Clarithromycin Impurity R (10 mg) (N-desmethyl erythromycin A) F0J143
1134674 Clenbuterol Hydrochloride (100 mg) F0I214
1134696 Clenbuterol Related Compound B (10 mg) (1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-tert-butylaminoethanone hydrochloride) F0I215
1135000 Clidinium Bromide (500 mg) R02650
1135021 Clidinium Bromide Related Compound A (250 mg) (3-Hydroxy-1-methylquinuclindinium Bromide) J0J154
1135600 Climbazole (400 mg) F0G338
1136002 Clindamycin Hydrochloride (200 mg) R011T0
1137005 Clindamycin Palmitate Hydrochloride (500 mg) I0M437
1138008 Clindamycin Phosphate (300 mg) K0M017
1138201 Clioquinol (500 mg) O0M378
1138405 Clobetasol Propionate (200 mg) H0K292
1138427 Clobetasol Propionate Related Compound A (50 mg) (9-alpha-fluoro-11-beta-hydroxy-16-beta-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17(R)-spiro-2'-[4'-chloro-5'-ethylfuran-3'(2'H)-one]) R01360
1138507 Clocortolone Pivalate (200 mg) R00480
1138904 Clofazimine (200 mg) R017W0
1138926 Clofazimine Related Compound B (25 mg) (5-(4-chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-N-phenyl-3,5-dihydrophenazin-2-amine) F00320
1139000 Clofibrate (1 g) I
1140000 Clomiphene Citrate (500 mg) I1J350
1140101 Clomiphene Related Compound A (100 mg) ((E,Z)-2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride) F2K006
1140247 Clomipramine Hydrochloride (200 mg) R026G0
1140269 Clomipramine Related Compound C (15 mg) (3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, monohydrate) F0M541
1140270 Clomipramine Related Compound D (15 mg) (3-(3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride) F0M542
1140292 Clomipramine Related Compound F (15 mg) (3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine) F0M543
1140305 Clonazepam CIV (200 mg) R008P0
1140327 Clonazepam Related Compound A (25 mg) (3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitrocarbostyril) R012X0
1140338 Clonazepam Related Compound B (25 mg) (2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone) I0G326
1140349 Clonazepam Related Compound C (25 mg) (2-bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide) G0F152
1140393 Clonidine (200 mg) G0G086
1140407 Clonidine Hydrochloride (200 mg) I0M189
1140418 Clonidine Related Compound A (25 mg) (1-acetyl-2-(2,6-dichlorophenylimino)imidazolidine) (acetylclonidine) G1M172
1140429 Clonidine Related Compound B (25 mg) (2-[(E)-2,6-dichlorophenylimino]-1-(1-{2-[(E)-2,6-dichlorophenylimino]-imidazolidin-1-yl}-ethyl)-imidazolidine) G0G323
1140430 Clopidogrel Bisulfate (125 mg) R018J0
1140509 Clorazepate Dipotassium CIV (125 mg) G1F159
1140586 Clopidogrel Related Compound A (20 mg) ((+)-(S)-(o-chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, hydrochloride) H0M124
1140597 Clopidogrel Related Compound B (20 mg) (Methyl(+/-)-(o-chlorophenyl)-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(7H)-acetate, hydrochloride) R014S0
1140600 Clopidogrel Related Compound C (20 mg) (methyl (-)-(R)-(o-chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetate, hydrogen sulfate) G0L573
1140666 Cloprostenol Sodium (400 mg) F0H392
1140702 Clorsulon (200 mg) G0F275
1141002 Clotrimazole (200 mg) K1C282
1141024 Clotrimazole Related Compound A (25 mg) ((o-chlorophenyl)diphenylmethanol) J2M033
1141909 Cloxacillin Benzathine (200 mg) G0M102
1142005 Cloxacillin Sodium (200 mg) L1K266
1142107 Clozapine (100 mg) H0J166
1142108 Clozapine Resolution Mixture (30 mg) F0G277
1143008 Cocaine Hydrochloride CII (250 mg) I1I294
1143802 Codeine N-Oxide CI (50 mg) G0A034
1144000 Codeine Phosphate CII (100 mg) L0K249
1144951 Cloxacillin Related Compound D (15 mg) (3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid) F01770
1145003 Codeine Sulfate CII (250 mg) I1J167
1145025 Codeine System Suitability Mixture CI (25 mg) F0M067
1145207 Cod Liver Oil (1 g) F0D400
1146006 Colchicine (350 mg) L0H214
1146505 Colestipol Hydrochloride (200 mg) F-1
1147009 Colistimethate Sodium (200 mg) H3J047
1148001 Colistin Sulfate (200 mg) R02022
1148238 Color Related Compound 005 (20 mg) (3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid) F015K0
1148249 Color Related Compound 006 (20 mg) (3-hydroxy-4-[(4-methylphenyl)azo]-2-naphthalenecarboxylic acid) F015L0
1148250 Color Related Compound 007 (20 mg) (1-[(4-methylphenyl)azo]-2-naphthalenol) F015M0
1148500 Copovidone (100 mg) F0C194
1148737 Corosolic Acid (50 mg) F00370
1148806 Corn Oil (1 g) G0L404
1149004 Corticotropin (5.6 Units/vial; 2 vials) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) M2I180
1150003 Cortisone Acetate (150 mg) J0M362
1150115 Cosyntropin Acetate (1.69 mg) (alpha1-24-Corticotropin) F0M134
1150207 Cottonseed Oil (1 g) G0L406
1150353 Creatinine (100 mg) F1F318
1150502 Cromolyn Sodium (500 mg) K0L232
1150513 Cromolyn Related Compound A (25 mg) (1,3-bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy) propan-2-ol) F1E045
1150524 Cromolyn Related Compound B (25 mg) (diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate)) F014N0
1150706 Crospovidone (100 mg) H0I211
1151006 Crotamiton (200 mg) R021N0
1151709 Cumene (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E215
1151855 Curcumin (30 mg) F0H127
1151866 Curcuminoids (300 mg) F0H161
1151924 Cyanidin Chloride (25 mg) F0I010
1151935 Cyanidin-3-O-glucoside Chloride (15 mg) F0H218
1152009 Cyanocobalamin (1.5 g of mixture with mannitol) (Vitamin B12) O0H288
1152600 Cyclamic Acid (100 mg) F0K344
1152701 Cyclandelate (200 mg) F0C384
1152814 Cyclic Olefin Polymer (1 g) F022T0
1154004 Cyclizine Hydrochloride (200 mg) H0D321
1154015 Cyclizine Related Compound A (50 mg) (1-methylpiperazine) F0L023
1154503 Cyclobenzaprine Hydrochloride (200 mg) I0L264
1154514 Cyclobenzaprine Related Compound A (10 mg) (5-[3-(dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-ol) F0L193
1154525 Cyclobenzaprine Related Compound B (10 mg) (3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine, hydrochloride) F0L194
1154558 Alpha Cyclodextrin (500 mg) G0H079
1154569 Beta Cyclodextrin (250 mg) H0K030
1154591 Gamma Cyclodextrin (200 mg) F0D396
1154605 Cyclohexylmethanol (1 mL/ampule; 2 ampules) F0F072
1154649 Cyclohexanecarboxylic Acid (500 mg) F0L384
1154650 Allyl Cyclohexane Valerate (3 x 0.5 mL) F0M321
1154707 Cyclomethicone 4 (200 mg) G0J394
1154809 Cyclomethicone 5 (200 mg) H1J269
1154900 Cyclomethicone 6 (200 mg) F2B024
1156000 Cyclopentolate Hydrochloride (300 mg) J0J112
1157002 Cyclophosphamide (500 mg) (International Restricted Sales Item) J1B200
1157013 Cyclophosphamide Related Compound A (25 mg) (bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride) (International Restricted Sales Item) F0I380
1157024 Cyclophosphamide Related Compound B (25 mg) (3-(2-chloroethyl)-2-oxo-2-hydroxy-1,3,6,2-oxadiazaphosphonane) F1I381
1157035 Cyclophosphamide Related Compound C (25 mg) (3-aminopropyl dihydrogen phosphate) F1I382
1157046 Cyclophosphamide Related Compound D (25 mg) (3-[2-(2-chloroethylamino)ethylamino]propyl dihydrogen phosphate dihydrochloride) F1I375
1157501 2-Cyclopropylmethylamino-5-chlorobenzophenone (50 mg) F
1158005 Cycloserine (250 mg) R010F0
1158504 Cyclosporine (50 mg) J0M382
1158650 Cyclosporine Resolution Mixture (25 mg) G0J352
1159008 Cyclothiazide (200 mg) (AS) F2F329
1161000 Cyproheptadine Hydrochloride (500 mg) H1L349
1161010 Cyproheptadine Related Compound A (40 mg) (5H-dibenzo[a,d]cycloheptene) F1L356
1161032 Cyproheptadine Related Compound C (25 mg) (5-(1-methyl-piperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol) F0L388
1161203 Cyromazine (200 mg) F0H086
1161509 L-Cysteine Hydrochloride (200 mg) I0I177
1161586 Cystine (200 mg) F1M308
1162002 Cytarabine (250 mg) H1M420
1162126 5'-Cytidylic Acid (500 mg) F0J209
1162148 Cytosine (100 mg) G0M164
1162308 Dacarbazine (125 mg) R028N0
1162320 Dacarbazine Related Compound A (50 mg) (5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride) I0M531
1162330 Dacarbazine Related Compound B (50 mg) (2-azahypoxanthine monohydrate) R01740
1162400 Dactinomycin (50 mg) R00870
1162421 Daidzein (25 mg) F0H362
1162432 Daidzin (30 mg) F0H251
1162443 Dalfampridine Resolution Mixture (15 mg) F00440
1162454 Dalfampridine (200 mg) F0M557
1162487 Dalteparin Sodium (300 mg) F0M431
1162501 Danazol (200 mg) I1M174
1162626 Alpha-Damascone (3 x 0.5 mL) F0M367
1162648 Beta-Damascone (3 x 0.5 mL) F0M128
1163140 Dantrolene (200 mg) F0G120
1163151 Dantrolene Sodium (100 mg) F0G156
1163162 Dantrolene Related Compound A (50 mg) (5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde azine) F0G170
1163173 Dantrolene Related Compound B (50 mg) (5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde-(2-carboxymethyl) semicarbazone) F0G098
1163184 Dantrolene Related Compound C (50 mg) ((5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde) F0G099
1164008 Dapsone (200 mg) R020A0
1164697 Daunorubicinone (25 mg) ((8S,10S)-8-Acetyl-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione) F016G0
1164700 Daunorubicin Hydrochloride (200 mg) M1M099
1165408 Decoquinate (200 mg) F0G036
1166003 Deferoxamine Mesylate (300 mg) K0K196
1166116 Deflazacort (100 mg) F0L473
1166149 Deflazacort Related Compound C (15 mg) (11Beta,21-Dihydroxy-2'-methyl-5'BetaH-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione) F017F0
1166309 Dehydroacetic Acid (200 mg) F
1166400 Dehydrocarteolol Hydrochloride (100 mg) F
1166502 Dehydrocholic Acid (200 mg) F-1
1169001 Demecarium Bromide (250 mg) G0G185
1170000 Demeclocycline Hydrochloride (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) R024Q0
1171003 Denatonium Benzoate (200 mg) R020M0
1171207 23-EPI-26-Deoxyactein (20 mg) F0H262
1171251 2-Deoxy-D-Glucose (100 mg) G0M207
1171397 Depramine (20 mg) (3-(5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride) F000A0
1171455 Dermatan Sulfate (25 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) G0M092
1171706 Desacetyl Diltiazem Hydrochloride (50 mg) J1C143
1171819 Desbenzyl Donepezil Hydrochloride (20 mg) (5,6-dimethoxy-2-(piperidin-4-ylmethyl)indan-1-one hydrochloride) F0L339
1171900 Desflurane (0.5 mL) H0L485
1171910 Desflurane Related Compound A (0.1 mL) (bis-(1,2,2,2-tetrafluoroethyl) ether) F0C031
1172006 Desipramine Hydrochloride (125 mg) J0L554
1173009 Deslanoside (200 mg) R00170
1173042 Desloratadine (200 mg) F006W0
1173053 Desloratadine Related Compound A (20 mg) (8-Bromo-6,11-dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine) F000P0
1173100 Desmethoxycurcumin (30 mg) F0H153
1173202 Desmopressin Acetate (2.01 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) H0M344
1173235 Desogestrel (50 mg) I0L398
1173246 Desogestrel Related Compound A (15 mg) (13-Ethyl-11-methylene-18, 19-dinor-5alpha, 17alpha-preg-3-en-20-yn-17-ol, desogestrel Delta-3 Isomer) G0G004
1173257 Desogestrel Related Compound B (25 mg) (3-Hydroxy-desogestrel) R024C0
1173268 Desogestrel Related Compound C (25 mg) (3-Ketodesogestrel) H0L400
1173304 Desonide (250 mg) F0M374
1173315 Desonide Impurities Mixture (25 mg) F00340
1173508 Desoximetasone (200 mg) R012H0
1174001 Desoxycorticosterone Acetate (200 mg) J1I297
1175004 Desoxycorticosterone Pivalate (125 mg) H1J119
1176007 Dexamethasone (125 mg) K0H243
1176506 Dexamethasone Acetate (200 mg) I0L425
1177000 Dexamethasone Phosphate (200 mg) L1M534
1177032 Dexamethasone Sodium Phosphate (350 mg) F0M447
1178002 Dexbrompheniramine Maleate (200 mg) K0M358
1179005 Dexchlorpheniramine Maleate (300 mg) R005Q0
1179118 Dexketoprofen Tromethamine (200 mg) F0M372
1179333 Dexmedetomidine Hydrochloride (200 mg) R01590
1179344 Levomedetomidine (25 mg) F0M051
1179504 Dexpanthenol (500 mg) K0I270
1179628 Dextran 1 (50 mg) F0D297
1179650 Dextran T-10 (200 mg) F0D238
1179708 Dextran 40 (50 mg) F0C247
1179720 Dextran 40 System Suitability (200 mg) F0B181
1179741 Dextran 70 (50 mg) F2M324
1179763 Dextran 70 System Suitability (200 mg) G1J169
1179800 Dextran Vo Marker (100 mg) F0B242
1179854 Dextran 4 Calibration (100 mg) G0M350
1179865 Dextran 10 Calibration (100 mg) G0M351
1179876 Dextran 40 Calibration (100 mg) G0L325
1179887 Dextran 70 Calibration (100 mg) G1J373
1179898 Dextran 250 Calibration (100 mg) G0M352
1180004 Dextroamphetamine Sulfate CII (500 mg) R004C0
1180015 Dextroamphetamine Related Compound A (25 mg) (1-Phenyl-2-propanol) F0H131
1180026 Dextroamphetamine Related Compound B CII (25 mg) (Phenyl acetone) F0H132
1180503 Dextromethorphan (2 g) I2F274
1181007 Dextromethorphan Hydrobromide (500 mg) K0F118
1181302 Dextrose (500 mg) K0K311
1181506 Diacetylated Monoglycerides (200 mg) R024D1
1182000 Diacetylfluorescein (200 mg) I0L140
1183002 Diacetylmorphine Hydrochloride CI (25 mg) (AS) (Heroin Hydrochloride) J1G200
1184005 Diatrizoic Acid (100 mg) H0E084
1184027 Diatrizoic Acid Related Compound A (50 mg) (5-Acetamido-3-amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid) J0J206
1185008 Diazepam CIV (100 mg) R005P0
1185020 Diazepam Related Compound A (25 mg) (2-methylamino-5-chlorobenzophenone) J0H438
1186000 Diazoxide (200 mg) H0F314
1187003 Dibucaine Hydrochloride (500 mg) J0I022
1187080 Dibutyl Phthalate (200 mg) F0D125
1187091 Dibutyl Sebacate (1 mL) F1K138
1187207 Dichloralphenazone CIV (200 mg) G0K269
1187954 2,4-Dichlorophenol (100 mg) F0E113
1188006 Dichlorphenamide (200 mg) G2C046
1188301 Dichlorvos (150 mg) (2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate) (AS) F0D141
1188560 Diclazuril (200 mg) F0H416
1188571 Diclazuril System Suitability Mixture (50 mg) F0H404
1188709 Diclofenac Potassium (200 mg) F0F269
1188800 Diclofenac Sodium (200 mg) H2K051
1188811 Diclofenac Related Compound A (25 mg) (N-(2,6-dichlorophenyl)indolin-2-one) L0M175
1189009 Dicloxacillin Sodium (300 mg) J1L192
1189053 Dicloxacillin Related Compound D (15 mg) (3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid) F01780
1190008 Dicumarol (200 mg) G
1190904 Dicyclohexyl (2 mL/ampule; 2 ampules) F0F062
1191000 Dicyclomine Hydrochloride (125 mg) I1M524
1191204 Didanosine (200 mg) F0G088
1191215 Didanosine System Suitability Mixture (10 mg) F0G034
1191226 Didanosine Related Compound A (25 mg) (Hypoxanthine) F0G113
1191237 Didanosine Related Compound B (25 mg) (2',3'-dideoxyadenosine) F0G209
1192003 Dienestrol (125 mg) I
1192808 Diethanolamine (3 mL) G0M390
1193006 Diethylcarbamazine Citrate (200 mg) G-1
1193265 Diethylene Glycol (0.5 mL) G0J412
1193301 Diethylene Glycol Monoethyl Ether (0.5 mL/ampule) G1I320
1193356 Iscotrizinol (200 mg) F024R0
1193378 Iscotrizinol Related Compound B (25 mg) (4-[(4-{[4-(tert-butylcarbamoyl)phenyl]amino}-6-[(4-{[(2-ethylhexyl)oxy]carbonyl}phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]benzoic acid) F02550
1193389 Iscotrizinol Related Compound C (25 mg) (2-Ethylhexyl 4-[(4-{[4-(tert-butylcarbamoyl)phenyl]amino}-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]benzoate) F02560
1193390 Iscotrizinol Related Compound D (25 mg) (2-Ethylhexyl 4-[(4,6-bis{[4-(tert-butylcarbamoyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]benzoate) F02570
1193414 Iscotrizinol Related Compound F (25 mg) (Bis(2-ethylhexyl) 4,4'-({6-[(4-carbamoylphenyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl}bis(azanediyl))dibenzoate) F02580
1193425 Iscotrizinol Related Compound G (25 mg) (2-Ethylhexyl 4-{4-[(4-{[4-(tert-butylcarbamoyl)phenyl]amino}-6-[(4-{[(2-ethylhexyl)oxy]carbonyl}phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]benzamido}benzoate) F02590
1193447 Iscotrizinol Related Compound I (25 mg) (Bis(2-ethylhexyl) 4,4'-{[6-({4-[(4-{[(2-ethylhexyl)oxy]carbonyl}phenyl)carbamoyl]phenyl}amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis(azanediyl)}dibenzoate) F025A0
1193505 Diethyl Phthalate (200 mg) G1J427
1194009 Diethylpropion Hydrochloride CIV (200 mg) J0L029
1194803 Diethyl Sebacate (1 mL) F1K329
1195001 Diethylstilbestrol (200 mg) K5B291
1197007 Diethyltoluamide (3 g) R021J0
1197018 Diethyltoluamide Related Compound A (25 mg) (N,N-Diethyl-4-toluamide) F004N0
1197302 Diflorasone Diacetate (200 mg) H0G388
1197506 Diflunisal (200 mg) G1F320
1198000 Digitalis (3 g) F
1199002 Digitoxin (200 mg) N0I195
1200000 Digoxin (250 mg) P0I054
1200520 Dihydroartemisinin (200 mg) F0M339
1200575 Dihydroartemisinin Related Compound I (20 mg) ((3R,3aS,3a1R,6R,6aS,9S,10aS)-3,6,9-trimethyldecahydro-2H-3a1,9-epoxyoxepino[4,3,2-ij]isochromen-2-one) F009G0
1200600 Dihydrocapsaicin (25 mg) H1M408
1200804 Dihydrocodeine Bitartrate CII (200 mg) J0K044
1200881 Dihydrodaunorubicin Hydrochloride (20 mg) ((8S,10S)-10-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(1-hydroxyethyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride) F022N0
1201002 17alpha-Dihydroequilin (50 mg) J0L148
1202005 Dihydroergotamine Mesylate (250 mg) L0M289
1203008 Dihydrostreptomycin Sulfate (200 mg) K0I335
1204000 Dihydrotachysterol (30 mg/ampule; 4 ampules) L0L505
1204102 Dihydroxyacetone (250 mg) F
1204805 Diloxanide Furoate (200 mg) F0C026
1205003 Diltiazem Hydrochloride (200 mg) J1M121
1205014 Diltiazem Related Compound A (AS) (25 mg) (trans-diltiazem hydrochloride) F0E296
1206006 Dimenhydrinate (200 mg) J1H302
1206017 Dimenhydrinate Related Compound E (15 mg) (8-chloro-3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione) F0M219
1208001 Dimethisoquin Hydrochloride (2 g) G
1211006 Dimethyl Sulfoxide (3 g) H0D273
1211254 2,3-Dimethylaniline (50 mg) F0M286
1211287 6,6'-Dinicotinic Acid (50 mg) F00200
1213001 Dinoprost Tromethamine (50 mg) G0G082
1213103 Dinoprostone (125 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) R037Y0
1213136 Dinoprostone Related Compound C (20 mg) ((E)-7-{(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(S,E)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]-5-oxocyclopentyl}hept-5-enoic acid) F01210
1213318 Diosmin (300 mg) R02090
1213329 Diosmin for System Suitability (15 mg) F0K325
1214004 Dioxybenzone (150 mg) G1M334
1217909 Diphenhydramine Citrate (200 mg) H2I247
1218005 Diphenhydramine Hydrochloride (200 mg) K0K041
1218016 Diphenhydramine Related Compound A (25 mg) (2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine hydrochloride) G1M528
1218027 Diphenhydramine Related Compound B (20 mg) (3-(benzhydryloxy)propane-1,2-diol) F016V0
1218050 Diphenhydramine N-Oxide (25 mg) (2-(benzhydryloxy)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide hydrochloride) F016W0
1219008 Diphenoxylate Hydrochloride CII (200 mg) I1D339
1219019 Diphenoxylate Related Compound A CI (25 mg) (1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid) F017G0
1220302 Dipivefrin Hydrochloride (200 mg) I
1220357 Dipivefrin Related Compound E (25 mg) (4-[(Methylamino)acetyl]-1,2-phenylene dipivalate hydrochloride) F011L0
1220506 Dipyridamole (200 mg) I0K205
1220559 Dipyridamole Related Compound E (25 mg) (2,2',2'',2'''-{[6,8-Di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,4-diyl]bis(azanetriyl)}tetraethanol) F031E0
1220561 Dipyridamole Related Compound F (25 mg) (2,2',2'',2'''-({4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-8-(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl}bis(azanetriyl))tetraethanol) F031F0
1220700 Dirithromycin (200 mg) F
1221000 Disodium Guanylate (350 mg) H0L488
1222002 Disodium Inosinate (500 mg) G0J162
1222400 Disodium 5'-Uridylate (500 mg) F0J213
1222501 Disopyramide Phosphate (200 mg) I0E337
1223005 2,4-Disulfamyl-5-Trifluoromethylaniline (50 mg) I0M436
1223209 Allyl Disulfide (5 x 0.5 mL) F0L062
1224008 Disulfiram (200 mg) G0H277
1224201 Divalproex Sodium (200 mg) R01500
1224507 Dobutamine Hydrochloride (400 mg) I0L492
1224551 Docetaxel (200 mg) R002E0
1224562 Docetaxel Identification (50 mg) R008Q0
1224573 Docetaxel System Suitability Mixture (15 mg) F0K229
1224620 Docosahexaenoic Acid Ethyl Ester (500 mg) H0M544
1224664 Docosyl Ferulate (50 mg) F0E143
1224700 Docusate Calcium (500 mg) I0M469
1224802 Docusate Sodium (500 mg) L0H276
1224824 Docusate Sodium Related Compound B (40 mg) (disodium mono (2-ethylhexyl) sulfosuccinate) F0I194
1224904 Docusate Potassium (100 mg) F-1
1224937 Dofetilide (200 mg) F0I317
1224948 Dofetilide Related Compound A (25 mg) (N-[4-(2-(2-[4-(methanesulfonamido)phenoxy]ethyl)amino)phenyl]methanesulfonamide) F0I373
1224959 Dolasetron Mesylate (125 mg) R032Y0
1224960 Dolasetron Mesylate Related Compound A (25 mg) (Hexahydro-8-hydroxy-2,6-methano-2H-quinolizin-3(4H)-one hydrochloride) F0C321
1224970 Donepezil-N-Oxide (20 mg) F0M027
1224981 Donepezil Hydrochloride (200 mg) R020S0
1224992 Donepezil Related Compound A (25 mg) ((E)-2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one) G0K187
1225000 Doxapram Hydrochloride (200 mg) G0G110
1225204 Dopamine Hydrochloride (200 mg) H0H456
1225281 Dorzolamide Hydrochloride (200 mg) H0L259
1225292 Dorzolamide Hydrochloride Related Compound A (20 mg) ((4R,6R)-4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide-7,7-dioxide, monohydrochloride) I0J226
1225306 Dorzolamide Related Compound D (30 mg) ((4S,6S)-4-Amino-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide hydrochloride) R037V0
1225317 Dorzolamide Related Compound B (15 mg) ((4R,6S)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide hydrochloride) F0L205
1225419 Doxazosin Mesylate (200 mg) H0L151
1225420 Doxazosin Related Compound A (20 mg) (N-(1,4-benzodioxane-2-carbonyl)piperazine hydrochloride) F0H023
1225441 Doxazosin Related Compound B (20 mg) (6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione) F0H024
1225452 Doxazosin Related Compound C (20 mg) (2-chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline) F0H025
1225463 Doxazosin Related Compound D (20 mg) (1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid) F0H026
1225474 Doxazosin Related Compound E (20 mg) (2,4-dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline) F1M466
1225485 Doxazosin Related Compound F (15 mg) (N,N'-bis(1,4-benzodioxane-2-carbonyl)piperazine) R022Q0
1225500 Doxepin Hydrochloride (500 mg) J0M472
1225511 Doxepin Related Compound A (50 mg) (dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-one) F0G020
1225522 Doxepin Related Compound B (50 mg) ((11RS)-11-[3-(dimethylamino)propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol) F0F328
1225533 Doxepin Related Compound C (25 mg) ((E-3-(dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride) G0J309
1225601 Doxercalciferol (2 x 20 mg) F0M300
1225656 Doxofylline (100 mg) F0M329
1225678 Doxofylline Related Compound B (15 mg) (1-((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)-N-methyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide) F01320
1225690 Doxofylline Related Compound D (15 mg) (7-(2,2-Dihydroxyethyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione monohydrate) F01330
1225703 Doxorubicin Hydrochloride (50 mg) L0K258
1225758 Doxorubicinone (25 mg) ((8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione) F01670
1226003 Doxycycline Hyclate (200 mg) J1E174
1226014 Doxycycline Related Compound A (10 mg) (6-epidoxycycline) G1M394
1227006 Doxylamine Succinate (300 mg) I2M407
1228009 Drometrizole (25 mg) (2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol) F0J261
1228010 Drometrizole Trisiloxane (200 mg) F0J247
1228029 Drometrizole Trisiloxane Related Compound A (25 mg) (2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(isobuten-1-yl)-p-cresol) F0J262
1228031 Drometrizole Trisiloxane Related Compound B (25 mg) (2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(isobuten-3-yl)-p-cresol) F0J263
1228042 Drometrizole Trisiloxane Related Compound C (150 mg) (2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(isobuten-1-yl)-O1-[bis(trimethylsiloxy)methylsilyl]-p-cresol) F0J103
1228053 Drometrizole Trisiloxane Related Compound D (25 mg) (2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-isobutyl-p-cresol) F0J264
1228064 Drometrizole Trisiloxane Related Compound E (150 mg) (2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-{3-[bis(trimethylsiloxy)methylsilyl]isobutyl}-O1-[bis(trimethylsiloxy)methylsilyl]-p-cresol) F0J104
1228075 Heptamethyl Trisiloxane (150 mg) (1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane) F0J105
1229001 Droperidol (250 mg) J0K154
1229409 Drospirenone (200 mg) G0K259
1229410 Drospirenone Related Compound A (15 mg) (17-Hydroxy-6beta,7beta:15beta,16beta-dimethylene-3-oxo-17beta-pregn-4-ene-21-carboxylic acid, gamma-lactone) R02840
1229817 Duloxetine Hydrochloride (100 mg) F0J323
1229828 Duloxetine Related Compound A (10 mg) ((R)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine Hydrochloride) G0M093
1229872 Duloxetine Related Compound F (10 mg) ((S)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-3-yl)propan-1-amine hydrochloride) H0M463
1229883 Duloxetine Related Compound H (10 mg) ((S)-4-(Methyl[3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propyl]amino)-4-oxobutanoic acid) G0M010
1229922 Dutasteride (200 mg) F00710
1229931 Dutasteride Resolution Mixture (20 mg) F00840
1230000 Dyclonine Hydrochloride (200 mg) H0F196
1231003 Dydrogesterone (200 mg) R013U0
1231207 Ebastine (200 mg) F0L430
1231229 Ebastine Related Compound B (100 mg) (1-[4-(Dimethylethyl)phenyl]ethanone) F0L522
1231230 Ebastine Related Compound C (15 mg) (4-(diphenylmethoxy)piperidine hydrochloride) F0M186
1231246 Ebastine Related Compound D (15 mg) (1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one) F0M187
1231251 Ebastine Related Compound E (25 mg) (1-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)piperidin-1-yl]-butan-1-one fumarate) F0M199
1231262 Ebastine Related Compound F (15 mg) (1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-[cis-4-(diphenylmethoxy)-1-oxidopiperidin-1-yl]butan-1-one) F0M271
1231273 Ebastine Related Compound G (15 mg) (1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-[trans-4-(diphenylmethoxy)-1-oxidopiperidin-1-yl]butan-1-one) F0M212
1231502 Dyphylline (200 mg) G-2
1231580 Ecamsule Solution (0.5 mL) F0H257
1231604 Ecamsule Triethanolamine (200 mg) F0H444
1231615 Ecamsule Related Compound A (50 mg) (1,4-Phenylenedimethanol) F0H400
1231626 Ecamsule Related Compound B (50 mg) (4-(hydroxymethyl)benzoic acid) F0H409
1231637 Ecamsule Related Compound C (50 mg) (terephthalic acid) F0H408
1231648 Ecamsule Related Compound D (50 mg) (((1SR,4RS)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonic acid) F0H421
1231659 Ecamsule Related Compound E (25 mg) (sodium ((1SR,4SR,E)-3-(4-(hydroxymethyl)benzylidene)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate) F0H429
1231660 Ecamsule Related Compound F (25 mg) (4-((E)-((1SR,4SR)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-(sulfomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylidene)methyl)benzoic acid) F0H428
1231681 Ecamsule Related Compound G (25 mg) (4-((E)-((1SR,4SR)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-(sulfomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylidene)methyl)benzaldehyde, sodium salt) F0H432
1231706 Powdered Echinacea Angustifolia Extract (1 g) G0I377
1231717 Powdered Echinacea Pallida Extract (1 g) F0I285
1231728 Powdered Echinacea Purpurea Extract (1 g) F0D018
1231750 Echinacoside (15 mg) F0M214
1231808 Econazole Nitrate (100 mg) H1K380
1231830 Econazole Related Compound A (15 mg) (1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazole-1-yl)ethanol) F00060
1231841 Econazole Related Compound B (15 mg) (2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine nitrate) F00070
1231852 Econazole Related Compound C (15 mg) (1-(4-Chlorobenzyl)-3-[(2RS)-2-[(4-chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazolium chloride) F00080
1232006 Edetate Calcium Disodium (200 mg) H1L565
1233009 Edetate Disodium (200 mg) J0J421
1233508 Edetic Acid (200 mg) F2H030
1234001 Edrophonium Chloride (200 mg) H
1234103 Efavirenz (200 mg) G0L369
1234114 Efavirenz Racemic (20 mg) ((+/-)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one) G0M381
1234125 Efavirenz Related Compound A (20 mg) ((S)-2-(2-amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol) R027V0
1234136 Efavirenz Related Compound C (20 mg) (6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline) F1L211
1234147 Efavirenz Related Compound B (10 mg) ((S,E)-6-Chloro-4-(2-Cyclopropylvinyl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one) R01700
1234249 Eflornithine Hydrochloride (150 mg) F0K432
1234307 Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester (500 mg) H0L521
1234668 Eleutheroside B (15 mg) (Syringin) F0E056
1234680 Eleutheroside E (15 mg) (syringaresinol diglucoside) F0E057
1234704 Powdered Eleuthero Extract (1.5 g) F0C291
1234806 Emedastine Difumarate (100 mg) F0C059
1235004 Emetine Hydrochloride (300 mg) H0B201
1235106 Emtricitabine (200 mg) F0J163
1235128 Emtricitabine System Suitability Mixture A (15 mg) F0J164
1235139 Emtricitabine System Suitability Mixture B (15 mg) F0J165
1235274 Enalaprilat (300 mg) R024A0
1235300 Enalapril Maleate (200 mg) K0L429
1235503 Endotoxin (10,000 USP Endotoxin Units) (COLD SHIPMENT REQUIRED) H0K354
1235809 Enflurane (1 mL) H0J179
1235820 Enoxaparin Sodium (300 mg) G0L137
1235831 Enoxaparin Sodium for Bioassays (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0K265
1235853 Enoxaparin Sodium Molecular Weight Calibrant A (8.0 mg) G0L138
1235864 Enoxaparin Sodium Molecular Weight Calibrant B (6.0 mg) G0L139
1235900 Enrofloxacin (200 mg) G1H417
1235911 Enrofloxacin Related Compound Mixture (50 mg) F0H395
1235933 Entacapone (150 mg) F1L210
1235944 Entacapone Related Compound A (25 mg) ((Z)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylacrylamide) F0I396
1235966 Entecavir Monohydrate (200 mg) F006H0
1235977 Entecavir Related Compound A (15 mg) (9-[(1S,3R,4S)-4-Dimethylphenylsilyl-3-(benzyloxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]guanine) F006J0
1235988 Entecavir System Suitability Mixture (15 mg) (A mixture containing entecavir 1-epimer (0.1%), entecavir (99.6%), 8-hydroxy entecavir (0.1%), and 8-methoxy entecavir (0.1%)) F006K0
1235999 Ephedrine Hydrochloride (List Chemical) (200 mg) F03110
1236007 Ephedrine Sulfate (200 mg) (List Chemical) I0G194
1236506 4-Epianhydrotetracycline Hydrochloride (50 mg) L1J359
1236700 (-)-Epigallocatechin-3-O-gallate (20 mg) G0L208
1236801 Epilactose (200 mg) J0J219
1236833 Lovastatin Epimer Mixture (25 mg) (Epilovastatin and Lovastatin 1:1 Mixture) F006A0
1237000 Epinephrine Bitartrate (200 mg) P1L152
1237382 Epirubicin Hydrochloride (200 mg) F0I341
1237509 Epitetracycline Hydrochloride (200 mg) G1E261
1237553 Eplerenone (250 mg) F0M279
1237600 Epoprostenol Sodium (100 mg) F0L201
1237611 Epoprostenol Related Compound A (15 mg) (7-{(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(S,E)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl}-6-oxoheptanoic acid) F1M152
1237622 Epoprostenol Related Compound B (15 mg) (Sodium 5-(diphenylphosphinoyl)pentanoate) F0L234
1237752 Eprinomectin (300 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) R009C0
1238002 Equilin (25 mg) J0F228
1238217 Eprosartan Mesylate (50 mg) ((E)-2-Butyl-1-(p-carboxybenzyl)-alpha-2-thenylimidazole-5-acrylic acid, monomethanesulfonate) F0L238
1238228 Eprosartan Related Compound A (20 mg) ((E)-3-(2-butyl-1H-imidazol-5-yl)-2-(thiophen-2-ylmethyl)acrylic acid hydrochloride) F0L248
1238239 Eprosartan Related Compound B (15 mg) (3-(thiophen-2-yl)propanoic acid) F0L243
1238240 Eprosartan Related Compound C (25 mg) (2-(thiophen-2-ylmethyl)malonic acid) F0L244
1238251 Eprosartan Related Compound D (15 mg) (4-(bromomethyl)benzoic acid) F0L240
1238262 Eprosartan Related Compound E (15 mg) (4-(hydroxymethyl)benzoic acid) F0L233
1239005 Ergocalciferol (30 mg/ampule; 5 ampules) (Vitamin D2) Y028Q0
1239504 Ergoloid Mesylates (300 mg) J0J384
1240004 Ergonovine Maleate (100 mg) (List Chemical) N
1241007 Ergosterol (50 mg) I0G053
1241506 Ergotamine Tartrate (150 mg) (List Chemical) R02200
1241550 Ergotaminine (100 mg) (List Chemical) H0H017
1241823 Erythorbic Acid (50 mg) F0G391
1241903 Erythritol (200 mg) F1F295
1242000 Erythromycin (250 mg) R013R0
1242010 Erythromycin B (100 mg) R002J0
1242021 Erythromycin C (50 mg) F4L354
1242032 Erythromycin Related Compound N (50 mg) (N-Demethylerythromycin A) H0L401
1243002 Erythromycin Estolate (200 mg) H
1245008 Erythromycin Ethylsuccinate (200 mg) H
1246000 Erythromycin Gluceptate (200 mg) H
1247003 Erythromycin Lactobionate (200 mg) H-1
1248006 Erythromycin Stearate (200 mg) R01900
1248200 Erythropoietin for Bioassays F0M430
1249202 Escin (350 mg) R023G0
1249406 Escitalopram Oxalate (200 mg) G0M272
1249417 Escitalopram Related Compound A (10 mg) ((-) 4-[(4-dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-(hydroxybutyl)]-3-(hydroxymethyl) benzonitrile) F0I112
1249701 Esmolol Hydrochloride (100 mg) F0K112
1249789 Esomeprazole Magnesium (25 mg) R00830
1249905 Estazolam CIV (100 mg) F0J370
1249916 Estazolam Related Compound A (10 mg) (5-Chloro-2-(3-chloromethyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-benzophenone) F0K064
1250008 Estradiol (500 mg) N0J191
1250020 Estradiol Related Compound B (10 mg) (1,3,5(10),6-estratetraen-3,17beta-diol) F0H263
1250041 Estradiol Related Compound C (15 mg) (1,3,5(10)-estratrien-3,17beta-diol-6-one) F0H282
1251000 Estradiol Benzoate (250 mg) H1L542
1252003 Estradiol Cypionate (200 mg) H0H309
1252193 Estradiol Cypionate System Suitability Mixture (10 mg) F00760
1254009 Estradiol Valerate (100 mg) M0M467
1254508 Estriol (100 mg) L0K175
1255001 Estrone (200 mg) L0F119
1255500 Estropipate (500 mg) J0B262
1255850 Eszopiclone CIV (100 mg) F0K158
1255861 Eszopiclone Related Compound A (10 mg) (6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo [3,4,b] pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate 4-oxide) F0L285
1256004 Ethacrynic Acid (200 mg) H0L537
1257007 Ethambutol Hydrochloride (200 mg) H2M489
1257018 Ethambutol Related Compound A (15 mg) ((2R,2'S)-2,2'-[ethane-1,2-diylbis(azanediyl)]dibutan-1-ol) F0J050
1257029 Ethambutol Related Compound B (15 mg) (((2R,2'R)-2,2'-[ethane-1,2-diylbis(azanediyl)]dibutan-1-ol) hydrochloride) F0J051
1258305 Ethchlorvynol CIV (0.7 mL) F0B011
1260001 Ethinyl Estradiol (150 mg) R0M195
1260012 Ethinyl Estradiol Related Compound A (20 mg) (6-Keto-ethinyl estradiol) J0K316
1260023 Ethinyl Estradiol Related Compound B (10 mg) (19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-yne-3,17-diol) G0M193
1261004 Ethionamide (200 mg) H0B148
1262801 Ethopabate (125 mg) F
1262823 Ethopabate Related Compound A (25 mg) (Methyl-4-acetamido-2-hydroxybenzoate) F
1264002 Ethosuximide (500 mg) I0F301
1264501 Ethotoin (500 mg) F
1265005 Ethoxzolamide (200 mg) F
1265300 Ethyl 4-nitrobenzoate (40 mg) F01510
1265402 Ethyl Acetate (1.2 mL/ampule; 3 ampules) H0K396
1265424 Ethyl Acrylate and Methyl Methacrylate Copolymer Dispersion (1.5 g) F0F189
1265457 Ethylbenzene (0.5 mL/ampule; 3 ampules) F0F060
1265504 Ethylcellulose (1 g) R024J0
1265515 Ethylene Glycol (0.5 mL) G0K011
1265526 2-Ethylhexan-1-ol (1.5 mL) F0G192
1265537 Ethylhexyl Triazone (200 mg) F0H178
1265548 Ethylhexyl Triazone Related Compound A (20 mg) (2-ethylhexyl 4-aminobenzoate) R007D0
1265559 Ethylhexyl Triazone Related Compound B (20 mg) (4-[(4,6-Bis[(4-{[(2-ethylhexyl)oxy]carbonyl}phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]benzoic acid) F1H137
1265560 Ethylhexyl Triazone Related Compound C (20 mg) (Bis(2-ethylhexyl) 4,4'-[(6-{[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(azanediyl)]dibenzoate) F1H139
1265592 Ethylene Glycol and Vinyl Alcohol Graft Copolymer (1 g) F0I360
1265606 Ethyl Formate (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E193
1265752 Ethyl Laurate (500 mg) F0J039
1265800 Ethyl Lauroyl Arginate (200 mg) F0K422
1265843 Ethyl Linoleate (1 mL) F024K0
1266008 Ethyl Maltol (1 g) I0I142
1266507 Ethylnorepinephrine Hydrochloride (200 mg) F
1266609 Ethyl Oleate (1 mL) F024L0
1266802 N-Ethylpiperazine (0.5 mL) F0H382
1267000 Ethylparaben (200 mg) I2L094
1267102 Ethyl Stearate (100 mg) F024M0
1267500 Ethyl Vanillin (200 mg) G0I398
1268003 Ethynodiol Diacetate (200 mg) I1G236
1268502 Etidronate Disodium (200 mg) G
1268513 Etidronate Disodium Related Compound A (300 mg) (Sodium phosphite dibasic pentahydrate) F0E227
1268604 Etidronic Acid Monohydrate (1 g) G1G218
1268706 Etodolac (400 mg) G
1268728 Etodolac Related Compound A (25 mg) ((+/-)-8-ethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano [3,4-b]-indole-1-acetic acid) F3L074
1268750 Etomidate (200 mg) F1J222
1268772 Metomidate Hydrochloride (50 mg) (methyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate hydrochloride) F0J186
1268783 Etonogestrel (50 mg) F0M257
1268794 Etonogestrel Related Compound A (10 mg) (13Beta-Ethyl-11-methylenegon-4-ene-3,17-dione) F0M258
1268808 Etoposide (300 mg) H1K394
1268852 Etoposide Resolution Mixture (30 mg) F1M482
1268863 Etoricoxib (200 mg) F0L357
1268896 Etoricoxib Related Compound C (50 mg) (2-chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium hexafluorophosphate) F0L323
1268900 Eucalyptol (200 mg) F0K046
1268919 Eucalyptus Oil (1 g) F0M379
1268965 Eugenol (500 mg) F1J388
1269017 Evening Primrose Oil (1 g) F0M167
1269028 Ezetimibe (250 mg) F028D0
1269039 Ezetimibe System Suitability Mixture (20 mg) F028E0
1269050 Exemestane (150 mg) G0M518
1269061 Exemestane Related Compound A (15 mg) (6-Methyleneandrosta-4-ene-3,17-dione) F0J314
1269072 Exemestane Related Compound B (15 mg) (6-hydroxymethylandrostra-1,4-diene-3,17-dione) F0J315
1269083 Exemestane Related Compound C CIII (15 mg) (androsta-1,4-diene-3,17-dione) F0J316
1269094 Exemestane System Suitability Mixture (25 mg) F0J317
1269119 FAME Standard Mixture (100 mg) R014E0
1269130 Famciclovir Related Compound E (25 mg) (2-aminopurine) F0L077
1269141 Famciclovir Related Compound F (25 mg) (2-Amino-6-chloropurine) F0L061
1269152 Famciclovir (200 mg) F1J072
1269163 Famciclovir System Suitability Mixture (20 mg) (Mixture of Famciclovir, Propionyl famciclovir and 6-Chloro famciclovir) F0J076
1269174 Famciclovir Related Compound A (20 mg) (2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride) F0J126
1269185 Famciclovir Related Compound B (20 mg) [4-(2-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)butyl acetate] F0J077
1269196 Famciclovir Related Compound C (20 mg) (4-(2-amino-9H-purin-9-yl)-2-methylbutyl acetate) F0L099
1269200 Famotidine (125 mg) I0E063
1269221 Famotidine Related Compound B (25 mg) (3,5-bis[2-[[[2-[(diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulphany]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine1,1-dioxide) (AS) F0G182
1269232 Famotidine Related Compound C (25 mg) (3-[[2-(diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl]methylthio]-N-sulfamoylpropanamide hydrochloride) F0K160
1269243 Famotidine Related Compound D (25 mg) (3-[[2-(diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl]methylthio]propanamide) F0K058
1269254 Famotidine Related Compound E (25 mg) (2,2'-[4,4'-disulfanediylbis(methylene)bis(thiazole-4,2-diyl)]diguanidine) F0K059
1269265 Famotidine Related Compound F (25 mg) (3-[[2-(diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl]methylthio]propanoic acid) F0K060
1269298 Famotidine Sulfoxide (25 mg) (3-[[2-(diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl]methylsulfinyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide) F0K116
1269312 Felbamate (250 mg) F0K169
1269323 Felbamate Related Compound A (25 mg) (3-Hydroxy-2-phenylpropyl carbamate) F0K170
1269334 Felbamate Related Compound B (25 mg) (Phenethyl carbamate) F0K171
1269389 Felodipine (300 mg) H0I178
1269390 Felodipine Related Compound A (15 mg) (ethyl methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate) R003P0
1269403 Fenbendazole (100 mg) F
1269414 Fenbendazole Related Compound A (30 mg) (Methyl (1H-benzimidazole-2-yl)carbamate) F0D009
1269425 Fenbendazole Related Compound B (30 mg) (Methyl [5(6)-chlorobenzimidazole-2-yl]carbamate) F0D008
1269447 Fenofibrate (200 mg) R002C0
1269458 Fenoldopam Mesylate (200 mg) F0C125
1269469 Fenoldopam Related Compound A (20 mg) (N-Methyl-6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-1H-3-benzazepine-7,8-diol hydrochloride) F0C124
1269470 Fenoldopam Related Compound B (20 mg) (1H-3-Benzazapine-7,8-diol, 2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate) F0C126
1269505 Fenoprofen Calcium (500 mg) H0I310
1269550 Fenoprofen Sodium (500 mg) R00270
1269607 Fenofibrate Related Compound A (25 mg) ((4-chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone) F0F021
1269618 Fenofibrate Related Compound B (25 mg) (2-(4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid) R00630
1269629 Fenofibrate Related Compound C (25 mg) (1-methylethyl 2-[[2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate) G0J387
1269651 Fenoverine (200 mg) F0M135
1269902 Fentanyl CII (100 mg) F0H364
1269913 Fentanyl Related Compound A (100 mg) ((2-bromoethyl)benzene) R00620
1269924 Fentanyl Related Compound B (10 mg) (4-Anilinopiperidine) F0H397
1269946 Fentanyl Related Compound D (10 mg) (N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine) F0H406
1269957 Fentanyl Related Compound E CII (10 mg) (N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinamine) F0H419
1269979 Fentanyl Related Compound G CI (10 mg) (Acetyl fentanyl) F0H407
1270005 Fentanyl Citrate CII (100 mg) M0L328
1270231 Trigonella Foenum-graecum Seed Dry Extract (1 g) F004B0
1270311 Ferulic Acid (25 mg) (trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid) F0J193
1270355 Ferrous Sulfate (1.5 g) F1K388
1270377 Fexofenadine Hydrochloride (200 mg) G0K308
1270388 Fexofenadine Related Compound A (25 mg) (4-[1-oxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]butyl]-alpha,alpha-dimethyl benzeneacetic acid) H0M213
1270399 Fexofenadine Related Compound B (25 mg) (3-[1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]butyl]-alpha,alpha-dimethyl benzeneacetic acid hydrochloride) G0L338
1270402 Finasteride (200 mg) R027L0
1270424 Fish Oil (1 g) F0G015
1270435 Filgrastim (0.98 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0L526
1270446 Fexofenadine Related Compound C (15 mg) ((+/-)-4-[1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-butyl]-isopropylbenzene hydrochloride) (AS) G0I059
1270457 High Molecular Weight Filgrastim (0.7 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F017E0
1270548 Fetal Bovine Serum (10 mL) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) F0L450
1270708 Flavoxate Hydrochloride (200 mg) F0H157
1270719 Flavoxate Related Compound A (25 mg) (3-methylflavone-8-carboxylic acid) F0H158
1270720 Flavoxate Related Compound B (20 mg) (3-Methylflavone-8-carboxylic acid methyl ester) F0I350
1270731 Flavoxate Related Compound C (20 mg) (3-Methylflavone-8-carboxylic acid ethyl ester) F0I351
1270774 Flax Seed Oil (1 g) F0M179
1270800 Flecainide Acetate (200 mg) G0K124
1270821 Flecainide Related Compound A (75 mg) (3-[2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]-1,5,6,7,8,8a-hexahydroimidazo-[1,5a]pyridine hydrochloride) F
1271008 Floxuridine (250 mg) G0F207
1271700 Fluconazole (200 mg) H1L308
1271711 Fluconazole Related Compound A (10 mg) (2-[2-fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol) I0M038
1271722 Fluconazole Related Compound B (10 mg) (2-(4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol) I0L387
1271733 Fluconazole Related Compound C (10 mg) (1,1'-(1,3-phenylene)di(1H-1,2,4-triazole)) I0M050
1272000 Flucytosine (200 mg) R03100
1272204 Fludarabine Phosphate (300 mg) H0K220
1272907 Fludeoxyglucose (100 mg) F0E100
1272918 Fludeoxyglucose Related Compound A (15 mg) (4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane) F0D119
1272929 Fludeoxyglucose Related Compound B (10 mg) (2-chloro-2-deoxy-D-glucose) F0H343
1273003 Fludrocortisone Acetate (200 mg) I0L284
1273808 Flumazenil (200 mg) R02080
1273819 Flumazenil Related Compound A (20 mg) (8-fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid) F0E147
1273820 Flumazenil Related Compound B (20 mg) (Ethyl 8-hydroxy-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate) F0E148
1273841 Flumazenil Related Compound C (500 mg) (N,N-Dimethylformamide diethyl acetal) F0F300
1274006 Flumethasone Pivalate (200 mg) I
1274505 Flunisolide (200 mg) I1L312
1274607 Flunixin Meglumine (300 mg) H0E241
1274629 Flunixin Related Compound A (15 mg) (2-Chloronicotinic acid) F0M446
1274630 Flunixin Related Compound B (25 mg) (2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline) F0M470
1274631 Flunixin Related Compound C (50 mg) (Ethyl 2-chloronicotinate) F0L475
1275009 Fluocinolone Acetonide (100 mg) K0K185
1276001 Fluocinonide (100 mg) J0M477
1277004 Fluorescein (200 mg) G0B171
1277037 Fluorescein Related Compound C (25 mg) (2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic acid) F022H0
1277252 Fluoride Dentifrice: Sodium Fluoride/Silica (4.6 oz) L0J093
1277274 Fluoride Dentifrice: Sodium Fluoride/Sodium Bicarbonate Powder (4 oz) G0D270
1277300 Fluoride Dentifrice: Sodium Monofluorophosphate-Calcium Carbonate (4.6 oz) G
1277354 Fluoride Dentifrice: Sodium Monofluorophosphate/Dicalcium Phosphate (4.6 oz) G
1277401 Fluoride Dentifrice: Sodium Monofluorophosphate (1000 ppm)/Silica (5.25 oz) G-1
1277423 Fluoride Dentifrice: Sodium Monofluorophosphate (1500 ppm)/Silica (5.25 oz) F-1
1277456 Fluoride Dentifrice: Stannous Fluoride-Silica (4 oz) H0B105
1278007 Fluorometholone (200 mg) K0M523
1278018 Fluorometholone Related Compound A (15 mg) (11Beta,17alpha-Dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione) F001X0
1278109 Fluorometholone Acetate (200 mg) G0M520
1278302 Fluoroquinolonic Acid (150 mg) H2H402
1279000 Fluorouracil (250 mg) R009T0
1279019 Fluorouracil Related Compound A (25 mg) (Pyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione) F0M370
1279021 Fluorouracil Related Compound B (25 mg) (Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione) F0M373
1279054 Fluorouracil Related Compound E (25 mg) (5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione) F0M276
1279065 Fluorouracil Related Compound F (25 mg) (2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one) F0M375
1279804 Fluoxetine Hydrochloride (200 mg) H0L518
1279815 Fluoxetine Related Compound A (15 mg) (N-methyl-3-phenyl-3-[(alpha, alpha, alpha-trifluoro-m-tolyl)oxy]propylamine hydrochloride) H2M433
1279826 Fluoxetine Related Compound B (5 mL of a 0.01N HCl Solution, approx. 2 mg/mL) (N-Methyl-3-phenylpropylamine) G1I129
1279837 Fluoxetine Related Compound C (15 mg) (4-(methyl{3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl}amino)-4-oxobutanoic acid) F0C352
1280009 Fluoxymesterone CIII (200 mg) G4F292
1280803 Fluphenazine Decanoate Dihydrochloride (300 mg) R02100
1281001 Fluphenazine Enanthate Dihydrochloride (125 mg) H
1282004 Fluphenazine Hydrochloride (125 mg) I0G294
1282707 Fondaparinux Sodium for Assay (0.6 mL) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0M178
1282718 Fondaparinux Sodium Identification (30 mg) F0M501
1282729 Fondaparinux Sodium System Suitability Mixture A (2.5 mg) F0M176
1282730 Fondaparinux Sodium System Suitability Mixture B (2.5 mg) F0M177
1283200 Formic Acid (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E217
1283244 Forskolin (40 mg) (7Beta-acetoxy-8,13-epoxy-1alpha,6Beta,9alpha-trihydroxy-labd-14-en-11-one) F0J260
1283255 Powdered Forskohlii Extract (500 mg) F0J268
1283302 Foscarnet Sodium (50 mg) F0H118
1283313 Foscarnet Related Compound B (10 mg) (disodium (ethoxyoxidophosphanyl)formate) F0H254
1283324 Foscarnet Related Compound D (0.27 mL) (O,O-diethyl ethoxycarbonylphosphonate) F0G331
1283404 Fosinopril Sodium (200 mg) G0M206
1283415 Fosinopril Related Compound A (25 mg) ((4S)-4-cyclohexyl-[(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl-L-proline) R003W0
1283426 Fosinopril Related Compound B (25 mg) ((4S)-4-Cyclohexyl-1-[(R)-[(S)-1-hydroxy-2-methylpropoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl-D-proline propionate (ester), hemibarium salt, sesquihydrate) R036H0
1283437 Fosinopril Related Compound C (15 mg) ((4S)-4-cyclohexyl-1-[(RS)-1-hydroxy-2-methylpropoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]-acetyl-L-proline propionate (ester), sodium salt) F0F339
1283448 Fosinopril Related Compound D (15 mg) ((4R)-4-cyclohexyl-1-[(R)-[(S)-1-hydroxy-2-methylpropoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl-L-proline propionate (ester), sodium salt) F0F340
1283459 Fosinopril Related Compound E (15 mg) ((4S)-4-phenyl-1-[(R)-[(S)-1-hydroxy-2-methyl-propoxy](4-phenylbutyl)phospinyl]acetyl-L-proline propionate (ester), sodium salt) F0F341
1283460 Fosinopril Related Compound F (15 mg) ((4S)-4-cyclohexyl-1-[(R)-[(S)-1-hydroxypropoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl-L-proline propionate(ester), sodium salt) F0F344
1283470 Fosinopril Related Compound G (15 mg) ((4-phenylbutyl)phosphinyl acetic acid, disodium salt) F0F345
1283481 Fosinopril Related Compound H (25 mg) (4-phenylbutyl phosphonic acid) F0F346
1284000 Flurandrenolide (100 mg) J0M002
1285002 Flurazepam Hydrochloride CIV (200 mg) R005A0
1285308 Flurazepam Related Compound C (50 mg) (5-chloro-2-(2-diethylaminoethylamino)-2'-fluorobenzophenone hydrochloride) I0D361
1285603 Flurazepam Related Compound F (50 mg) (7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one) J0M396
1285750 Flurbiprofen (200 mg) I0L341
1285760 Flurbiprofen Related Compound A (100 mg) (2-(4-Biphenylyl)propionic Acid) I0G406
1285807 Flurbiprofen Sodium (200 mg) G0G056
1285818 Fluticasone Propionate Related Compound J (15 mg) (6alpha, 9alpha-difluoro-11beta,17alpha-dihydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17beta-carboxylic acid) F019N0
1285829 Fluticasone Propionate Related Compound D (15 mg) (S-methyl 6alpha, 9alpha-difluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxo-17alpha-propionyloxyandrosta-1,4-diene-17beta-carbothioate) F019M0
1285840 Fluticasone Propionate Related Compounds Mixture (25 mg) F0G058
1285851 Flutamide (200 mg) H1E297
1285862 o-Flutamide (50 mg) H0I306
1285873 Fluticasone Propionate (100 mg) H0L509
1285884 Fluticasone Propionate Resolution Mixture (25 mg) F0E123
1285895 Fluticasone Propionate System Suitability Mixture (25 mg) (Fluticasone Propionate and Fluticasone Propionate Related Compounds B, C and D) F0E122
1285909 Fluvoxamine Maleate (200 mg) G0L125
1285910 Fluticasone Propionate Nasal Spray Resolution Mixture (25 mg) F0G060
1285931 Fluvastatin Sodium (350 mg) I0K242
1285942 Fluvastatin for System Suitability (25 mg) (Fluvastatin sodium and fluvastatin sodium anti-isomer ([R*,R*-E]-(+/-)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid monosodium salt)) G0I230
1285964 Fluvastatin Related Compound B (15 mg) ([R*,S*-E]-(+/-)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-methylethyl-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid 1,1, dimethylethyl ester) G0M042
1285986 Flutamide Related Compound B (20 mg) (N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide) F0L511
1285997 Flutamide Related Compound A (20 mg) (4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline) F0L502
1286005 Folic Acid (500 mg) (Vitamin M or Vitamin Bc) Q0G151
1286027 Folic Acid Related Compound A (50 mg) (Calcium Formyltetrahydrofolate) I1I097
1286060 Formononetin (50 mg) R029F0
1286107 Formoterol Fumarate (100 mg) F1H187
1286118 Formoterol Fumarate System Suitability Mixture (20 mg) F0H166
1286129 Formoterol Fumarate Resolution Mixture (20 mg) F0H168
1286209 Mafenide Related Compound A (50 mg) (4-Formylbenzenesulfonamide) G0C351
1286300 10-Formylfolic Acid (25 mg) F2B226
1286322 Fosfomycin Tromethamine (800 mg) F0J414
1286366 Fosphenytoin Sodium (350 mg) R012C0
1286402 Frovatriptan Racemate (15 mg) F004Q0
1286413 Frovatriptan Succinate (200 mg) F010H0
1286424 Frovatriptan Related Compound A (20 mg) ((R)-3-Amino-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-6-carboxamide) F010W0
1286504 Fructose (125 mg) J1M205
1286606 L-Fucose (200 mg) G0L330
1286650 Fulvestrant (150 mg) F0H065
1286661 Fulvestrant System Suitability Mixture (15 mg) F1M180
1286708 Fumaric Acid (200 mg) H1E328
1286800 Furazolidone (200 mg) H0I140
1287008 Furosemide (200 mg) M0M043
1287020 Furosemide Related Compound A (50 mg) (2-Chloro-4-N-furfurylamino-5-sulfamoylbenzoic Acid) K0I004
1287030 Furosemide Related Compound B (100 mg) (4-Chloro-5-sulfamoylanthranilic Acid) R00750
1287303 Gabapentin (250 mg) I0K190
1287325 Gabapentin Related Compound A (50 mg) (2-Azaspiro[4.5]decan-3-one) R01130
1287347 Gabapentin Related Compound B (30 mg) ((1-cyanocyclohexyl)acetic acid) G0K192
1287358 Gabapentin Related Compound D (10 mg) ((1-(3-oxo-2-aza-spiro[4.5]dec-2-ylmethyl)-cyclohexyl)acetic acid) G1K279
1287369 Gabapentin Related Compound E (25 mg) (carboxymethyl-cyclohexanecarboxylic acid) G0K277
1287507 Gadodiamide (500 mg) G0M395
1287518 Gadodiamide Related Compound A (50 mg) (gadolinium sodium diethylenetriamine pentaacetic acid monomethylamide) F
1287529 Gadodiamide Related Compound B (50 mg) (gadolinium disodium diethylenetriamine pentaacetic acid) F
1287609 Gadopentetate Monomeglumine (250 mg) H1M158
1287631 Gadoteridol (500 mg) F
1287642 Gadoteridol Related Compound A (50 mg) (10-(2-hydroxypropyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid) F0A002
1287653 Gadoteridol Related Compound B (50 mg) (1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, monogadolinium salt) F0B198
1287664 Gadoteridol Related Compound C (50 mg) (1,4,7,10-Tetraaza-11-oxo-bicyclo[8.2.2]tetradecane-4,7-diacetic acid) F0B199
1287675 Gadoversetamide (200 mg) F0C172
1287686 Gadoversetamide Related Compound A (200 mg) (Hydrogen[8,11,14-tris(carboxymethyl)-6-oxo-2-oxa-5,8,11,14-tetraazahexadecan-16-oato(4-)]gadolinium) F0C173
1287700 Galactose (200 mg) G0F252
1287711 Galactitol (500 mg) F0D376
1287722 Galactosamine Hydrochloride (50 mg) G0L378
1287755 Galantamine Hydrobromide (200 mg) F1K075
1287766 Galantamine Hydrobromide Racemic (15 mg) F0G344
1287777 Galantamine Hydrobromide Related Compounds Mixture (25 mg) F0G350
1288000 Gallamine Triethiodide (200 mg) G0M284
1288306 Ganciclovir (200 mg) G1L169
1288317 Ganciclovir Related Compound A (15 mg) ((RS)-2-Amino-9-(2,3-dihydroxy-propoxymethyl)-1,9-dihydro-purin-6-one) G1L421
1288339 Ganciclovir Mono-N-methyl Valinate (10 mg) (2-(RS)-[(guanin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl N-methyl-L-valinate hydrochloride) F0I023
1288340 Powdered Garcinia Hydroxycitrate Extract (500 mg) F0J391
1288372 Ganoderma lucidum Fruiting Body Dry Extract (1 g) F012B0
1288383 Ganoderic Acid A (50 mg) F01200
1288408 Gatifloxacin (300 mg) F0J187
1288463 Gemcitabine Hydrochloride (200 mg) H0I101
1288500 Gemfibrozil (200 mg) H1F285
1288510 Gemfibrozil Related Compound A (20 mg) ((E,Z)-2,2-dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid) H0H180
1288805 Genistin (30 mg) F0H345
1288816 Genistein (15 mg) R030E0
1289003 Gentamicin Sulfate (200 mg) M1J001
1290002 Gentian Violet (650 mg) G1K417
1291005 Gibberellic Acid (200 mg) G
1291446 Ginger Constituent Mixture (0.2 mg) (6-gingerol and 6-shogaol) F0E129
1291504 Powdered Ginger (500 mg) F04221
1291548 Ginkgolic Acids (10 mg) G0J291
1291559 Ginkgo Terpene Lactones (50 mg) I0K042
1291672 Ginsenoside Rg1 (20 mg) F013D0
1291683 Powdered American Ginseng Extract (1.5 g) F0F323
1291708 Powdered Asian Ginseng Extract (1.5 g) G0F321
1291719 Panax Notoginseng Root and Rhizome Dry Extract (1 g) F01280
1292008 Gitoxin (50 mg) H0J285
1292303 Glimepiride (200 mg) G0K135
1292314 Glimepiride Related Compound A (20 mg) (glimepiride cis-isomer) G0M157
1292325 Glimepiride Related Compound B (20 mg) (glimepiride sulfonamide, or 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-(4-sulfamoylphenethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide) R013X0
1292336 Glimepiride Related Compound C (20 mg) (glimepiride urethane, or methyl ((4-(2-(3-ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamido)ethyl)phenyl)sulfonyl)carbamate) G0M317
1292347 Glimepiride Related Compound D (20 mg) (Glimepiride 3-isomer, or 1-[[m-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl)urea) G0M401
1292507 Glipizide (125 mg) H1H396
1292609 Glipizide Related Compound A (25 mg) (N-{2-[(4-aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-5-methyl-pyrazinecarboxamide) R019C0
1292610 Glipizide Related Compound B (15 mg) (6-methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide) G0L012
1292631 Glipizide Related Compound C (15 mg) (1-cyclohexyl-3-[[4-[2-[[(6-methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea) F0G050
1294036 rGlucagon (2 x 2.94 mg) (recombinant Glucagon (Human)) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0K262
1294207 Glucosamine Hydrochloride (200 mg) G0M183
1294284 N-Glycolylneuraminic Acid (200 mg) F0H145
1294319 D-Glucuronic Acid (50 mg) F0L340
1294808 Glutamine (100 mg) G0F037
1294820 Glutathione (300 mg) F0J340
1294848 Gamma-Glutamyl-(S)-allyl-L-cysteine (30 mg) R036Y0
1294976 Glutamic Acid (200 mg) G0M202
1294987 L-Glutamic Acid Hydrochloride (100 mg) F0J019
1295505 Glyburide (200 mg) R022S0
1295516 Glyburide Related Compound A (25 mg) (4-[2-(5-chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonamide) F2M490
1295527 Glyburide Related Compound B (25 mg) (methyl-[[4-[2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)-amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamate) (AS) F0F178
1295607 Glycerin (2 mL) R007A0
1295709 Glyceryl Dibehenate (200 mg) (formerly known as Glyceryl Behenate) F5F163
1295724 Glyceryl Distearate (500 mg) F0F284
1295731 Glyceryl Monolinoleate (500 mg) F0G118
1295742 Glyceryl Monooleate 90% (250 mg) F0F287
1295753 Glyceryl Monooleate 40% (500 mg) F0H033
1295764 Glyceryl Monocaprylate (Type II) (300 mg) F03130
1295775 Glyceryl Monocaprylocaprate (Type I) (300 mg) F03140
1295800 Glycine (200 mg) H0L015
1295844 Glycitein (15 mg) F0H234
1295855 Glycitin (15 mg) F0H235
1295866 Glycyl-L-Glutamine (200 mg) F004K0
1295877 Glycyl-L-Tyrosine (200 mg) F004J0
1295888 Glycyrrhizic Acid (25 mg) H0M322
1296009 Glycopyrrolate (200 mg) R005V0
1296010 Glycopyrrolate Erythro Isomer (25 mg) ((RS)-3-[(RS)-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetoxy]-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide) F0K076
1296029 Glycopyrrolate Related Compound A (50 mg) (5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid) F0K077
1296031 Glycopyrrolate Related Compound B (75 mg) (1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate) H0M349
1296042 Glycopyrrolate Related Compound C (25 mg) (2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid) F0K078
1296086 Glycopyrrolate Related Compound I (15 mg) ((RS)-3-[(SR)-2-(4-Chlorophenyl)-2-cyclopentyl-2-hydroxyacetoxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium bromide) F0L437
1296100 Glycopyrrolate Related Compound L (50 mg) (Methyl 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate) F0L439
1296756 Gonadorelin Acetate (50 mg) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) F0G045
1296767 Gonadorelin Acetate Related Compound A (10 mg) (gonadorelin free acid trifluoroacetate salt) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0G044
1296803 Gonadorelin Hydrochloride (6.53 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0K033
1297001 Human Chorionic Gonadotropin (1 vial, 5,760 USP Units per package) (COLD SHIPMENT REQUIRED) H
1297205 Goserelin Acetate (100 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0H104
1297216 Goserelin Related Compound A (2 mg) (4-D-Serine Goserelin) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0H105
1297250 Goserelin System Suitability Mixture (1.0 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0I017
1297770 Powdered Centella Asiatica Extract (1 g) F0J355
1298004 Gramicidin (200 mg) J0M340
1298106 Granisetron Hydrochloride (150 mg) R008R0
1298117 Granisetron Related Compound A (15 mg) (2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide) F0G382
1298128 Granisetron Related Compound B (15 mg) (N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide) F0G383
1298139 Granisetron Related Compound C (15 mg) (N-[(1R,3r,5S)-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride) F0H354
1298140 Granisetron Related Compound D (15 mg) (1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid) F0H360
1298150 Granisetron Related Compound E (15 mg) ((1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine acetate) F0H097
1298208 Grape Seeds Oligomeric Proanthocyanidins (500 mg) F0I066
1298219 Purified Grape Seeds Oligomeric Proanthocyanidins (500 mg) F0I067
1298401 Powdered Decaffeinated Green Tea Extract (300 mg) F0H142
1299007 Griseofulvin (200 mg) J0M108
1299200 Griseofulvin Permeability Diameter (2 g) K1J046
1300004 Guaiacol (1 g) L0G102
1301007 Guaifenesin (200 mg) J0G257
1301404 Guanabenz Acetate (200 mg) G
1301801 Guanethidine Monosulfate (200 mg) G0L530
1302101 Guanfacine Hydrochloride (125 mg) H0K209
1302156 Guanine (100 mg) R018Q0
1302203 Purified Guggul Extract (500 mg) F0H359
1302214 Guggulsterone Z (25 mg) F0H358
1302247 Gymnemagenin (15 mg) F0L026
1302258 Native Gymnema Extract (1 g) F0L036
1302305 Halazepam CIV (200 mg) (AS) G0H075
1302509 Halcinonide (200 mg) H0L014
1302906 Halobetasol Propionate (200 mg) F1I371
1303002 Haloperidol (200 mg) R02330
1303013 Haloperidol Related Compound A (10 mg) (4,4'-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-butyrophenone) M1M227
1303024 Haloperidol Related Compound B (10 mg) (4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one) F0L101
1303057 Haloperidol Decanoate (200 mg) F0G405
1303501 Halothane (1 mL) G0D068
1303750 Hemoglobin Protease Substrate (100 g) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0M231
1304005 Heparin Sodium (10 x 1 mL) (COLD SHIPMENT REQUIRED) L1I033
1304016 Heparin Sodium for Assays (9.5 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0I187
1304038 Heparin Sodium Identification (50 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) G1L413
1304049 Heparin Sodium System Suitability (50 mg) F0H211
1304050 Heparin Sodium with Oversulfated Chondroitin Sulfate (8.8 mg) F0J038
1304107 Heparin Sodium Molecular Weight Calibrant (10.3 mg) F0L483
1304118 Low Molecular Weight Heparin for Bioassays F0L159
1304130 Low Molecular Weight Heparin for Boron Analysis (300 mg) F021M0
1304209 Heptane (1.2 mL/ampule; 3 ampules) G0K397
1305008 Hexachlorophene (500 mg) J0G217
1305303 Hexacosanol (100 mg) F0F131
1305507 2E, 4E-Hexadienoic Acid Isobutylamide (25 mg) F0C353
1307003 Hexobarbital CIII (500 mg) F
1308006 Hexylcaine Hydrochloride (1 g) F-1
1308200 Hexylene Glycol (125 mg) G
1308307 Hexylresorcinol (200 mg) F
1308505 L-Histidine (200 mg) J0L219
1308550 L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate (200 mg) F02280
1309009 Histamine Dihydrochloride (250 mg) N0M037
1309911 Powdered Holy Basil Extract (1 g) F0L561
1310008 Homatropine Hydrobromide (200 mg) I0E341
1311000 Homatropine Methylbromide (250 mg) K0I368
1311306 Homopolymer Polypropylene (3 Strips) F0C096
1311408 Homosalate (500 mg) J0M309
1311714 rHuman Interleukin 4 (51 micrograms) (recombinant interleukin 4, human) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0M173
1313006 Hydralazine Hydrochloride (200 mg) M0I216
1313210 Hydrastine (10 mg) F0E204
1314009 Hydrochlorothiazide (200 mg) J1F070
1314960 Hydrocodone CII (125 mg) R023C0
1315001 Hydrocodone Bitartrate CII (100 mg) N1I034
1315012 Hydrocodone Related Compound A CII (70 mg) (4-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one) G0M030
1316004 Hydrocortisone (200 mg) N0F289
1317007 Hydrocortisone Acetate (200 mg) L0L246
1317302 Hydrocortisone Butyrate (200 mg) J0K395
1318000 Hydrocortisone Cypionate (200 mg) F
1319002 Hydrocortisone Hemisuccinate (200 mg) K0K423
1320001 Hydrocortisone Phosphate Triethylamine (200 mg) G0H109
1321004 Hydrocortisone Valerate (200 mg) R024Y0
1322007 Hydroflumethiazide (200 mg) G0G093
1323000 Hydromorphone Hydrochloride CII (50 mg) K0I330
1323019 Hydromorphone N-Oxide Hydrochloride CII (15 mg) F0I331
1323021 Hydromorphone Related Compound A CII (10 mg) (7,8-didehydro-4,5alpha-epoxy-3-hydroxy-17-methylmorphinan-6-one hydrochloride) F0I307
1324002 Hydroquinone (500 mg) H1I361
1324308 Hydroxocobalamin Acetate (150 mg) F0M209
1324319 Hydroxocobalamin Chloride (3 x 150 mg) F0M201
1325005 Hydroxyamphetamine Hydrobromide (200 mg) G
1327000 Hydroxychloroquine Sulfate (200 mg) K0G211
1327319 4-Hydroxyisoleucine (35 mg) F011J0
1327408 6-Hydroxynicotinic Acid (50 mg) F1K176
1329006 Hydroxyprogesterone Caproate (200 mg) I0J015
1329505 Propantheline Bromide Related Compound A (50 mg) (9-Hydroxypropantheline Bromide) G0B258
1329709 Hydroxypropyl Betadex (200 mg) F0B295
1329800 Hydroxypropyl Cellulose (500 mg) H0H051
1329913 5-Hydroxy-L-tryptophan (100 mg) F001D0
1330005 Hypromellose (250 mg) (Hydroxypropyl Methylcellulose) H1H066
1331008 12-Hydroxystearic Acid (200 mg) F0I109
1332000 Hydroxyurea (200 mg) R010X0
1333003 Hydroxyzine Hydrochloride (500 mg) K2L503
1333058 Hydroxyzine Related Compound A (25 mg) (p-Chlorobenzhydrylpiperazine) I0I223
1334006 Hydroxyzine Pamoate (500 mg) H0C016
1335009 Hyoscyamine Sulfate (125 mg) R025L0
1335010 Hyoscyamine Related Compound A (10 mg) (Norhyoscyamine Sulfate) R005K0
1335202 Hyperoside (50 mg) H0M450
1335279 Hypromellose Acetate Succinate (100 mg) F0D275
1335304 Hypromellose Phthalate (100 mg) F-1
1335417 Ibandronate Sodium (200 mg) R013F0
1335428 Ibandronate Related Compound A (25 mg) (3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic acid hydrochloride) F0K080
1335508 Ibuprofen (750 mg) R024X0
1335541 Ibuprofen Related Compound C (0.2 mL/ampule; 3 ampules) (4-isobutylacetophenone) G0K364
1335596 Ibuprofen Related Compound J (25 mg) (2-(4-Isobutyrylphenyl)propanoic acid) F03360
1335610 Ibutilide Fumarate (100 mg) F0M486
1335621 Ibutilide Related Compound A (20 mg) (N-Ethyl-N-heptyl-4-[4-(methylsulfonamido)phenyl]-4-oxobutanamide) F005M0
1335632 Ibutilide Related Compound B (20 mg) (N-Ethyl-N-heptyl-4-hydroxy-4-[4-(methylsulfonamido)phenyl]butanamide) F0M422
1335701 Idarubicin Hydrochloride (50 mg) J0L467
1336001 Idoxuridine (250 mg) H1B230
1336205 Ifosfamide (500 mg) H0F233
1336500 Imidazole (200 mg) H0L375
1336806 Imidurea (200 mg) R03290
1337004 Iminodibenzyl (25 mg) R028S0
1337809 Imipenem Monohydrate (100 mg) I1K226
1338007 Imipramine Hydrochloride (200 mg) R00540
1338313 Imiquimod (200 mg) F0K063
1338324 Imiquimod Related Compound A (25 mg) (1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline) F0K091
1338335 Imiquimod Related Compound B (25 mg) (1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline 5-oxide) F0K093
1338346 Imiquimod Related Compound C (25 mg) (4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline) F0K100
1338357 Imiquimod Related Compound D (25 mg) (1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine) F0K106
1338368 Imiquimod Related Compound E (25 mg) (N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine) F0K114
1338481 Imipramine Pamoate (300 mg) F000K0
1338801 Indapamide (250 mg) H2M026
1338812 Indapamide Related Compound A (50 mg) (4-chloro-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide) F1M522
1338823 Indapamide Related Compound B (20 mg) (2-Methylindolin-1-amine hydrochloride) F0M539
1338834 Indapamide Related Compound C (20 mg) (2-Methylindoline) F0M181
1338845 Indapamide Related Compound D (20 mg) (2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole) F0M540
1338856 Indapamide Related Compound E (20 mg) (4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid) F00880
1339000 Indigotindisulfonate Sodium (500 mg)  
1339178 Indinavir (100 mg) F0D308
1339189 Indinavir System Suitability (100 mg) F0D352
1340009 Indocyanine Green (250 mg) J1J241
1340960 Inositol (500 mg) G0M192
1341001 Indomethacin (200 mg) K0M069
1342037 Insulin Aspart (7.45 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0L097
1342059 Insulin Glargine (15 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F009M0
1342060 Insulin Glargine for Peak Identification (3.2 mg) (Mixture of Insulin Glargine and 0A-Arg-Insulin Glargine) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F006G0
1342106 Insulin Human (100 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) J0J250
1342150 High Molecular Weight Insulin Human (8.4 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0J216
1342208 Insulin (Beef) (50 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) R006F0
1342300 Insulin (Pork) (6.25 mg/ vial; 2 vials) (COLD SHIPMENT REQUIRED) G0K309
1342321 Insulin Lispro (5.73 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) R016U0
1343007 Iodipamide (200 mg) H0F334
1343517 Iodixanol (200 mg) G0I161
1343540 Iodixanol Related Compound C (25 mg) (5-[Acetyl[3-[[3,5-bis[[(2,3-dihydroxypropyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodophenyl]amino]-2-hydroxypropyl]amino]-N,N'-bis-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide) R003S0
1343550 Iodixanol Related Compound D (50 mg) (5-[acetyl(2-hydroxy-3-methoxypropyl)amino]-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide) F0B231
1343561 Iodixanol Related Compound E (25 mg) (5-{N-[3-(N-{3-carbamoyl-5-[(2,3-dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodophenyl}acetamido)-2-hydroxypropyl]acetamido}-N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide) G0M459
1344305 o-Iodohippuric Acid (100 mg) G0M380
1344509 Iodoquinol (100 mg) I1H317
1344600 Iohexol (200 mg) H0J211
1344622 Iohexol Related Compound A (100 mg) (5-(acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide) F-1
1344644 Iohexol Related Compound B (50 mg) (5-amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide) F-1
1344666 Iohexol Related Compound C (50 mg) (N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-nitro-1,3-benzenedicarboxamide) H0M392
1344702 Iopamidol (200 mg) G1K357
1344724 Iopamidol Related Compound A (50 mg) (N,N'-Bis-(1,3-dihydroxy-2-propyl)-5-amino-2,4,6-triiodoiso-phthalamide) G
1344735 Iopamidol Related Compound B (50 mg) (5-Glycolamido-N,N'-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodoisophthalamide) G0K118
1344746 Iopamidol Related Compound C (40 mg) (4-chloro-N1, N3-bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-(S)-lactamido-2,6-diiodoisophthalamide) F0H062
1344804 Iopromide (400 mg) G0L157
1344826 Iopromide Related Compound A (50 mg) (5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-N-methyl-1,3-benzenedicarboxamide) F
1344837 Iopromide Related Compound B (50 mg) (5-(Acetylamino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-N-methyl-1,3-benzenedicarboxamide) F
1345002 Iothalamic Acid (200 mg) R03200
1345104 Ioversol (200 mg) F
1345115 Ioversol Related Compound A (50 mg) (5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide) F
1345126 Ioversol Related Compound B (50 mg) (N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(N-(2-hydroxyethyl)-carbamoyl)methoxy]-2,4,6-triiodoisophthalamide) F
1345159 Ioxaglic Acid (100 mg) F
1345206 Ioxilan (400 mg) F
1345228 Ioxilan Related Compound A (100 mg) (5-amino-2,4,6-triiodo-3 N-(2-hydroxyethyl)carbamoyl benzoic acid) F
1347507 Ipratropium Bromide (100 mg) R022A0
1347518 Ipratropium Bromide Related Compound A (10 mg) (endo-3-Hydroxy-8-isopropyl-8-methyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide) F0G150
1347529 Ipratropium Bromide Related Compound B (10 mg) ((1R,3r,5S,8s)-3-[[(2RS)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane, bromide) R024T0
1347530 Ipratropium Bromide Related Compound C (15 mg) ((2-RS)-3-hydroxy-2-phenylpropanoic acid) F0G172
1347609 Irinotecan Hydrochloride (100 mg) R022P0
1347610 Irinotecan Related Compound A (10 mg) ((S)-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione) R011Y0
1347631 Irinotecan Related Compound B (10 mg) ((S)-4,11-diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione) R01310
1347642 Irinotecan Related Compound C (10 mg) (11-Ethyl-4-hydroxy-4-methyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-9-yl (1,4'-bipiperidine)- 1'-carboxylate hydrochloride) G0K219
1347653 Irinotecan Related Compound D (15 mg) ((R)-9-[(1,4'-Bipiperidine)-1'-carbonyloxy]-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline hydrochloride, trihydrate) G0L060
1347664 Irinotecan Related Compound E (15 mg) ((S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione) F0L059
1347700 Irbesartan (200 mg) R022G0
1347711 Irbesartan Related Compound A (25 mg) (1-pentanoylamino-cyclopentanecarboxylic acid [2'-(1H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-ylmethyl]-amide) G0L314
1347755 Amiloxate (Isoamyl Methoxycinnamate) (750 mg/ampule) G0L414
1347802 Isobutyl acetate (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E246
1347824 Isobutyl Heptanoate (5 x 0.5 mL) F0M511
1347835 Isobutyl Isobutyrate (5 x 0.5 mL) F0M471
1347880 Isobutyraldehyde (3 x 1.2 mL) F0L075
1348000 Isocarboxazid (200 mg) G0I328
1348500 Isoetharine Hydrochloride (250 mg) F-2
1348907 Isoflupredone Acetate (200 mg) F0C109
1349003 Isoflurane (1 mL) I0I115
1349014 Isoflurane Related Compound A (0.1 mL) (1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl chlorodifluoromethyl ether) R019E0
1349025 Isoflurane Related Compound B (0.1 mL) (2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether) R012K0
1349502 L-Isoleucine (200 mg) G0G167
1349604 Isomalathion (50 mg) G0D311
1349626 Isomalt (200 mg) R01880
1349637 Isomaltulose (5 g) F0I340
1349659 Isometheptene Mucate (200 mg) G0F338
1349706 Isoniazid (200 mg) R013N0
1350002 Isopropamide Iodide (200 mg) G0M260
1350104 Isopropyl Acetate (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E225
1350400 Isopropyl Myristate (500 mg) K0K143
1350603 Isopropyl Palmitate (500 mg) K0K320
1351005 Isoproterenol Hydrochloride (125 mg) K
1351107 Isopteropodine (20 mg) F0H322
1351800 Isorhamnetin (15 mg) R002P0
1352008 Isosorbide (75% solution, 1 g) I
1353000 Diluted Isosorbide Dinitrate (500 mg of 25% mixture with lactose) J0K330
1353102 Diluted Isosorbide Mononitrate (750 mg) G0L461
1353113 Diluted Isosorbide Mononitrate Related Compound A (100 mg) (1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol 2-nitrate) F0G154
1353215 Terbinafine Related Compound C (25 mg) ((2E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-2-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride) F0L183
1353500 Isotretinoin (200 mg) R017X0
1354003 Isoxsuprine Hydrochloride (200 mg) G0E146
1354207 Isradipine (200 mg) H0E252
1354218 Isradipine Related Compound A (15 mg) (Isopropyl methyl 4-(4-benzofurazanyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate) H0H457
1354251 Itraconazole (100 mg) R021G0
1354262 Itraconazole System Suitability Mixture (25 mg) F0K086
1354309 Ivermectin (200 mg) H0I385
1354852 KDN (100 mg) (3-Deoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic acid) F0H144
1354900 Kaempferol (15 mg) R015X0
1355006 Kanamycin Sulfate (200 mg) R01190
1355709 Powdered Kava Extract (1 g) F0C161
1355753 Kawain (200 mg) F0C160
1356009 Ketamine Hydrochloride CIII (250 mg) I0J272
1356020 Ketamine Related Compound A (50 mg) (1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cylcopentanol) F0C118
1356315 Ketorolac Related Compound A (20 mg) (5-benzoyl-N-(1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide) R00550
1356326 Ketorolac Related Compound B (20 mg) (5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-ol) R021R0
1356337 Ketorolac Related Compound C (20 mg) (5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one) R00050
1356348 Ketorolac Related Compound D (20 mg) (5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine) R016K0
1356508 Ketoconazole (200 mg) H0F086
1356552 Ketoprofen Related Compound C (20 mg) (2-(3-carboxyphenyl)propionic acid) F0H248
1356563 Ketoprofen Related Compound D (20 mg) (3-acetylbenzophenone) F0H249
1356574 Ketoprofen Related Compound E (50 mg) ((S)-methyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate) F00090
1356585 Ketoprofen Related Compound F (20 mg) (3-(1-Cyanoethyl)benzophenone) F015Y0
1356599 Krill Oil (2 g) F0K345
1356632 Ketoprofen (200 mg) H1H247
1356643 Ketoprofen Related Compound A (25 mg) (alpha-methyl-3-(4-methylbenzoyl) benzeneacetic acid) H2E028
1356654 Labetalol Hydrochloride (200 mg) H0I313
1356665 Ketorolac Tromethamine (200 mg) H0I305
1356676 Anhydrous Lactose (100 mg) H0K342
1356687 Lactitol (500 mg) G0E254
1356698 Lactase (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) R000N0
1356701 Lactose Monohydrate (500 mg) H1K036
1356734 Lactic Acid (1.5 mL/ampule; 3 ampules) G0L178
1356756 Lamotrigine (100 mg) G0L316
1356778 Lamotrigine Related Compound B (20 mg) (2,3-dichlorobenzoic acid) F1M414
1356789 Lamotrigine Related Compound C (10 mg) (3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one) F2L329
1356790 Lamotrigine Related Compound D (10 mg) (N-[5-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorobenzamide) F1H279
1356803 Lactulose (750 mg) I0I186
1356825 Lactobionic Acid (200 mg) F0H433
1356836 Lamivudine (200 mg) I0M388
1356847 Lamivudine Resolution Mixture A (10 mg) F1K002
1356858 Lamivudine Resolution Mixture B (10 mg) R013V0
1356869 Lamivudine Resolution Mixture C (0.8 mg) F0K348
1356871 Hydrogenated Lanolin (200 mg) F009H0
1356880 Lanolin (20 g) F
1356891 Lauryl Alcohol (125 mg) F027C0
1356905 Lanolin Alcohols (5 g) G0C421
1356916 Lansoprazole (150 mg) I0M356
1356927 Lansoprazole Related Compound A (25 mg) (2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-triflouroethoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfonyl]benzimidazole) H0I193
1356931 Lansoprazole Related Compound B (25 mg) (2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-pyridin-2-yl]methyl]sulfanyl]-1H-benzimidazole) F0J371
1356945 Lauroyl Arginine (100 mg) ((S)-2-dodecanamido-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride) F0K155
1356949 Lauric Acid (500 mg) F0J174
1356950 Lauroyl Polyoxylglycerides (500 mg) R027W0
1356960 Leflunomide (200 mg) F0G328
1356971 Letrozole (200 mg) H0M538
1356982 Letrozole Related Compound A (25 mg) (4,4'-(1H-1,3,4-triazol-1-ylmethylene)dibenzonitrile) I0M107
1357001 L-Leucine (200 mg) I1J121
1357045 Leflunomide Related Compound A (100 mg) (4-(trifluoromethyl)aniline) H0K136
1357056 Leflunomide Related Compound B (20 mg) (2-Cyano-3-hydroxy-N-(4'-trifluoromethylphenyl)-crotone amide) F1M001
1357067 Leflunomide Related Compound C (10 mg) (N-(3'-Trifluoromethylphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide) R026R0
1357227 Lamivudine Related Compound A (25 mg) ((2RS,5R)-5-(Cytosine-1-yl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid) F005D0
1357362 Trans-Lamivudine (25 mg) F005E0
1357475 Latanoprost (50 mg) R008T0
1357486 Latanoprost Related Compound A (50 mg) (Isopropyl (E)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-5-heptenoate) R011U0
1357497 Latanoprost Related Compound B (25 mg) (Isopropyl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3S)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-5-heptenoate) F0J398
1357522 Latanoprost Related Compound D (25 mg) (Isopropyl (Z)-7-{(1R,2R,3R,5S)-2-[(R)-5-phenyl-3-(triethylsilyloxy)pentyl]-3,5-bis(triethylsilyloxy)cyclopentyl}hept-5-enoate) F0J399
1357533 Latanoprost Related Compound E (25 mg) ((Z)-7-{(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl}-5-heptenoic acid) R02900
1358004 Leucovorin Calcium (500 mg) K1K334
1358503 Leuprolide Acetate (200 mg) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) I0M442
1358784 Levalbuterol Hydrochloride (200 mg) F0G162
1358795 Levalbuterol Related Compound A (30 mg) (4-(2-tert-butylamino-ethyl)-2-hydroxymethyl-phenol) F0G163
1358809 Levalbuterol Related Compound B (20 mg) (alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-4-hydroxy-3-methyl-benzenemethanol) F0G166
1358810 Levalbuterol Related Compound C (30 mg) (alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)-benzenemethanol) F1L568
1358820 Levalbuterol Related Compound D (30 mg) (5-[2-{(1,1-dimethylethyl)amino}-1-hydroxyethyl]-2-hydroxy-benzaldehyde sulfate) G0M302
1358831 Levalbuterol Related Compound E (30 mg) (alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-3-(ethoxy-methyl)-4-hydroxy-benzenemethanol) F0G174
1358842 Levalbuterol Related Compound F (30 mg) (alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl}-4-(phenylmethoxy)-1,3-benzenedimethanol) F0G175
1358864 Levalbuterol Related Compound H (10 mg) (4-[2-(tert-butylamino)-1-methoxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol) R009V0
1359302 Levamisole Hydrochloride (125 mg) F3K315
1359404 Levetiracetam (200 mg) H0K337
1359415 Levetiracetam Racemic Mixture (15 mg) G0L376
1359426 Levetiracetam Related Compound A (20 mg) ((S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide) G0K335
1359437 Levetiracetam Related Compound B (20 mg) ((S)-2-aminobutanamide hydrochloride) G0M056
1359506 Levmetamfetamine CII (75 mg) F1C113
1359801 Levobunolol Hydrochloride (200 mg) H1E047
1359856 Levocabastine Hydrochloride (50 mg) F0G317
1359867 Levocabastine Related Compound A (50 mg) (1-[cis-4-cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride) F0G318
1359903 Levocarnitine (400 mg) G1J095
1359925 Levocarnitine Related Compound A (100 mg) (2-propen-1-aminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride) G0K130
1359958 Levocetirizine Amide (75 mg) F02170
1359969 Levocetirizine Dihydrochloride (200 mg) F02180
1361009 Levodopa (200 mg) K0J392
1361010 Levodopa Related Compound A (50 mg) (3-(3,4,6-Trihydroxyphenyl)-alanine) K1J271
1362103 Levofloxacin (200 mg) H0L298
1362114 Levofloxacin Related Compound A (25 mg) ((S)-9-fluoro-3-methyl-10-(piperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid) G0M101
1362125 Levofloxacin Related Compound B (35 mg) ((S)-9,10,difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid) G0M041
1362136 Levofloxacin Related Compound C (25 mg) ((S)-ethyl 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylate) F0K204
1362158 Levofloxacin Related Compound E (25 mg) ((S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-[2-(methylamino)ethylamino]-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid hydrochloride) F007U0
1362169 Levofloxacin Related Compound F (25 mg) ((S)-2,3-Dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid) F007V0
1362307 Levomenol (100 mg) F0D302
1362500 Levonordefrin (200 mg) G0M346
1362602 Levonorgestrel (125 mg) G0L474
1363004 Levopropoxyphene Napsylate (300 mg) G
1364007 Levorphanol Tartrate CII (500 mg) I0D138
1365000 Levothyroxine (500 mg) R016X0
1365021 Levothyroxine for Peak Identification (15 mg) (levothyroxine sodium spiked with liothyronine, triiodothyroacetic acid, tetraiodothyroacetic acid) F0H411
1365065 Levothyroxine Sodium (50 mg) F0L021
1366002 Lidocaine (250 mg) R013A0
1366013 Lidocaine Hydrochloride (150 mg) F02520
1366080 Lidocaine Related Compound H (50 mg) (2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide) F02140
1367005 Lincomycin Hydrochloride (200 mg) I0L352
1367504 Lindane (200 mg) F-2
1367561 Linezolid (200 mg) R02930
1367570 Linezolid Related Compound A (20 mg) ((R)-5-(azidomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one) F0L496
1367581 Linezolid Related Compound B (20 mg) ((S)-N-{[3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl}thioacetamide) F0L497
1367592 Linezolid Related Compound C (20 mg) ((S)-5-(aminomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one) F0L498
1367606 Linezolid Related Compound D (20 mg) ((R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl methanesulfonate) F02260
1367639 Linezolid R-Isomer (20 mg) (N-{[(R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl}acetamide) F019Q0
1367647 Linoleyl Alcohol (5 X 30 mg) F0M529
1367699 Linolenyl Alcohol (5 x 30 mg) F0M525
1367708 Linoleoyl Polyoxylglycerides (100 mg) F0C283
1368008 Liothyronine (250 mg) O0L383
1368201 Alpha Lipoic Acid (500 mg) F0I018
1368609 Lisinopril (300 mg) J1F043
1368610 Lisinopril Related Compound A (15 mg) ((S)-2-{(3S,8aS)-3-(4-aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl}-4-phenylbutanoic acid) F0G386
1369000 Lithium Carbonate (300 mg) G1J227
1369419 Lomustine (200 mg) F0L462
1369431 Lomustine Related Compound B (25 mg) (1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea) F0L422
1369442 Lomustine Related Compound C (25 mg) (1,3-Dicyclohexylurea) F0L423
1369453 Lomustine Related Compound D (25 mg) (3-(2-Chloroethyl)-1-cyclohexyl-1-nitrosourea) F0L424
1370000 Loperamide Hydrochloride (200 mg) H1L093
1370065 Loperamide Related Compound F (25 mg) ((1r,4s)-4-(4-Chlorophenyl)-1-[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenylbutyl]-4-hydroxypiperidine 1-oxide) F017R0
1370101 Lopinavir (350 mg) F0I127
1370156 Lopinavir System Suitability Mixture (10 mg) F0J049
1370203 Loracarbef (200 mg) G0G077
1370225 Loracarbef L-Isomer (25 mg) F
1370269 Loratadine Related Compound C (15 mg) (8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one) F0J365
1370270 Loratadine (200 mg) H0H450
1370280 Loratadine Related Compound A (15 mg) (8-chloro-6,11-dihydro-11(4-piperidylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b] pyridine) R023T0
1370291 Loratadine Related Compound B (15 mg) (8-Chloro-6,11-dihydro-11-(N-methyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine) G0I358
1370305 Lorazepam CIV (200 mg) J0I304
1370327 Lorazepam Related Compound A (25 mg) (7-Chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-acetoxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one) R013M0
1370338 Lorazepam Related Compound B (25 mg) (2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone) I0K255
1370349 Lorazepam Related Compound C (25 mg) (6-Chloro-4-(o-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxaldehyde) R011F0
1370350 Lorazepam Related Compound D (25 mg) (6-Chloro-4-(o-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid) J0L024
1370360 Lorazepam Related Compound E (25 mg) (6-Chloro-4-(o-chlorophenyl)-2-quinazoline methanol) J0K256
1370462 Losartan Potassium (150 mg) H1M331
1370473 Losartan Related Compound A (20 mg) (2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde) F0M332
1370484 Losartan Related Compound B (20 mg) (2-Butyl-4-chloro-(1-{[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-1H-imidazol-5-yl)methyl acetate) F01140
1370495 Losartan Related Compound C (20 mg) (2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-carbaldehyde) F01150
1370509 Losartan Related Compound D (20 mg) (5-[4'-({2-Butyl-5-[(5-{4'-[(2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl}-1H-tetrazol-1-yl)methyl]-4-chloro-1H-imidazol-1-yl}methyl)biphenyl-2-yl]tetrazol, potassium salt) F01160
1370510 Losartan Related Compound E (20 mg) (5-[4'-({2-Butyl-5-[(5-{4'-[(2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl}-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-4-chloro-1H-imidazol-1-yl}methyl)biphenyl-2-yl]tetrazol, potassium salt) F01170
1370600 Lovastatin (125 mg) H5K027
1370611 Lovastatin Related Compound A (20 mg) (Dihydro-lovastatin) J1J060
1370655 Lovastatin Impurity Identification Mixture (30 mg) F002Q0
1370702 Loxapine Succinate (125 mg) H1M451
1370713 Loxapine Related Compound A (20 mg) (3-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine) F0J283
1370746 Lumefantrine (100 mg) G0L394
1370757 Lumefantrine Related Compound A (25 mg) ((RS, Z)-2-(Dibutylamino)-2-(2,7-dichloro-9-(4-chlorobenzylidene)-9H-fluoren-4-yl)ethanol) F1M297
1370804 Lutein (3 X 50 mg) G0L260
1370860 Lycopene (500 mg) F0E021
1370906 Lynestrenol (20 mg) G0M147
1371002 Lysergic Acid Diethylamide Tartrate CI (10 mg) (AS) (LSD) I
1371501 L-Lysine Acetate (200 mg) G0K361
1372005 L-Lysine Hydrochloride (200 mg) R027F0
1372050 Lysophosphatidylcholine (250 mg) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) H0M385
1372061 Lysophosphatidylcholine (Soy) (40 mg) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) F0L268
1372333 Polyallylamine Hydrochloride (200 mg) (2-propen-1-amine hydrochloride, homopolymer) F0M117
1372402 Polyoxyl Lauryl Ether (500 mg) F0E253
1372424 Polyoxyl 4 Lauryl Ether (1 mL) F0J132
1372468 Polyoxyl 23 Lauryl Ether (0.5 g) F0J168
1372504 Polyoxyl Oleate (500 mg) F0E347
1372606 Polyoxyl 10 Stearyl Ether (1 g) F0D354
1373008 Mafenide Acetate (200 mg) G0L536
1374000 Magaldrate (200 mg) G0K370
1374226 Magnesium Carbonate (2 g) (AS) F0D256
1374248 Magnesium Chloride (1 g) (AS) F0D157
1374260 Magnesium Hydroxide (1 g) (AS) F0D158
1374292 Magnesium Phosphate (2 g) (AS) F0E107
1374306 Magnesium Salicylate (200 mg) F3B081
1374340 Magnesium Stearate (5 g) (AS) F0D214
1374361 Magnesium Sulfate (1 g) (AS) F0D160
1374383 Powdered Malabar-Nut-Tree, Leaf Extract (1 g) F0K183
1374408 Malathion (500 mg) H0H133
1374500 Maleic Acid (300 mg) H0H121
1374601 Malic Acid (500 mg) R00650
1374907 Maltitol (200 mg) R022L0
1374995 Mebendazole Related Compound A (15 mg) (2-amino-5-benzoylbenzimidazole) F0M434
1375003 Maltol (4 g) G
1375025 Maltose Monohydrate (500 mg) G0M059
1375058 Mandelic Acid (500 mg) R004S0
1375069 Mangafodipir Trisodium (300 mg) G0M032
1375070 Mangafodipir Related Compound A (15 mg) (manganese (II) dipyridoxyl monophosphate sodium salt) F0D266
1375080 Mangafodipir Related Compound B (15 mg) (manganese (II) dipyridoxyl diphosphate mono-overalkylated sodium salt) F0D267
1375091 Mangafodipir Related Compound C (15 mg) (manganese (III) dipyridoxyl diphosphate sodium salt) F0D283
1375105 Mannitol (1.5 g) R039T0
1375127 Manganese Chloride (1 g) (AS) F0D150
1375149 Manganese Sulfate (1 g) (AS) F0D151
1375160 Mannosamine Hydrochloride (300 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0G315
1375182 Mannose (300 mg) F0G141
1375207 Maprotiline Hydrochloride (200 mg) H1I303
1375241 Maprotiline Related Compound D (15 mg) (3-(9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)-N-methylprop-2-en-1-amine, hydrochloride) F0L096
1375309 Mazindol CIV (350 mg) I0H012
1375502 Mebendazole (200 mg) H0K198
1375513 Mebendazole Polymorph C (200 mg) F0K340
1375524 Mebendazole Related Compound D (15 mg) (Methyl 5-benzoyl-1-methylbenzimidazol-2-ylcarbamate) F0M115
1375535 Mebendazole Related Compound B (15 mg) (5-benzoyl-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-one) F0M417
1375546 Mebendazole Related Compound C (15 mg) (2-Amino-5-benzoyl-1-methylbenzimidazole) F0M458
1375557 Mebendazole Related Compound E (15 mg) (Ethyl(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate) F0M448
1375568 Mebendazole Related Compound F (15 mg) (Methyl 5-(4-toluoyl)-1H-benzimidazol-2-ylcarbamate) F00180
1375706 Mebrofenin (100 mg) F1I392
1376006 Mecamylamine Hydrochloride (200 mg) G0H154
1376017 Mecamylamine Related Compound A (10 mg) (N,1,7,7-tetramethyl bicyclo [2.2.1] heptan-2-amine hydrochloride) F0F003
1376505 Mechlorethamine Hydrochloride (100 mg) (International Restricted Sales Item) G0E271
1377009 Meclizine Hydrochloride (500 mg) K0K260
1377010 Meclizine Related Compound A (15 mg) (4-chlorobenzhydrol) F0K374
1377029 Meclizine Related Compound B (15 mg) (1-[(4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl]-4-(2-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride monohydrate) F0K375
1377508 Meclocycline Sulfosalicylate (300 mg) H0F087
1377803 Meclofenamate Sodium (500 mg) H
1378001 Medroxyprogesterone Acetate (200 mg) R032M0
1378012 Medroxyprogesterone Acetate Related Compound A (25 mg) (4,5-beta-Dihydromedroxyprogesterone acetate) F0C427
1379004 Medrysone (500 mg) F
1379059 Mefloquine Hydrochloride (100 mg) F1J249
1379060 Mefloquine Related Compound A (20 mg) (threo-mefloquine) F1L551
1379081 Calcium D,L-5-Methyltetrahydrofolate (300 mg) F0M040
1379106 Megestrol Acetate (250 mg) K0K333
1379140 Meglumine (500 mg) (AS) F0D385
1379183 Melamine (250 mg) (2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine) G1M492
1379254 Melengestrol Acetate (125 mg) R007E0
1379265 Melengestrol Acetate Related Compound A (25 mg) (17-hydroxy-16-methylenepregna-4-ene-3,20-dione 17-acetate) F0D305
1379276 Melengestrol Acetate Related Compound B (25 mg) (6,16-dimethylene-17-hydroxypregna-4-ene-3,20-dione 17-acetate) F0D306
1379300 Melphalan Hydrochloride (100 mg) (International Restricted Sales Item) I0H174
1379401 Meloxicam (400 mg) H0J100
1379412 Meloxicam Related Compound A (25 mg) (ethyl-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate- 1,1-dioxide) G1J238
1379423 Meloxicam Related Compound B (25 mg) (2-Amino-5-methylthiazole) H0K353
1379434 Meloxicam Related Compound C (30 mg) (Isopropyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate-1,1-dioxide) G0J196
1379445 4-Methoxymeloxicam (30 mg) (4-methoxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide) G0L252
1379456 (Z)-N'-Methylmeloxicam (30 mg) ((Z)-N-(3,5-dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-4-hydroxy-2-methyl-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide) F0L249
1379605 Mefenamic Acid (200 mg) G0C025
1380105 Melatonin (150 mg) R026S0
1380116 Melatonin Related Compound A (15 mg) (2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine) F0K240
1380502 Memantine Hydrochloride (150 mg) R004U0
1380513 Memantine Related Compound A (50 mg) (1,3-Dimethyladamantane) R022D0
1380524 Memantine Related Compound B (15 mg) (3,5-Dimethyladamantane-1-ol) R012N1
1380535 Memantine Related Compound C (50 mg) (1-Chloro-3,5-dimethyladamantane) R022E0
1380546 Memantine Related Compound D (50 mg) (1-Bromo-3,5-dimethyladamantane) G0M216
1380557 Memantine Related Compound E (15 mg) (N-3,5-Dimethyladamantan-1-yl formamide) R022Y0
1381006 Menadione (200 mg) (Vitamin K3) I0H273
1381119 Menaquinone-7 (3 x 50 mg) (Vitamin K2) F0M288
1381200 Menhaden Oil (2 mL) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0J136
1381709 Menthol (250 mg) R00640
1381742 Meradimate (500 mg/ampule) (Menthyl Anthranilate) G0L306
1383001 Meperidine Hydrochloride CII (200 mg) J0L299
1385007 Mephenytoin (250 mg) G
1386000 Mephobarbital CIV (250 mg) G
1387002 Mepivacaine Hydrochloride (200 mg) R00960
1388005 Meprednisone (200 mg) H0F217
1389008 Meprobamate CIV (200 mg) H0K339
1390007 Meprylcaine Hydrochloride (200 mg) F
1391000 3-Mercapto-2-methylpropanoic Acid 1,2-Diphenylethylamine Salt (75 mg) H0L022
1392002 Mercaptopurine (500 mg) R014B0
1392454 Meropenem (300 mg) J0K434
1392705 Mesalamine (200 mg) R001T0
1392807 Mesna (200 mg) F0H331
1392818 Mesna Related Compound A (50 mg) (2-(Acetylsulfanyl)ethanesulfonic acid) F0I157
1392829 Mesna Related Compound B (50 mg) (2,2-(Disulfanediyl)bis(ethanesulfonic acid)) F0I158
1393005 Mesoridazine Besylate (250 mg) J0C117
1394008 Mestranol (200 mg) K1M025
1395204 Metacresol (1 mL)  
1395500 Metaproterenol Sulfate (200 mg) F-3
1396003 Metaraminol Bitartrate (200 mg) G1I354
1396149 Metaxalone (200 mg) F0M062
1396150 Metaxalone Related Compound A (10 mg) (4-((3,5-dimethylphenoxy)methyl)imidazolidin-2-one) F0M061
1396168 Metaxalone Related Compound B (25 mg) (1-amino-3-(3,5-dimethylphenoxy)propan-2-ol) F013J0
1396171 Metaxalone Related Compound C (25 mg) (Bis[2-hydroxy-3-(3,5-dimethylphenoxy)propyl]amine) F013K0
1396309 Metformin Hydrochloride (200 mg) J0L465
1396310 Metformin Related Compound A (30 mg) (1-Cyanoguanidine) I0M479
1396331 Metformin Related Compound B (25 mg) (1-Methylbiguanide hydrochloride) R01570
1396342 Metformin Related Compound C (25 mg) (N,N-Dimethyl-[1,3,5]triazine-2,4,6-triamine) G0L529
1396364 Methacholine Chloride (500 mg) (AS) F0D222
1396400 Methacrylic Acid and Methyl Methacrylate Copolymer (1:1) (200 mg) (Methacrylic Acid Copolymer Type A) R008V0
1396502 Methacrylic Acid Copolymer Type B (200 mg) H0G385
1396604 Methacrylic Acid Copolymer Type C (200 mg) G2E288
1396659 Partially-Neutralized Methacrylic Acid and Ethyl Acrylate Copolymer (1:1) (1 g) F0J353
1397006 Methacycline Hydrochloride (200 mg) R02380
1398009 Methadone Hydrochloride CII (200 mg) J0L220
1399001 Methamphetamine Hydrochloride CII (125 mg) I1G299
1401001 Methantheline Bromide (200 mg) F-1
1402004 Methapyrilene Fumarate (200 mg) F-1
1405002 Metharbital CIII (200 mg) F-2
1406005 Methazolamide (500 mg) H0B239
1408000 Methdilazine Hydrochloride (200 mg) G
1409003 Methenamine (500 mg) H0C047
1409502 Methenamine Hippurate (200 mg) R02490
1409604 Methenamine Mandelate (200 mg) G0C304
1410002 Methicillin Sodium (500 mg) (AS) K0H338
1411005 Methimazole (200 mg) H0J230
1411016 Methimazole Related Compound A (3 x 50 mg) (2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine) F00030
1411038 Methimazole Related Compound C (3 x 50 mg) (1-Methyl-2-(methylthio)-1H-imidazole) F000C0
1411504 L-Methionine (200 mg) R022F0
1412008 Methocarbamol (200 mg) R01850
1413000 Methohexital CIV (500 mg) G0D252
1413988 R-Methotrexate (5 mg) ((R)-2-(4-{[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino}benzamido)pentanedioic acid) R001Q0
1413999 Methotrexate System Suitability Mixture (5 mg) F1J403
1414003 Methotrexate (500 mg) R020L0
1414025 Methotrexate Related Compound B (75 mg) ((S)-2-{4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid) H0M151
1414036 Methotrexate Related Compound C (50 mg) ((S)-2-(4-{[(2-amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl](methyl)amino}benzamido) pentanedioic acid) F0H357
1414058 Methotrexate Related Compound E (50 mg) (4-{[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino}benzoic acid, hemihydrochloride) G0L541
1415006 Methotrimeprazine (200 mg) F3G335
1416009 Methoxamine Hydrochloride (200 mg) F
1417001 Methoxsalen (200 mg) I0K139
1417113 Indomethacin Related Compound A (25 mg) (2-(5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid) F01060
1418004 Methoxyflurane (0.5 mL) I0K263
1418650 Methoxymethylguanine (20 mg) F0H007
1420006 Levodopa Related Compound B (50 mg) (3-methoxytyrosine) J1J299
1421009 Methscopolamine Bromide (200 mg) R011A0
1422001 Methsuximide (500 mg) F-2
1424007 Methyclothiazide (200 mg) G1H341
1424018 Methyclothiazide Related Compound A (50 mg) (4-Amino-6-chloro-N-3-methyl-m-benzenedisulfonamide) H0J425
1424051 Methyl Acetate (1.2 mL/ampule; 3 ampules) G0L454
1424084 9-Methylacridine (25 mg) F008L0
1424109 Methyl Alcohol (3 x 1.5 mL) H0M293
1424153 3-Methyl-1-butanol (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E242
1424209 Methylbenzhydrol (50 mg) F0L175
1424211 Methylbenzethonium Chloride (200 mg) G0K435
1424222 Methyl Benzylidene Camphor (200 mg) F0B118
1424233 Methyl Caprate (300 mg) G0D087
1424244 Methyl Caproate (300 mg) G1M409
1424255 Methyl Caprylate (300 mg) H0L266
1424506 Methylcellulose (1 g) (AS) G0B222
1424550 Methylcobalamin (2 x 150 mg) F0M210
1424608 Terbinafine Related Compound A (25 mg) (N-methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride) F0L182
1425000 4-Methyl-2,5-dimethoxyamphetamine Hydrochloride CI (25 mg) (AS) (STP) F
1426002 Methyldopa (500 mg) J0G237
1427005 Methyldopate Hydrochloride (200 mg) G-2
1428008 Methylene Blue (750 mg) R03520
1428229 Methylene Simvastatin (30 mg) ((1S,3R,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbut-3-enoate) F003F0
1429000 Methylenedioxy-3,4-amphetamine Hydrochloride CI (25 mg) (AS) (MDA) F-1
1430000 Methylergonovine Maleate (50 mg) R007F0
1430101 Methyl Ethyl Ketone (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E194
1430203 Methyl Isobutyl Ketone (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E195
1430305 Methyl Laurate (500 mg) I0M156
1430327 Methyl Linoleate (5 x 50 mg) R00930
1430349 Methyl Linolenate (5 x 50 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) I0M080
1430509 3-O-Methylmethyldopa (50 mg) H0H391
1430815 6-Methylnicotinic Acid (50 mg) F001Y0
1431501 Methyl Myristate (300 mg) H0M269
1431556 Methyl Oleate (500 mg) H0J393
1431603 Methyl Palmitate (300 mg) H0K274
1431625 Methyl Palmitoleate (300 mg) R007X0
1432005 Methylparaben (125 mg) K1H071
1433008 Methylphenidate Hydrochloride CII (125 mg) K0M063
1434011 Methylphenidate Hydrochloride Erythro Isomer Solution CII (0.5 mL) G0M060
1434022 Methylphenidate Related Compound A (50 mg) (alpha-Phenyl-2-piperidineacetic Acid Hydrochloride) G
1435003 Methylprednisolone (200 mg) I0E170
1436006 Methylprednisolone Acetate (200 mg) R017K0
1437009 Methylprednisolone Hemisuccinate (200 mg) J0L519
1437053 2-Methyl-1-propanol (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E212
1437202 Methylpyrrolidone (2 g) F0I296
1437450 Methyl Salicylate (2 mL) G1L203
1437461 Methyl Salicylate Related Compound A (50 mg) (Dimethyl 4-hydroxyisophthalate) F020X0
1437508 Methyl Stearate (300 mg) H0K288
1437600 Methylsulfonylmethane (200 mg) F0F298
1437701 Terbinafine Related Compound D (25 mg) ((2E)-N,6,6-trimethyl-N-[(4-methylnaphthalen-1-yl)methyl]-hept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride) F0L197
1438001 Methyltestosterone CIII (250 mg) K0M353
1438205 Methyl Tricosanoate (200 mg) G0L562
1440003 Methysergide Maleate (350 mg) I0J203
1440808 Metoclopramide Hydrochloride (500 mg) I0M065
1440819 Metoclopramide Related Compound A (15 mg) (4-acetamido-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide) F0M165
1440820 Metoclopramide Related Compound B (15 mg) (methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate) F0M100
1440841 Metoclopramide Related Compound D (15 mg) (methyl 4-acetamido-2-methoxybenzoate) F0M129
1441200 Metolazone (200 mg) R00420
1441232 Metoprolol Related Compound A (20 mg) ((+/-)1-(ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-propan-2-ol) H1K399
1441243 Metoprolol Related Compound B (100 mg) ((+/-)1-Chloro-2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-propane) H1L531
1441254 Metoprolol Related Compound C (15 mg) ((+/-)4-[2-Hydroxy-3-(1-methylethyl)aminopropoxy]benzaldehyde hydrochloride) H1M449
1441265 Metoprolol Related Compound D (50 mg) ((+/-)N,N-bis-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propyl](1-methylethyl)amine hydrochloride) R033V0
1441287 Metoprolol Fumarate (200 mg) G0G148
1441298 Metoprolol Succinate (200 mg) H0L334
1441301 Metoprolol Tartrate (200 mg) I1L303
1442009 Metronidazole (100 mg) J1I272
1442100 Metronidazole Benzoate (100 mg) F0G254
1443001 Metyrapone (200 mg) H
1443205 Metyrosine (200 mg) F1K312
1443250 Mexiletine Hydrochloride (200 mg) F3E098
1443307 Mezlocillin Sodium (350 mg) H1L027
1443362 Mibolerone CIII (200 mg) F0H045
1443409 Miconazole (200 mg) R006M0
1443500 Miconazole Nitrate (200 mg) J1I153
1443599 Midazolam CIV (300 mg) F0H195
1443602 Midazolam Hydrochloride CIV (200 mg) F1G152
1443704 Midodrine Hydrochloride (200 mg) F0J068
1443715 Midodrine Related Compound A (40 mg) (2-amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol) F0J069
1443759 Mifepristone (200 mg) F0H385
1443806 Milbemycin Oxime (200 mg) R01220
1443850 Powdered Milk Thistle Extract (250 mg) F0B321
1443908 Milrinone (500 mg) I0J144
1443919 Milrinone Related Compound A (50 mg) (1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo(3,4'-bipyridine)-5-carboxamide) F0C051
1443952 Mineral Oil (1.5 mL) H0M307
1444004 Minocycline Hydrochloride (350 mg) R01680
1444208 Minoxidil (125 mg) I0K038
1444235 Mirtazapine Related Compound B (25 mg) (1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide monohydrate) F0K117
1444241 Mirtazapine Related Compound C (50 mg) (2-Methyl-3,4,10,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-1(2H)-one) F0K107
1444252 Mirtazapine Related Compound D (50 mg) (2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-10(14bH)-one) F0K108
1444279 Mirtazapine (350 mg) H0M110
1444285 Mirtazapine Related Compound A (15 mg) (1,2,3,4,10,14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine) F1K156
1444296 Mirtazapine Resolution Mixture (25 mg) F0H233
1444300 Misoprostol (100 mg) G0L351
1444707 Mitomycin (50 mg) L0L428
1445007 Mitotane (500 mg) H2L374
1445200 Mitoxantrone Hydrochloride (400 mg) J0F278
1445211 Mitoxantrone System Suitability Mixture (0.3 mg) R03950
1445346 Modafinil Related Compound A (20 mg) (2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]acetic acid) F0G295
1445357 Modafinil Related Compound B (20 mg) (2-[(diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide) F0G296
1445368 Modafinil Related Compound C (20 mg) (2-[(diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide) F0G302
1445379 Modafinil Related Compound D (20 mg) (Bis(diphenylmethyl)ether) F0G297
1445380 Modafinil Related Compound E (20 mg) (Bis(diphenylmethyl)disulfide) F0G298
1445404 Modafinil CIV (200 mg) G0L085
1445426 Moexipril Hydrochloride (100 mg) F0L464
1445448 Mogroside V (100 mg) F0L170
1445459 Molindone Hydrochloride (500 mg) R03910
1445470 Mometasone Furoate (200 mg) I0L395
1445481 Monensin Sodium (200 mg) F0B293
1445492 Monk Fruit Extract (500 mg) F0L190
1445506 Monobenzone (200 mg) F
1445550 Monoclonal IgG System Suitability (2 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F007G0
1445608 Moexipril Related Compound A (20 mg) ((3S)-2-{(2S)-N-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]alanyl}-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid) F0L417
1445619 Moexipril Related Compound B (20 mg) ((S)-ethyl 2-{(3S,11aS)-8,9-dimethoxy-3-methyl-1,4-dioxo-3,4-dihydro-1H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2(6H,11H,11aH)-yl}-4-phenylbutanoate) F0L390
1445620 Moexipril Related Compound C (20 mg) ((S)-tert-butyl 2-{(S)-2-[(S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-ylamino]propanoyl}-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, maleate) F0M086
1445631 Moexipril Related Compound D (20 mg) ((S)-2-{(S)-2-[(S)-4-cyclohexyl-1-ethoxy-1-oxobutan-2-ylamino]propanoyl}-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride) F0L409
1445642 Moexipril Related Compound E (20 mg) ((S)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, hydrochloride) F0L410
1445653 Moexipril Related Compound F (20 mg) ((S)-2-[(S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-ylamino]propanoic acid) F0L499
1445664 Moexipril Related Compound G (20 mg) ((S)-6,7-dimethoxy-2-{(S)-2-[(S)-1-methoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-ylamino]propanoyl}-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, hydrochloride) F0L514
1445925 Monoethanolamine (1 mL) F0D149
1446000 Monoglycerides (125 mg) H1D232
1446600 Monosodium Glutamate (1 g) (AS) F0D387
1446804 Monostearyl Maleate (100 mg) H0J012
1446815 Montelukast Dicyclohexylamine (150 mg) F0J342
1446837 Montelukast for Peak Identification (20 mg) G0L433
1446848 Montelukast Racemate (20 mg) R031T0
1446859 Montelukast Sodium (50 mg) G0L231
1446906 Morantel Tartrate (100 mg) F0D295
1446950 Moricizine Hydrochloride (250 mg) F1D057
1447002 Morphine Monohydrate CII (50 mg) (AS) G1F125
1448005 Morphine Sulfate CII (500 mg) Q0M364
1448016 Morphine Sulfate Related Compound A CI (20 mg) (Morphine N-Oxide) F0H436
1448027 Morphine Sulfate Related Compound B CII (20 mg) (Pseudomorphine) F0H435
1448559 Moxidectin (200 mg) F0M016
1448560 Moxidectin System Suitability Mixture (50 mg) F0M018
1448606 Moxifloxacin Hydrochloride (200 mg) G1L290
1448617 Moxifloxacin Related Compound A (25 mg) (1-cyclopropyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid) G0M015
1448628 Moxifloxacin Related Compound B (25 mg) (1-Cyclopropyl-6,8-dimethoxy-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride monohydrate) F0M232
1448639 Moxifloxacin Related Compound C (25 mg) (1-Cyclopropyl-8-ethoxy-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride monohydrate) F0M233
1448640 Moxifloxacin Related Compound D (15 mg) (1-Cyclopropyl-8-fluoro-6-methoxy-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid) F009J0
1448655 Moxifloxacin Related Compound E (25 mg) (1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-hydroxy-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride) F0M234
1448854 Low Molecular Weight Heparin Molecular Weight Calibrant (10.6 mg) F0M224
1448901 Mupirocin (50 mg) G0M003
1448912 Mupirocin Calcium (200 mg) F0G070
1448923 Mupirocin Lithium (100 mg) J0J376
1448956 Mycophenolate Mofetil (200 mg) R03260
1448967 Mycophenolate Mofetil Related Compound A (15 mg) (2-morpholinoethyl-(E)-6-(1,3-dihydro-4,6-dihydroxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoate) F0G370
1448978 Mycophenolate Mofetil Related Compound B (15 mg) [(RS)-7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(5-methyl-2-oxo-tetrahydrofuran-5-yl)ethyl]-3H-isobenzofuranyl-1-one] F0G384
1448989 Mycophenolate Sodium (200 mg) F030Q0
1448990 Myristic Acid (200 mg) F0E120
1449008 Myristyl Alcohol (1 g) R022M0
1449518 Nabumetone (200 mg) H0M208
1449530 Nabumetone Related Compound A (15 mg) (1-(6-methoxy-2-naphthyl)-but-1-en-3-one) R016N0
1449700 Nadolol (200 mg) R00190
1450007 Nafcillin Sodium (200 mg) I0G229
1450404 Naftifine Hydrochloride (200 mg) R003L0
1451000 Nalidixic Acid (200 mg) H1I155
1452002 Nalorphine Hydrochloride CIII (250 mg) I
1453005 Naloxone (125 mg) R007W0
1453504 Naltrexone (200 mg) H2I265
1453526 Naltrexone Related Compound A CII (30 mg) (N-(3-butenyl)-noroxymorphone Hydrochloride) R02350
1454008 Nandrolone CIII (50 mg) G0F291
1455000 Nandrolone Decanoate CIII (250 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) J0D218
1456003 Nandrolone Phenpropionate CIII (250 mg) H
1457006 Naphazoline Hydrochloride (200 mg) M0K405
1457083 Naphthalene (200 mg) H0L124
1457301 Naproxen (200 mg) J0H044
1457312 Naproxen Related Compound A (20 mg) (6-methoxy-2-naphthoic acid) F008D0
1457403 Naproxen Sodium (200 mg) J1H092
1457425 Naproxen Related Compound L (15 mg) (1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanone) F008E0
1457458 Narasin (125 mg) F0G303
1457469 Naratriptan Hydrochloride (125 mg) G0I229
1457491 Naratriptan Resolution Mixture (20 mg) F0E346
1457505 Natamycin (200 mg) K0K368
1457607 Nateglinide (200 mg) F0I013
1457618 Nateglinide Related Compound A (10 mg) (trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid) F0I015
1457629 Nateglinide Related Compound B (10 mg) (N-(trans-4-isopropylcyclohexanecarbonyl)-L-phenylalanine) F0I032
1457630 Nateglinide Related Compound C (5 mg) (N-(cis-4-isopropylcyclohexanecarbonyl)-D-phenylalanine) F0I014
1457844 Near IR System Suitability G0K264
1457902 Nefazodone Hydrochloride (200 mg) F0F122
1457913 Nefazodone Related Compound A (25 mg) (1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)-piperazine hydrochloride) F0F123
1457924 Nefazodone Related Compound B (25 mg) (2-[3-[4-(4-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one hydrochloride) F0F124
1457957 Nelfinavir Related Compound E (50 mg) (Diphenyl disulfide) F008J0
1457968 Nelfinavir Mesylate (200 mg) F0K050
1457979 Nelfinavir Related Compound A (15 mg) ((3S,4aS,8aS)-N-tert-Butyl-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-(3-hydroxy-2-methylbenzamido)-4-(phenylsulfinyl)butyl]decahydroisoquinoline-3-carboxamide) F0K065
1458009 Neomycin Sulfate (200 mg) M1I253
1458053 Neohesperidine Dihydrochalcone (100 mg) F0L071
1459001 Neostigmine Bromide (200 mg) H0H305
1460000 Neostigmine Methylsulfate (200 mg) J0F167
1460204 Neotame (200 mg) F0F044
1460215 Neotame Related Compound A (15 mg) (N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-alpha-aspartyl]-L-phenylalanine) F0F045
1460500 Netilmicin Sulfate (500 mg) J0L321
1460703 Nevirapine Anhydrous (100 mg) G0M270
1460714 Nevirapine Hemihydrate (100 mg) F0D034
1460725 Nevirapine Related Compound A (15 mg) (5,11-dihydro-6H-11-ethyl-4-methyl-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one) R017B0
1460736 Nevirapine Related Compound B (10 mg) (5,11-Dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one) I0L362
1460747 Nevirapine Related Compound C (15 mg) (5,11-Dihydro-6H-11-propyl-4-methyl-dipyrido[3,2-b:2',3'-e] [1,4]diazepin-6-one) F0M426
1461003 Niacin (200 mg) J0J235
1462006 Niacinamide (500 mg) O0L486
1463224 Nicardipine Hydrochloride (200 mg) F0L227
1463304 Nicotine Bitartrate Dihydrate (400 mg) R02011
1463326 Nicotine Related Compound A (20 mg) (1,2,3,6-tetrahydro-2,3'-bipyridine) F001F0
1463337 Nicotine Related Compound B (20 mg) (3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine) F001G0
1463348 Nicotine Related Compound C (20 mg) ((S)-1-methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one) F001H0
1463359 Nicotine Related Compound D (20 mg) (3-(4,5-dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridine fumarate) F001J0
1463360 Nicotine Related Compound E (20 mg) ((1RS,2S)-1-methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-oxide oxalate) F001K0
1463371 Nicotine Related Compound F (20 mg) (3-(pyrrolidin-2-yl)pyridine) F001L0
1463382 Nicotine Related Compound G (20 mg) ((S)-3-(piperidin-2-yl)pyridine) F001M0
1463508 Nifedipine (125 mg) L0J059
1463600 Nifedipine Nitrophenylpyridine Analog (25 mg) R021S0
1463701 Nifedipine Nitrosophenylpyridine Analog (25 mg) K1F147
1463858 Nimodipine (125 mg) F0F203
1463869 Nimodipine Related Compound B (50 mg) (bis(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate) G0K355
1463870 Nimodipine Related Compound A (50 mg) (2-methoxyethyl-1-methylethyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate) G0K045
1463950 Nitrilotriacetic Acid (50 mg) F0I315
1463960 Nitazoxanide (200 mg) F1L090
1463971 Nitazoxanide Related Compound A (25 mg) (2-Amino-5-nitrothiazole) F0J133
1464001 Nitrofurantoin (500 mg) K1I060
1465004 Nitrofurazone (200 mg) J1J292
1465503 Nitrofurfural Diacetate (100 mg) R023V0
1466007 Nitrofurazone Related Compound A (500 mg) (5-Nitro-2-furfuraldazine) I0G265
1466506 Diluted Nitroglycerin (5 ampules, approx. 200 mg of a 0.974% solution in propylene glycol each) (COLD SHIPMENT REQUIRED) H0J138
1467804 Nizatidine (200 mg) H0G401
1467950 Nonoxynol 9 (0.5 mL) H-1
1468002 Nonoxynol 10 (200 mg) F
1468400 Nordazepam CIV (50 mg) (7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one) R013P0
1468454 Norelgestromin (200 mg) F010T0
1468465 Norelgestromin Related Compound A (15 mg) (13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-5(6)-en-20-yn-3-one oxime) F011X0
1468501 Norepinephrine Bitartrate (125 mg) J0K234
1469005 Norethindrone (200 mg) L1F237
1470004 Norethindrone Acetate (100 mg) L0G410
1471506 Norfloxacin (200 mg) I0M497
1471517 Norfloxacin Related Compound A (15 mg) (7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid) F000D0
1471550 Norfloxacin Related Compound E (15 mg) (7-Chloro-1-ethyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid) F000E0
1471583 Norfloxacin Related Compound H (15 mg) (7-[4-(ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid) F000F0
1471619 Norfloxacin Related Compound K (15 mg) (6-Fluoro-1-methyl-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid) F000G0
1471914 Norgestimate (200 mg) G0J236
1471925 Norgestimate Related Compound A (25 mg) (Levonorgestrel Acetate) F0F109
1471958 Deacetylnorgestimate (25 mg) ((E)- and (Z)-17-deacetyl norgestimate mixture) F0F089
1472000 Norgestrel (125 mg) J1G387
1473002 Noroxymorphone Hydrochloride CII (50 mg) H1C177
1473206 Norphenylephrine Hydrochloride (25 mg) F1E205
1474005 Nortriptyline Hydrochloride (200 mg) J0G063
1474504 Noscapine (100 mg) H0K132
1475008 Novobiocin (200 mg) H0D327
1477003 Nystatin (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) O2K402
1477411 Octocrylene (500 mg) I0L471
1477502 Octoxynol 9 (200 mg) H0M519
1477604 Octreotide Acetate (4.37 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) R021U0
1477615 Octreotide Non-Cyclic System Suitability Marker (20 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0L002
1477808 Octyldodecanol (200 mg) H1M071
1477900 Octinoxate (500 mg) (Octyl Methoxycinnamate) J0L055
1477943 Octisalate (400 mg) (Octyl Salicylate) H0L453
1478083 R-Ofloxacin (25 mg) ((R)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid) F1M266
1478108 Ofloxacin (200 mg) G1I182
1478119 Ofloxacin Related Compound A (25 mg) (9-Fluoro-3-methyl-7-oxo-10-(piperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid) G0K034
1478130 Oleic Acid (1 g) I0M419
1478152 Oleoyl Polyoxylglycerides (100 mg) F0C313
1478185 Oleyl Alcohol (5 x 50 mg) F0M526
1478200 Oleyl Oleate (0.5 mL) F0I024
1478210 Oligosaccharide System Suitability Mixture A (20 mg) F00150
1478221 Oligosaccharide System Suitability Mixture B (20 ug) F00160
1478232 Oligosaccharide System Suitability Mixture C (20 ug) F026N0
1478243 Oligosaccharide System Suitability Mixture D (20 ug) F026P0
1478254 Olive Oil (1 g) G0L407
1478301 Olanzapine (200 mg) G0L368
1478312 Olanzapine Related Compound A (15 mg) (5-Methyl-2-((2-nitrophenyl)amino)-3-thiophenecarbonitrile) R014L0
1478323 Olanzapine Related Compound B (15 mg) (2-methyl-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4[5H]-one) R01420
1478334 Olanzapine Related Compound C (5 mg) (2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepine 4'-N-oxide) (COLD SHIPMENT REQUIRED) R016Q0
1478367 Olmesartan Medoxomil (100 mg) F0K410
1478378 Olmesartan Medoxomil Related Compound A (20 mg) (1-{[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-4,4-dimethyl-2-propyl-1H-furo[3,4-d]imidazol-6(4H)-one) R017P0
1478403 Olopatadine Hydrochloride (150 mg) F1J014
1478425 Olopatadine Related Compound B (35 mg) ((Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide) F0J016
1478436 Olopatadine Related Compound C (35 mg) ((11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid) R03050
1478479 R-Omeprazole (15 mg) (5-Methoxy-2-[(R)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, sodium salt) F00680
1478480 Omeprazole Related Compound B (15 mg) (5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-thiol) F00670
1478491 Omeprazole Related Compound F and G Mixture (25 mg) F1K420
1478505 Omeprazole (200 mg) K0M075
1478516 Omeprazole Related Compound A (15 mg) (5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole) R022U0
1478527 Omeprazole Related Compound E (15 mg) (4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-oxide) F2M515
1478549 Omeprazole Magnesium (10 mg) F1M514
1478561 Omeprazole Related Compound I (15 mg) (4-Methoxy-2-[[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfonyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-oxide) F1M516
1478571 Ondansetron (300 mg) F0E281
1478582 Ondansetron Hydrochloride (300 mg) H0K424
1478593 Ondansetron Related Compound A (50 mg) (3[(Dimethylamino)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one hydrochloride) H0L452
1478618 Ondansetron Related Compound C (30 mg) (1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one) H0K321
1478629 Ondansetron Related Compound D (30 mg) (1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-3-methylene-4H-carbazol-4-one) H0I048
1478630 Ondansetron Resolution Mixture (50 mg) G0K261
1478651 Ononin (50 mg) (3-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen7-yl beta-D-glucopyranoside) F01450
1478673 Orbifloxacin (350 mg) F0H126
1478731 cis-Ormeloxifene Hydrochloride (25 mg) (1-(2-{4-[(3SR,4RS)-7-Methoxy-2,2-dimethyl-3-phenylchroman-4-yl]phenoxy}ethyl)pyrrolidine hydrochloride) F01650
1478742 Ormeloxifene Hydrochloride (200 mg) F0K323
1478800 Orlistat (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) G0L008
1478811 Orlistat Related Compound A (25 mg) ((3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone) R000J0
1478822 Orlistat Related Compound B (15 mg) (diisopropyl hydrazine-1,2-dicarboxylate) H0M535
1478833 Orlistat Related Compound C (25 mg) (Triphenylphosphine oxide) F0G126
1478844 Orlistat Related Compound D (10 mg) (N-formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl ester) R023D0
1478855 Orlistat Related Compound E (10 mg) (N-Formyl (S)-isoleucine (S)-1-[[2S,3S)-3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]methyl]dodecyl ester) F1I019
1479009 Orphenadrine Citrate (200 mg) H0L271
1479010 Orphenadrine Related Compound A (50 mg) ((RS)-N,N-dimethyl-2-[(3-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethanamine citrate) (AS) F0F042
1479020 Orphenadrine Related Compound B (20 mg) (N-ethyl-N,N-dimethyl [2-(2-methylbenzhydryloxy)ethyl]ammonium chloride) F0H110
1479031 Orphenadrine Related Compound C (20 mg) (N-methyl-[2-(2-methylbenhydryloxy)ethyl]amine hydrochloride) F0H111
1479304 Oseltamivir Phosphate (200 mg) R00490
1479315 Oseltamivir Related Compound A (10 mg) ((3S,4R,5S)-ethyl 4-acetamido-5-amino-2-azido-3-(pentan-3-yloxy)cyclohexanecarboxylate) F0J053
1481000 Oxacillin Sodium (200 mg) K0K221
1481044 Oxacillin Related Compound C (15 mg) (5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid) F01790
1481204 Oxaliplatin (125 mg) R006C0
1481215 Oxaliplatin Related Compound A (100 mg) (oxalic acid dihydrate) F0H298
1481226 Oxaliplatin Related Compound B (15 mg) ([SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-cyclohexanediamine-N,N') dinitratoplatinum(II)) R006B0
1481237 Oxaliplatin Related Compound C (20 mg) ([1R-trans-(1,2-cyclohexanediamine-N,N')]-trans-dihydroxido-[oxalato(2-)-O,O']platinum(IV)) H0L353
1481248 Oxaliplatin Related Compound D (10 mg) (cis-[(1S,2S)-1,2-cyclohexanediamine-N,N'][oxalato(2-)-O,O']platinum) R007Q0
1481260 Oxaliplatin Related Compound F (25 mg) ([SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-cyclohexanediamine-N,N') diiodidoplatinum(II)) F0H278
1481306 Oxaliplatin System Suitability (25 mg) ([SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-cyclohexanediamine-N,N') dichloridoplatinum(II)) R00850
1482003 Oxandrolone CIII (50 mg) H0E223
1482014 Oxandrolone Related Compound A CIII (20 mg) (17beta-hydroxy-17alpha-methyl-2-oxa-5alpha-androst-7-en-3-one) F0F137
1482025 Oxandrolone Related Compound B CIII (20 mg) (17 beta-hydroxy-17 alpha-methyl-4-oxa-5 alpha-androsta-3-one) F0F136
1482036 Oxandrolone Related Compound C CIII (20 mg) (17,17-dimethyl-18-nor-2-oxa-5alpha-androst-13-en-3-one) F0F135
1482207 Oxaprozin (200 mg) G0L342
1483006 Oxazepam CIV (200 mg) I0M393
1483017 Oxazepam Related Compound A (15 mg) (7-chloro-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-benzodiazepine-2,3-dione) F0M023
1483028 Oxazepam Related Compound B (15 mg) (7-Chloro-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzodiazepin-3-yl acetate) F0M029
1483039 Oxazepam Related Compound C (15 mg) (6-chloro-4-phenylquinazoline-2-carbaldehyde) F0M057
1483152 Oxcarbazepine (100 mg) R02430
1483163 Oxcarbazepine Related Compound A (10 mg) (N-Formyl-10-oxo-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide) F0K165
1483174 Oxcarbazepine Related Compound B (10 mg) (N-Acetyl-10-oxo-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide) F0L088
1483185 Oxcarbazepine Related Compound C (10 mg) (Acridin-9(10H)-one) F0K166
1483196 Oxcarbazepine Related Compound D (10 mg) (10-(10-Oxo-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamido)-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide) R006R0
1483200 Oxcarbazepine Related Compound E (10 mg) (10(11H)-Oxo-5H-dibenz[b,f]azepine) F0L092
1483301 Oxfendazole (200 mg) R004P0
1483425 Oxiconazole Nitrate (200 mg) F004V0
1483436 Oxiconazole Related Compound A (20 mg) (2',4'-Dichloro-2-imidazol-1-ylacetophenone (E)-[O-(2,4-dichlorobenzyl)oxime]) F004W0
1483447 Oxiconazole Related Compound B (20 mg) ((Z)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanone oxime) F004X0
1483505 Oxprenolol Hydrochloride (200 mg) R02210
1484009 Oxtriphylline (500 mg) G
1485001 Oxybenzone (150 mg) I0M327
1485103 Oxybutynin Chloride (200 mg) I0G281
1485114 Oxybutynin Related Compound A (100 mg) (Phenylcyclohexylglycolic Acid) J0J127
1485125 Oxybutynin Related Compound B (20 mg) (Cyclohexyl Mandelic Acid Methyl Ester) G0J129
1485136 Oxybutynin Related Compound C (20 mg) (4-(ethylmethylamino)but-2-ynyl(+/-)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride) G0L250
1485191 Oxycodone CII (200 mg) L0K381
1485205 Oxycodone Hydrochloride CII (1 g) H0I159
1485216 Oxycodone Related Compound A CII (10 mg) (14-hydroxycodeinone) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0G367
1485227 Oxycodone Related Compound B CII (15 mg) (oxycodone N-oxide) F0I028
1485238 Oxycodone Related Compound C CII (15 mg) (codeinone) F0I167
1486004 Oxymetazoline Hydrochloride (200 mg) R00530
1487007 Oxymetholone CIII (200 mg) H0J381
1488000 Oxymorphone CII (500 mg) R016E0
1490103 Oxyquinoline Sulfate (200 mg) F-1
1491004 Oxytetracycline (200 mg) J1J172
1491015 Oxytetracycline Hydrochloride (200 mg) F1H290
1491296 Oxytocin Identification (15 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0I056
1491300 Oxytocin (5 vials, 46 USP units per vial) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) F2K133
1491332 Paclitaxel (200 mg) I1I393
1491343 Paclitaxel Related Compound A (20 mg) (Cephalomannine) R01120
1491354 Paclitaxel Related Compound B (20 mg) (10-deacetyl-7-epipaclitaxel) J0L381
1491365 Paclitaxel Impurity Mixture (10 mg) F0G368
1491503 Padimate O (300 mg) H1E172
1491795 Paliperidone Resolution Mixture (20 mg) F02740
1491809 Paliperidone (200 mg) R013H0
1491818 Paliperidone Related Compound A (20 mg) (3-Ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-alpha]pyrimidin-4-one) F0L209
1491820 Paliperidone Related Compound B (20 mg) (6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride) F0L215
1491831 Paliperidone Related Compound C (20 mg) (3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-alpha]pyrimidin-4-one) F0L229
1491842 Paliperidone Related Compound D (20 mg) (3-{2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl) piperidin-1-yl]ethyl}-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one N-oxide) F0L466
1492007 Palmitic Acid (500 mg) L0K054
1492040 Palm Oil (1 g) G0L426
1492211 Palonosetron Enantiomer (15 mg) ((3aR)-2-[(3R)-Quinuclidin-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride) F027B0
1492222 Palonosetron Related Compound A (15 mg) ((3aS)-1-Oxo-2-[(3S)-quinuclidin-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[de]isoquinoline 1-oxide) F02760
1492233 Palonosetron Related Compound B (15 mg) ((3S)-3-(1-Oxo-5,6-dihydro-1H-benzo[de]isoquinolin-2(4H)-yl)quinuclidine 1-oxide) F02770
1492244 Palonosetron Related Compound C (15 mg) ((3aS)-2-[(3R)-Quinuclidin-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride) F02780
1492255 Palonosetron Related Compound D (15 mg) ((3aR)-2-[(3S)-Quinuclidin-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride) F02790
1492266 Palonosetron Related Compound E (15 mg) (2-[(3S)-Quinuclidin-3-yl]-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride) F027A0
1492801 Pamidronate Disodium (100 mg) F0F096
1493000 Pamoic Acid (250 mg) H0G380
1494057 Pancreatin Amylase and Protease (2 g) (COLD SHIPMENT REQUIRED) J0J108
1494079 Pancreatin Lipase (2 g) (COLD SHIPMENT REQUIRED) J0G363
1494217 Pancuronium Bromide (200 mg) G1M044
1494228 Pancuronium Bromide Related Compound A (15 mg) (1,1'-(3alpha,17beta-dihydroxy-5alpha-androstan-2beta,16beta-ylene) bis(1-methylpiperidinium) dibromide) F0M045
1494239 Pancuronium Bromide Related Compound B (15 mg) (1,1'-(17beta-Acetoxy-3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-2beta,16beta-ylene) bis(1-methylpiperidinium) dibromide) F0M046
1494240 Pancuronium Bromide Related Compound C (15 mg) (1,1'-(3alpha-acetoxy-17beta-hydroxy-5alpha-androstan-2beta,16beta-ylene) bis(1-methylpiperidinium) dibromide) F0M047
1494501 Panthenol, Racemic (200 mg) H0H102
1494807 Pantolactone (500 mg) H0M077
1494895 Pantoprazole Sodium (250 mg) H1M239
1494909 Pantoprazole Related Compound A (25 mg) (5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole) H1M230
1494910 Pantoprazole Related Compound B (25 mg) (5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole) H0M242
1494920 Pantoprazole Related Compound C (20 mg) (5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole-2-thiol) G1M241
1494931 Pantoprazole Related Compounds D and F Mixture (20 mg) G1L326
1494942 Pantoprazole Related Compound E (20 mg) (6,6'-bis(difluoromethoxy)-2,2'-bis[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H,1'H-5,5'-bibenzimidazolyl) R018U0
1495005 Papain (1 g) (COLD SHIPMENT REQUIRED) J0H138
1496008 Papaverine Hydrochloride (200 mg) H2M423
1496802 Parachlorophenol (500 mg) F0E061
1496904 Paraffin (1 g) F0G311
1497000 Paramethadione (500 mg) G
1498706 Parbendazole (200 mg) H0L293
1499006 Pargyline Hydrochloride (200 mg) F-2
1499403 Paricalcitol (10 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) J0L431
1499414 Paricalcitol Solution (3 mL) (COLD SHIPMENT REQUIRED) R016S0
1500003 Paromomycin Sulfate (125 mg) H1J305
1500218 Paroxetine Hydrochloride (350 mg) G1F261
1500230 Paroxetine Related Compound B (15 mg) (trans-4-Phenyl-3-[(3,4-methylenedioxy)phenoxy]methylpiperidine hydrochloride) R00500
1500240 Paroxetine Related Compound C (15 mg) ((+)-trans-paroxetine hydrochloride) I0M277
1500251 Paroxetine Related Compound D (10 mg) (cis-Paroxetine hydrochloride) (AS) H0H383
1500262 Paroxetine Related Compound E Mixture (25 mg) (1-Methyl-4-(p-fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine in Paroxetine Hydrochloride Matrix) G0H315
1500273 Paroxetine Related Compound F (10 mg) (trans(-)-1-methyl-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine) G0F221
1500284 Paroxetine Related Compound G (10 mg) ((+/-)trans-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4''-fluorophenyl-4'-phenyl)piperidine hydrochloride) H1I332
1500353 Paroxetine System Suitability Mixture A (50 mg) F0E150
1500400 Parthenolide (25 mg) G0F255
1500502 Particle Count Set (2 blanks and 2 suspensions) L0L142
1500557 Peanut Oil (1 g) G0L403
1500626 Pegfilgrastim for Bioassay (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0M527
1500808 Penbutolol Sulfate (200 mg) G0H272
1501006 Penicillamine (200 mg) H1B164
1501108 Penicillamine Disulfide (200 mg) R017T0
1502009 Penicillin G Benzathine (200 mg) J1D164
1502508 Penicillin G Potassium (200 mg) R02600
1502552 Penicillin G Procaine (200 mg) G1I098
1502701 Penicillin G Sodium (150 mg) M0J423
1504489 Penicillin V (200 mg) F1C318
1504503 Penicillin V Potassium (200 mg) I0J242
1504900 Pentamidine Isethionate (200 mg) F0I205
1504933 Pentane (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E196
1504955 1-Pentanol (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E214
1505007 Pentazocine CIV (500 mg) J0L396
1505506 Pentetic Acid (100 mg) F2M478
1507002 Pentobarbital CII (200 mg) I0D359
1508901 Pentoxifylline (200 mg) F2J389
1509019 Powdered Black Pepper Extract (1 g) F0L191
1510051 Pepsin for Assay (5 x 1 g) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0M228
1510801 Perflubron (0.5 mL) H0F213
1510845 Pergolide Mesylate (200 mg) G0F146
1510867 Pergolide Sulfoxide (50 mg) F2L379
1510889 Perindopril Erbumine (100 mg) F0L095
1510890 Perindopril Related Compound A (20 mg) ((2S,3aS,7aS)-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid) F0L105
1510903 Perindopril Related Compound B (10 mg) ((2S,3aS,7aS)-1-{(S)-2-[(S)-1-carboxybutylamino]propanoyl}octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid) F0L113
1510914 Perindopril Related Compound C (20 mg) ((S)-2-[(3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl]pentanoic acid) F025Q0
1510925 Perindopril Related Compound D (25 mg) ((S)-2-{(3S,5aS,9aS,10aR)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}pentanoic acid) F0L144
1510936 Perindopril Related Compound E (10 mg) ((2S,3aS,7aS)-1-{(S)-2-[(S)-1-isopropoxy-1-oxopentan-2-ylamino]propanoyl}octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, tert-butylamine) F0L122
1510947 Perindopril Related Compound F (10 mg) ((S)-ethyl 2-{(3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}pentanoate) F0L129
1510999 Perindopril Related Compound K (10 mg) ((3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyldecahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione) F0L130
1511000 Perphenazine (200 mg) K0F018
1511021 Perphenazine Related Compound B (15 mg) (2-{4-[3-(10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl}ethanol) F0M145
1511203 Perphenazine Sulfoxide (100 mg) H0G202
1513005 Phenacetin (500 mg) H-1
1514008 Phenacetin Melting Point Standard (500 mg) (Approximately 135 degrees) J1J346
1515000 Phenazopyridine Hydrochloride (200 mg) I0L180
1516003 Phencyclidine Hydrochloride CII (25 mg) (AS) G1B025
1516502 Phendimetrazine Tartrate CIII (350 mg) H0J146
1517006 Phenelzine Sulfate (200 mg) G
1522006 Phenindione (250 mg) F
1522301 Pheniramine Maleate (150 mg) R020N0
1523009 Phenmetrazine Hydrochloride CII (200 mg) F-2
1524001 Phenobarbital CIV (200 mg) K0H134
1524806 Phenol (500 mg) R019A0
1524908 Phenolphthalein (250 mg) F-3
1525707 Phenothiazine (500 mg) F1F267
1526007 Phenoxybenzamine Hydrochloride (250 mg) H0M461
1526200 Phenoxyethanol (500 mg) (2-Phenoxyethanol) R019P0
1528002 Phensuximide (500 mg) G
1528501 Phentermine Hydrochloride CIV (200 mg) H1G389
1529005 Phentolamine Hydrochloride (300 mg) F
1530004 Phentolamine Mesylate (200 mg) I
1530503 L-Phenylalanine (200 mg) R030D0
1530809 Ensulizole (200 mg) (2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid) H0L309
1531007 Phenylbutazone (250 mg) K0G199
1532950 Phenylephrine Bitartrate (25 mg) F003M0
1533002 Phenylephrine Hydrochloride (200 mg) M0L504
1533024 Phenylephrine Related Compound C (30 mg) (1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethan-1-one hydrochloride) F00210
1533035 Phenylephrine Related Compound D (30 mg) ((R)-3-{2-[Benzyl(methyl)amino]-1-hydroxyethyl}phenol) F00220
1533046 Phenylephrine Related Compound E (30 mg) (2-[Benzyl(methyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethan-1-one hydrochloride) F01400
1533250 Phenylethyl Alcohol (1 mL) F0D395
1533261 Phenylephrine Related Compound F (30 mg) ((R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol hydrochloride monohydrate) F024H0
1533272 Phenylephrine Related Compound G (30 mg) ((R)-N-(2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl)-N-methylglycine) F024S0
1533308 5-Phenylhydantoin (100 mg) F
1533851 Phenylpropanediol (100 mg) F
1533909 Phenylpropanolamine Bitartrate (100 mg) (List Chemical) F
1534005 Phenylpropanolamine Hydrochloride (250 mg) (List Chemical) J
1534209 Phenyl Salicylate Melting Point Standard (500 mg) (Approximately 41 degrees) F1M306
1534402 Phenyltoloxamine Citrate (100 mg) F0E127
1534413 Phenyltoloxamine Related Compound A (50 mg) (2-(2-benzylphenoxy)ethylmethylamine hydrochloride) F0E128
1535008 Phenytoin (200 mg) R011P0
1535019 Phenytoin Related Compound A (50 mg) (2,2-Diphenylglycine) G0M303
1535020 Phenytoin Related Compound B (50 mg) (alpha-((aminocarbonyl)amino)-alpha-phenyl benzeneacetic acid) G0J173
1535507 Phenytoin Sodium (200 mg) I0L257
1535700 Phosphated Riboflavin (100 mg) I0K199
1535722 Phosphatidic Acid (Soy) Monosodium (50 mg) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) F1L269
1535733 Phosphatidylcholine (350 mg) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) G0M311
1535744 Phosphatidylethanolamine (100 mg) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) R00690
1535755 Phosphatidylcholine (Soy) (50 mg) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) F0L265
1535766 Phosphatidylethanolamine (Soy) (50 mg) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) F0L270
1535788 Phosphatidylinositol (Soy) Sodium (10 mg) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) F1L440
1535802 Phosphoric Acid (1.5 mL/ampule; 3 ampules) (AS) F0D026
1535813 Scaffold Human Dermis Reference Photomicrographs (CD) F0J155
1535824 Bovine Acellular Dermal Matrix Reference Photomicrographs (CD) F0H106
1535835 Cultured Rat Pheochromocytoma Reference Photomicrographs (CD) F0F127
1535846 Graftskin Reference Photomicrographs (CD) F0F128
1535857 Human Fibroblast-Derived Skin Substitute Reference Photomicrographs (CD) F0F129
1535868 Cryopreserved Human Fibroblast-Derived Dermal Substitute Reference Photomicrographs (CD) F0F130
1535899 Phthalic Acid (50 mg) F018T0
1536509 Phyllanthin (15 mg) F0K152
1536510 Powdered Phyllanthus Amarus Extract (1 g) F0K140
1537003 Physostigmine Salicylate (200 mg) H-1
1537910 Phytic Acid Solution (5 mL) F009W0
1538006 Phytonadione (500 mg) (Vitamin K1) O0H310
1538505 Pilocarpine (300 mg) F
1538902 Pilocarpine Hydrochloride (200 mg) I0D055
1539009 Pilocarpine Nitrate (200 mg) I1E138
1539508 Pimozide (200 mg) G2M338
1539701 Pindolol (200 mg) I1M006
1539803 Maritime Pine Extract (2 g) F0K092
1539905 Pioglitazone Hydrochloride (100 mg) R01840
1541000 Piperacetazine (250 mg) F
1541500 Piperacillin (350 mg) J0L275
1541529 Piperacillin Related Compound E (25 mg) (1-ethylpiperazine-2,3-dione) F0M281
1541601 Piperazine (200 mg) F0H155
1541703 Piperazine Adipate (200 mg) F
1541805 Piperazine Citrate (200 mg) F1L126
1541907 Piperazine Dihydrochloride (200 mg) F
1542003 Piperazine Phosphate (200 mg) F-1
1543006 Piperidolate Hydrochloride (200 mg) F
1543200 Piperine (20 mg) F0L087
1544304 Pirbuterol Acetate (200 mg) (AS) F0F256
1544406 Piroctone Olamine (200 mg) F0H085
1544417 Piroctone Related Compound A (15 mg) ((2-[5-methyl-3-(2,4,4-trimethylpentyl)-4,5-dihydroisoxazol-5-yl]acetic acid) 2-aminoethanol salt) F0H073
1544428 Piroctone Related Compound B (25 mg) (4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one) F0G089
1544508 Piroxicam (125 mg) J0M314
1544927 Plastic Additive 1 (100 mg) (Ethylene bis[3,3-bis[3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl] butanoate]) F020F0
1544938 Plastic Additive 2 (200 mg) (pentaerythrityl tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]) F014F0
1544949 Plastic Additive 3 (200 mg) (2,2',2'',6,6',6''-hexa-tert-butyl-4,4',4''-[(2,4,6-trimethyl-1,3,5-benzenetriyl)trismethylene]triphenol) F014G0
1544950 Plastic Additive 4 (200 mg) (Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate) F015G0
1544964 Plastic Additive 5 (200 mg) (Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite) F015W0
1544971 Plastic Additive 6 (200 mg) (1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione) F01580
1544993 Plastic Additive 8 (100 mg) (Dioctadecyl disulfide) F026V0
1545001 Plastic Additive 9 (100 mg) (Didodecyl 3,3'-thiodipropionate) F026Y0
1545012 Plastic Additive 10 (100 mg) (dioctadecyl 3,3'-thiodipropionate) F028P0
1545023 Plastic Additive 11 (100 mg) (Copolymer of Dimethyl Succinate and (4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)ethanol)) F018E0
1545034 Plastic Additive 12 (100 mg) (Oleamide) F037W0
1545045 Plastic Additive 13 (100 mg) (Erucamide) F02630
1545056 Plastic Additive 14 (100 mg) (Di(2-ethylhexyl) phthalate) F0M410
1545067 Plastic Additive 15 (100 mg) (Epoxidized Soya Oil) F0M416
1545078 Plastic Additive 16 (100 mg) (Epoxidized Linseed Oil) F017U0
1545409 Polacrilex Resin (100 mg) F1D233
1545500 Polacrilin Potassium (200 mg) F-2
1546106 Poloxalene (500 mg) F0C009
1546150 Poloxamer Liquid (1 mL) F0G282
1546161 Poloxamer Solid (1 g) R017Q0
1546285 Polydextrose (200 mg) F0J052
1546300 Polydimethylsiloxane (500 mg) J0L500
1546401 Polyethylene Glycol 200 (1 g) F0E316
1546423 Polyethylene Glycol 300 (1 g) F0E336
1546445 Polyethylene Glycol 400 (1 g) F0E344
1546467 Polyethylene Glycol 600 (1 g) F0E345
1546489 Polyethylene Glycol 1000 (1 g) F0F008
1546503 Polyethylene Glycol 1500 (1 g) F0F009
1546525 Polyethylene Glycol 3000 (1 g) F0F013
1546547 Polyethylene Glycol 3350 (1 g) G1M445
1546569 Polyethylene Glycol 4000 (1 g) F0F040
1546580 Polyethylene Glycol 6000 (1 g)  
1546605 Polyethylene Glycol 8000 (1 g) F0F050
1546627 Polyethylene Glycol 10000 (1 g) F0F051
1546649 Polyethylene Glycol 12000 (1 g) F0F052
1546650 Polyethylene Glycol 20000 (1 g) F0F053
1546660 Polyethylene Glycol 35000 (1 g) F0F054
1546707 High Density Polyethylene (3 strips) K0M357
1546809 Low-Density Polyethylene (3 strips) I0G312
1546853 Polyethylene Oxide (100 mg) G0L084
1546900 Polyethylene Terephthalate (PET) (3 Strips) H0L135
1546922 Polyethylene Terephthalate G (PETG) (3 Strips) F1H430
1546933 Polyglyceryl 3 Dioleate (1 g) F0J188
1546944 Polyglyceryl 3 Diisostearate (1 mL) F0I369
1546955 Polyglyceryl 6 Dioleate (1 g) F0J190
1546966 Polyisobutylene (1 g) F0E108
1547007 Polymyxin B Sulfate (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) N1M425
1547200 Polyoxyl 35 Castor Oil (1 g) G0K035
1547255 Polyoxyl 15 Hydroxystearate (500 mg) F0I106
1547302 Polyoxyl 10 Oleyl Ether (1 mL) F0E078
1547346 Polyoxyl 2 Stearyl Ether (1 g) F1J086
1547368 Polyoxyl 20 Stearyl Ether (1 g) G0J118
1547379 Polyoxyl 6 Stearate (200 mg) F0K376
1547380 Polyoxyl 8 Stearate (200 mg) F0K377
1547391 Polyoxyl 32 Stearate (200 mg) F0K386
1547404 Polyoxyl 50 Stearate (200 mg) F
1547459 Polyoxyl 75 Stearate (200 mg) F0K387
1547550 Polyoxyl 100 Stearate (200 mg) F0K391
1547801 Polyoxyl 20 Cetostearyl Ether (100 mg) F0C292
1547903 Polyoxyl 40 Stearate (200 mg) R004L0
1547925 Polysorbate 20 (2 g) G0M089
1547936 Polysorbate 40 (2 g) F1K235
1547947 Polysorbate 60 (2 g) F1K236
1547969 Polysorbate 80 (2 g) H0L313
1548032 Polyvinyl Acetate (1 g) F0H014
1548043 Polyvinyl Acetate Dispersion (1 g) R021A0
1548065 Polyvinyl Alcohol (100 mg) F0H039
1548076 Polyvinyl Chloride (100 mg) F029K0
1548101 Potassium Benzoate (1 g) F1K362
1548134 Potassium Bicarbonate (1 g) (AS) F0D074
1548167 Potassium Carbonate (1 g) (AS) F0D075
1548190 Potassium Chloride (1 g) (AS) G0F268
1548225 Potassium Citrate (1 g) (AS) F0D201
1548280 Potassium Iodide (1 g) (AS) F0D078
1548349 Potassium Nitrate (5 g) (AS) F0D325
1548407 Potassium Sorbate (1 g) G0K358
1549807 Potassium Acetate (500 mg) (AS) F0E083
1549840 Potassium Bitartrate (3 g) (AS) F0D384
1550001 Potassium Gluconate (200 mg) I1M103
1551004 Potassium Guaiacolsulfonate (500 mg) K0K356
1551128 Dibasic Potassium Phosphate (5 g) (AS) F0D281
1551139 Monobasic Potassium Phosphate (5 g) R007B0
1551140 Potassium Sodium Tartrate (2 g) (AS) F0D380
1551150 Potassium Sucrose Octasulfate (300 mg) R026L0
1551300 Potassium Trichloroammineplatinate (25 mg) K0M465
1551503 Povidone (100 mg) R00700
1553000 Pralidoxime Chloride (200 mg) H0H050
1553768 Pramipexole Related Compound A (15 mg) ((S)-4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine) G0L086
1553815 Pramipexole Related Compound D (25 mg) ((R)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)benzothiazole dihydrochloride) R02030
1553859 Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate (200 mg) G0L469
1554002 Pramoxine Hydrochloride (400 mg) J0K379
1554192 Pravastatin 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine (200 mg) G1K049
1554206 Pravastatin Sodium (50 mg) F1I288
1554217 Pravastatin Related Compound A (10 mg) (Sodium (3R,5R)-3,5-dihydroxy-7-[(1S,2R,3S,8S,8aR)-3-hydroxy-2-methyl-8-[[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] heptanoate) G0L198
1554228 Pravastatin Related Compound B (20 mg) (sodium (3R,5R)-3,5-dihydroxy-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy]1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]heptanoate) F0G230
1554501 Prazepam CIV (500 mg) G0C066
1554603 Praziquantel (200 mg) H1J029
1554658 Praziquantel Related Compound A (20 mg) (2-benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino [2,1-a]isoquinolin-4-one) R01600
1554669 Praziquantel Related Compound B (50 mg) (2-(cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino [2,1-a]isoquinolin-4-one) R005L0
1554670 Praziquantel Related Compound C (50 mg) (2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one) G0F288
1554705 Prazosin Hydrochloride (350 mg) I0M104
1554909 Prednicarbate (200 mg) F0F172
1554910 Prednicarbate Related Compound A (20 mg) (1,2-dihydroprednicarbate) F0F173
1554920 Prednicarbate Related Compound B (20 mg) (prednisolone-17-ethylcarbonate) F0G017
1554931 Prednicarbate Related Compound C (20 mg) (prednisolone-21-propionate) F0G016
1555005 Prednisolone (200 mg) N1J277
1556008 Prednisolone Acetate (200 mg) K0L416
1556507 Prednisolone Hemisuccinate (125 mg) I0F116
1557000 Prednisolone Sodium Phosphate (500 mg) G0L556
1558003 Prednisolone Tebutate (200 mg) F1L572
1559006 Prednisone (250 mg) O0G356
1559505 Prednisone Tablets (30 tablets) R001B1
1560990 Prilocaine (200 mg) F0E073
1561008 Prilocaine Hydrochloride (200 mg) G0L549
1561019 Prilocaine Related Compound A (100 mg) (o-toluidine hydrochloride) F0E074
1561020 Prilocaine Related Compound B (50 mg) ((RS)-N-(4-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide) F0E075
1561507 Primaquine Phosphate (200 mg) G0J115
1561518 Primaquine Related Compound A (15 mg) (8-[(4-Aminopentyl)amino]-6-methoxyquinoline) G0M488
1562000 Primidone (200 mg) H1D399
1562011 Primidone Related Compound A (20 mg) (2-ethyl-2-phenylmalonamide) F0I114
1562033 Primidone Related Compound C (20 mg) (2-phenyl butyramide) F0I107
1563003 Probenecid (200 mg) J0L272
1563309 Probucol (200 mg) G
1563320 Probucol Related Compound A (25 mg) (2,2',6,6'-tetra-tert-butyldiphenoquinone) F3I391
1563331 Probucol Related Compound B (25 mg) (4,4'-dithio-bis(2,6-di-tert-butylphenol)) F-2
1563342 Probucol Related Compound C (25 mg) (4-[(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenylthio)isopropylidenethio]-2,6-di-tert-butylphenol) R018Y0
1563502 Procainamide Hydrochloride (200 mg) I0I286
1564006 Procaine Hydrochloride (200 mg) I1M105
1565009 Procarbazine Hydrochloride (200 mg) F1K338
1566001 Prochlorperazine Maleate (200 mg) R016Y0
1566045 Prochlorperazine Related Compound A (10 mg) (4-Chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10H-phenothiazine dihydrochloride) F0M384
1567004 Procyclidine Hydrochloride (200 mg) H0G084
1568007 Progesterone (200 mg) I2J239
1568028 Proguanil Related Compound A (25 mg) (1-cyano-3-isopropylguanidine) F0M149
1568040 Proguanil Hydrochloride (200 mg) F0H119
1568051 Proguanil Related Compound C (25 mg) (1,5-bis(4-chlorophenyl)biguanide hydrochloride) F1M112
1568062 Proguanil Related Compound D (25 mg) (1,5-bis(1-methylethyl)biguanide hydrochloride) F1M113
1568073 Proguanil Related Compound E (25 mg) (1-(4-chlorophenyl)-3-cyanoguanidine) F0M197
1568084 Proguanil Related Compound F (25 mg) (1-(3,4-dichlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride) F0M182
1568095 Proguanil Related Compound G (25 mg) (1-(3-chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride) F0M188
1568506 L-Proline (200 mg) H0M298
1569000 Promazine Hydrochloride (200 mg) H0B261
1570009 Promethazine Hydrochloride (500 mg) M0L315
1570304 Propafenone Hydrochloride (200 mg) I0K184
1570315 Propafenone Related Compound A (20 mg) (N-{2-Hydroxy-3-[2-(3-phenylpropanoyl)phenoxy]propyl}-N-propylformamide) F000Y0
1570326 Propafenone Related Compound B (50 mg) ((2E)-1-[2-[(2RS)-2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylprop-2-en-1-one) F1I039
1570406 1-Propanol (1.2 mL/ampule; 3 ampules) G0K306
1570428 2-Propanol (1.2 mL/ampule; 3 ampules) I0L393
1570439 2-Propanol System Suitability (3 x 1 mL) F0J171
1570450 Propanolamine (100 mg) (3-aminopropan-1-ol) F0I226
1570483 1,3-Propanediol (1 mL) F0H434
1570508 Propantheline Bromide (200 mg) J0G354
1571001 Proparacaine Hydrochloride (200 mg) H0G228
1572208 Propionic Acid (1.5 mL/ampule; 3 ampules) (AS) F0D029
1572503 Propofol (200 mg) H0J279
1572525 Propofol Resolution Mixture (100 mg) (Propofol, 2,6-diisopropylphenyl isopropylether, and 2-isopropyl-6-n-propylphenol) F0D193
1572536 Propofol Related Compound A (10 mg) (3,3'-5,5'-tetraisopropyldiphenol) I0K007
1572547 Propofol Related Compound B (25 mg) (2,6-diisopropylbenzoquinone) R02420
1572558 Propofol Related Compound C (25 mg) (2,6-diisopropylphenyl isopropyl ether) G2K251
1573007 Propoxycaine Hydrochloride (200 mg) F1I011
1574000 Propoxyphene Hydrochloride CII (1 g) M0I021
1575002 Propoxyphene Napsylate CII (1 g) I0J320
1575206 Propoxyphene Related Compound A (50 mg) (alpha-d-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol hydrochloride) H0F117
1576005 Propranolol Hydrochloride (200 mg) I1G348
1576402 Propyl Acetate (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E220
1576504 Propylene Carbonate (200 mg) F1J182
1576661 Propylene Glycol Monocaprylate Type I (1 g) F0H003
1576672 Propylene Glycol Monocaprylate Type II (1 g) F0H016
1576683 Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate (1 mL) F0G287
1576708 Propylene Glycol (1 mL) L0J287
1576763 Propylene Glycol Dilaurate (500 mg) F0H076
1576785 Propylene Glycol Monolaurate Type I (500 mg) F0E202
1576796 Propylene Glycol Monolaurate Type II (500 mg) F0G355
1576800 Propyl Gallate (200 mg) H0I152
1576945 Propylene Oxide (5 x 0.1 mL) F0J087
1577008 Propylparaben (200 mg) R002F0
1578000 Propylthiouracil (200 mg) H0G031
1578500 Prostaglandin A1 (25 mg) R01890
1578554 Prostaglandin B1 (25 mg) ((13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic Acid) G0M011
1578612 Protamine Sulfate (2.85 mg) F000M0
1578805 Protein A (250 uL/ampule; 2 ampules) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) F0K214
1578816 rProtein A (250 uL/ampule; 2 ampules) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) F0F304
1578827 rProtein A, C-Cys (250 uL/ampule; 2 ampules) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) F0G351
1579310 Protocatechuic Acid (25 mg) (3,4-dihydroxybenzoic acid) F0J180
1580002 Protriptyline Hydrochloride (200 mg) H0G267
1581005 Pseudoephedrine Hydrochloride (125 mg) (List Chemical) J3K305
1581504 Pseudoephedrine Sulfate (200 mg) (List Chemical) R00970
1583805 Pygeum Extract (150 mg) F0F286
1584003 Pyrantel Pamoate (500 mg) J1M553
1584014 Pyrantel Related Compound A (25 mg) (1-methyl-2-[(Z)-2-(thiophen-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine Pamoate) F0I122
1584105 Pyrantel Tartrate (200 mg) F0L575
1585006 Pyrazinamide (200 mg) R030C0
1585505 Pyrethrum Extract (100 mg) F0C369
1586009 Pyridostigmine Bromide (200 mg) J0G251
1586020 Pyridostigmine Related Compound A (50 mg) (Pyridin-3-yl dimethylcarbamate) F0M348
1586031 Pyridostigmine Related Compound B (10 mg) (3-Hydroxy-1-methylpyridin-1-ium bromide) F007Y0
1587001 Pyridoxine Hydrochloride (200 mg) Q1M498
1588004 Pyrilamine Maleate (200 mg) I1H177
1589007 Pyrimethamine (200 mg) J0M283
1589109 Pyruvic Acid (500 mg) F1F309
1592001 Pyrvinium Pamoate (500 mg) H0J251
1592205 Quazepam CIV (200 mg) F
1592227 Quazepam Related Compound A (30 mg) (7-Chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one) F
1592409 Quercetin (500 mg) R035P0
1592704 Quetiapine Fumarate (100 mg) F006X0
1592715 Quetiapine System Suitability (10 mg) F00950
1592737 Quetiapine Related Compound B (15 mg) (11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride) F002N0
1592781 Quetiapine Related Compound G (15 mg) (Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one) F00410
1593401 Quinapril Hydrochloride (400 mg) H0L434
1593412 Quinapril Related Compound A (50 mg) (Ethyl[3S-[2(R*),3a,11a beta]]-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-3-methyl-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinoline-2-acetate) F0C114
1593423 Quinapril Related Compound B (50 mg) (3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[2-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-,[3S-[2[R*(R*)],3R*]]-) F0C116
1594007 Quinethazone (1.5 g) G
1594506 Quinic Acid (200 mg) R019K0
1595000 Quinidine Gluconate (200 mg) I0F265
1595509 Quinidine Sulfate (500 mg) I0H393
1596807 Quinine Hydrochloride Dihydrate (1 g) F0C108
1597005 Quinine Sulfate (500 mg) J0K293
1597504 Quininone (50 mg) H0B034
1598019 Rabeprazole Sodium (200 mg) (Sodium 2-[(R)-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]benzimidazol-1-ide hydrate) R00940
1598020 Rabeprazole Related Compound A (25 mg) (1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylate, sodium salt) F0L165
1598031 Rabeprazole Related Compound B (15 mg) (2-{[(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)sulfinyl]methyl}-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine 1-oxide) F0M252
1598042 Rabeprazole Related Compound C (25 mg) (1H-Benzimidazole-2-thiol) F1M253
1598053 Rabeprazole Related Compound D (25 mg) (2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methyl]sulfonyl]benzimidazole) F1M254
1598064 Rabeprazole Related Compound E (25 mg) (2-{[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methylthio}benzimidazole) F1M255
1598075 Rabeprazole Related Compound F (15 mg) (2-{[(4-Chloro-3-methyl-2-pyridyl)methyl]sulfinyl}benzimidazole) F0M256
1598100 Ractopamine Hydrochloride (200 mg) F0I252
1598201 Raloxifene Hydrochloride (200 mg) R023Q0
1598234 Raloxifene Related Compound C (20 mg) (1-(2-{4-[6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzothiophene-3-carbonyl]phenoxy}ethyl)piperidine 1-oxide) F0K186
1598303 Ramipril (125 mg) R019T0
1598314 Ramipril Related Compound A (30 mg) ((2S,3aS,6aS)-1-[(S)2-[[(S)-1-(methoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid) G0H441
1598323 Ramipril Related Compound B (20 mg) (Ramipril Isopropylester) F0F151
1598338 Ramipril Related Compound C (20 mg) (Hexahydroramipril Hydrochloride) F0E157
1598347 Ramipril Related Compound D (20 mg) (Ramipril Diketopiperazine) R002S0
1598405 Ranitidine Hydrochloride (200 mg) H1G103
1598450 Ranitidine Resolution Mixture (20 mg) G0K215
1598507 Ranitidine Related Compound A (50 mg) (5-[[(2-aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-2-furanmethanamine, hemifumarate salt) I0L576
1598609 Ranitidine Related Compound B (50 mg) (N,N'-bis[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-2-nitro-1,1-ethenediamine) G1D347
1598700 Ranitidine Related Compound C (50 mg) (N-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]sulfinyl]ethyl]-N-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine) I2G232
1598744 Ranolazine (100 mg) F002D0
1598755 Ranolazine Related Compound A (50 mg) ((+/-)-2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]oxirane) F002R0
1598766 Ranolazine Related Compound B (50 mg) (N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[4-(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)piperazin-1-yl]acetamide dihydrochloride monohydrate) F00590
1598777 Ranolazine Related Compound C (50 mg) (N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide) F002T0
1598788 Ranolazine Related Compound D (50 mg) (2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide]) F002V0
1598802 Raspberry Alcohol (50 mg) (4-(3-Hydroxybutyl)phenol) F0I237
1598813 Raspberry Ketone (100 mg) (4-(4-hydroxyphenyl)-2-butanone) F0I266
1599000 Rauwolfia Serpentina (15 g) G
1599500 Powdered Red Clover Extract (500 mg) F0C188
1600121 Rebaudioside A (500 mg) G0L011
1600132 Rebaudioside B (100 mg) F0L051
1600154 Rebaudioside D (100 mg) F0L050
1600314 Regular Bleached Shellac (100 mg) F02320
1600813 Repaglinide (200 mg) H0I136
1600824 Repaglinide Related Compound A (10 mg) ((S)-3-Methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butylamine, N-acetyl-L-glutamate salt) I0M345
1600835 Repaglinide Related Compound B (50 mg) (3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenylacetic acid) G0M468
1600846 Repaglinide Related Compound C (25 mg) ((S)-2-Ethoxy-4-[2-[[2-phenyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]ethyl]amino]-2-oxoethyl] benzoic acid) H0L382
1600868 Repaglinide Related Compound E (20 mg) ((R)-2-Ethoxy-4-[2-({3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl}amino)-2-oxoethyl]benzoic acid) F017S0
1601000 Reserpine (200 mg) P0H197
1601102 Residual Solvents Mixture - Class 1 (1.2 mL/ampule; 3 ampules) G0K378
1601146 Residual Solvent Class 1 - Benzene (1.2 mL/ampule; 3 ampules) G0H452
1601168 Residual Solvent Class 1 - Carbon Tetrachloride (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0C409
1601180 Residual Solvent Class 1 - 1,2-Dichloroethane (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0C412
1601204 Residual Solvent Class 1 - 1,1-Dichloroethene (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0C411
1601226 Residual Solvent Class 1 - 1,1,1-Trichloroethane (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0C410
1601281 Residual Solvents Class 2 - Mixture A (1.2 mL/ampule; 3 ampules) I0K332
1601292 Residual Solvents Class 2 - Mixture B (1.2 mL/ampule; 3 ampules) R023P0
1601306 Residual Solvent Class 2 - Mixture C (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0D182
1601340 Residual Solvent Class 2 - Acetonitrile (1.2 mL/ampule; 3 ampules) G0H335
1601361 Residual Solvent Class 2 - Chlorobenzene (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0D048
1601383 Residual Solvent Class 2 - Chloroform (1.2 mL/ampule; 3 ampules) G0I192
1601394 Residual Solvent Class 2 - Cumene (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0L035
1601408 Residual Solvent Class 2 - Cyclohexane (1.2 mL/ampule; 3 ampules) G0M072
1601420 Residual Solvent Class 2 - 1,2-Dichloroethene (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0D040
1601441 Residual Solvent Class 2 - Methylene Chloride (1.2 mL/ampule; 3 ampules) H0L543
1601463 Residual Solvent Class 2 - 1,2-Dimethoxyethane (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0D185
1601485 Residual Solvent Class 2 - N,N-Dimethylacetamide (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0D169
1601500 Residual Solvent Class 2 - N,N-Dimethylformamide (1.2 mL/ampule; 3 ampules) G0M480
1601521 Residual Solvent Class 2 - 1,4-Dioxane (1.2 mL/ampule; 3 ampules) G0I251
1601543 Residual Solvent Class 2 - 2-Ethoxyethanol (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0D195
1601565 Residual Solvent Class 2 - Ethylene Glycol (1.2 mL/ampule; 3 ampules) R026X0
1601587 Residual Solvent Class 2 - Formamide (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0D188
1601601 Residual Solvent Class 2 - Hexane (1.2 mL/ampule; 3 ampules) R015A0
1601623 Residual Solvent Class 2 - Methanol (1.2 mL/ampule; 3 ampules) H0J157
1601645 Residual Solvent Class 2 - 2-Methoxyethanol (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0D194
1601667 Residual Solvent Class 2 - Methylbutylketone (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0D202
1601689 Residual Solvent Class 2 - Methylcyclohexane (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0D044
1601703 Residual Solvent Class 2 - N-Methylpyrrolidone (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0D183
1601725 Residual Solvent Class 2 - Nitromethane (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0D210
1601747 Residual Solvent Class 2 - Pyridine (1.2 mL/ampule; 3 ampules) R00250
1601769 Residual Solvent Class 2 - Sulfolane (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0D187
1601770 Residual Solvent Class 2 - Tetrahydrofuran (1.2 mL/ampule; 3 ampules) G0M070
1601780 Residual Solvent Class 2 - Tetralin (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0D228
1601805 Residual Solvent Class 2 - Toluene (1.2 mL/ampule; 3 ampules) R03210
1601827 Residual Solvent Class 2 - Trichloroethylene (1.2 mL/ampule; 3 ampules) G0H356
1601849 Residual Solvent Class 2 - Xylenes (1.2 mL/ampule; 3 ampules) R022K0
1602003 Resorcinol (200 mg) I1D135
1602502 Retinyl Palmitate (4 x 50 mg) R020B0
1602580 Rhodiola Rosea Root and Rhizome Dry Extract (1 g) F00100
1602706 Ribavirin (200 mg) I0G153
1602717 Ribavirin Related Compound A (15 mg) (1-beta-D-ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid) F0K303
1602740 Ribavirin Related Compound D (15 mg) (1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide) F0K304
1603006 Riboflavin (500 mg) (Vitamin B2) N1J079
1603108 Ribose (300 mg) F0G138
1603800 Rifabutin (50 mg) H0I151
1604009 Rifampin (300 mg) R000X0
1604202 Rifampin Quinone (25 mg) R001P0
1604337 Riluzole (200 mg) F0I206
1604348 Riluzole Related Compound A (25 mg) (4-trifluoromethoxyaniline) F0I207
1604508 Rimantadine Hydrochloride (300 mg) R015F0
1604600 Rimexolone (100 mg) F
1604610 Risedronate Sodium (350 mg) R01390
1604621 Risedronate Related Compound A (20 mg) ([1-hydroxy-2-(2-pyridinyl)ethylidene]bis(phosphonic acid)) F0I072
1604632 Risedronate Related Compound B (20 mg) ([3,6-bis[(3-pyridinyl)methyl]-2,5-dihydroxy-2,5-dioxido-1,4,2,5-dioxadiphosphorinane-3,6-diyl]bis[phosphonic acid] disodium tetrahydrate salt)  
1604643 Risedronate Related Compound C (20 mg) ([2-(3-pyridinyl)ethylidene-1,1]bis(phosphonic acid)) F0I082
1604654 Risperidone (100 mg) R019F0
1604665 Risperidone System Suitability Mixture (10 mg) F0G225
1604676 Risperidone Related Compounds Mixture (25 mg) R013B0
1604701 Ritodrine Hydrochloride (200 mg) H1G333
1604756 Risperidone Related Compound G (25 mg) (3-{2-[4-(4-Fluoro-2-hydroxybenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl}-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one hydrochloride) F0M558
1604803 Ritonavir (200 mg) H0M427
1604811 Rivastigmine Related Compound C (15 mg) ((S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol) F0L287
1604814 Ritonavir Related Compounds Mixture (50 mg) F2K283
1604825 Rivastigmine Related Compound D (50 mg) (3-Acetylphenyl ethyl(methyl)carbamate) R004A0
1604836 Rivastigmine (0.1 mL) R005W0
1604847 Rivastigmine Tartrate R-Isomer (20 mg) ((R)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethylmethylcarbamate, hydrogen tartrate) F1M229
1604858 Rivastigmine Tartrate (200 mg) H0M550
1604869 Rivastigmine Related Compound A (15 mg) ((+)-Di-(p-toluoyl)-D-tartaric acid) F1M007
1604870 Rivastigmine Related Compound B (15 mg) ((R,S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl dimethylcarbamate) R028R0
1604880 Rizatriptan Benzoate (200 mg) F0K070
1604891 Rizatriptan Benzoate System Suitability Mixture (15 mg) F0K071
1604905 Rocuronium Bromide (250 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) R018M0
1604916 Rocuronium Peak Identification Mixture (25 mg) (rocuronium bromide spiked with rocuronium related compounds A, B, C, D, E, F, G, and H) F1I053
1604950 Rivastigmine Related Compound E (15 mg) ((S)-1-(3-{[Ethyl(methyl)carbamoyl]oxy}phenyl)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride) F000H0
1604961 Rivastigmine Related Compound F (25 mg) (3-Vinylphenyl ethyl(methyl)carbamate) R024U0
1605205 Ropinirole Hydrochloride (200 mg) R020T0
1605216 Ropinirole Related Compound A (50 mg) (4-(2-hydroxyethyl)indolin-2-one) F0J034
1605227 Ropinirole Related Compound B (50 mg) (4-[2-(Dipropylamino)ethyl]indoline-2,3-dione hydrochloride) F1J110
1605497 Ropivacaine (200 mg) F0J017
1605500 Ropivacaine Hydrochloride (200 mg) F0E334
1605512 Ropivacaine Related Compound A (25 mg) (2,6-dimethylaniline hydrochloride) R023M0
1605523 Ropivacaine Related Compound B (50 mg) ((R)-(+)-1-Propylpiperidine-2-carboxylic acid (2,6-dimethylphenyl)-amide hydrochloride monohydrate) R012W0
1605588 Rosavin (25 mg) ((2E)-3-Phenylprop-2-en-1-yl 6-O-alpha-l-arabinopyranosyl-Beta-D-glucopyranoside) F00120
1605668 Powdered Rosemary Extract (1 g) F0M347
1605680 Powdered Rosemary Hydrophilic Extract (1 g) F0M088
1605817 Rosiglitazone Maleate (200 mg) F0J407
1605828 Rosiglitazone Related Compound A (25 mg) ((5Z)-5-{[4-({2-[methyl(2-pyridinyl)amino]ethyl}oxy)phenyl]methylidene}-1,3-thiazolidine-2,4-dione) F0J408
1605952 Rosmarinic Acid (25 mg) F0M076
1606208 Roxarsone (200 mg) F
1606274 Rubusoside (100 mg) F0L031
1606401 Rufinamide (200 mg) F0K298
1606412 Rufinamide Related Compound A (25 mg) (1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide) F0K299
1606423 Rufinamide Related Compound B (25 mg) (Methyl 1-(2,6-difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate) F0K300
1606503 Rutin (100 mg) H1I146
1607007 Saccharin (200 mg) H0L091
1607029 Saccharin Calcium (100 mg) F0F007
1607040 Saccharin Sodium (100 mg) R01870
1607200 Safflower Oil (1 g) F0L365
1607506 Powdered St. John's Wort Extract (600 mg) F0G245
1608000 Salicylamide (200 mg) G0K427
1609002 Salicylic Acid (125 mg) K0F112
1609013 Salicylic Acid Related Compound A (100 mg) (4-hydroxybenzoic acid) F0F108
1609024 Salicylic Acid Related Compound B (100 mg) (4-hydroxyisophthalic acid) F0F272
1609534 Salidroside (25 mg) (2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl-Beta-D-glucopyranoside) F00110
1609589 Salmeterol Resolution Check (15 mg) F0M106
1609590 Salmeterol System Suitability (15 mg) F0M144
1609603 Salmeterol Xinafoate (150 mg) F0I185
1609614 Salmeterol Related Compound A (10 mg) (4-[1-Hydroxy-2-(4-phenylbutylamino)ethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol) R013Y0
1609625 Salmeterol Related Compound B (3 x 1.5 mg) (4-{1-Hydroxy-2-[6-(4-phenylbutan-2-yloxy)hexylamino]ethyl}-2-(hydroxymethyl)phenol) R016C1
1609680 Salmeterol Related Compound H (15 mg) (1-hydroxy-4-[2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-{[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino}ethyl)benzyl]-2-naphthoic acid) F0M203
1609807 Salsalate (150 mg) H0I196
1609818 Salvianolic Acid B (25 mg) F0M013
1609829 Saquinavir Mesylate (200 mg) R00430
1609831 Saquinavir Related Compound A (25 mg) (N-tert-butyl-decahydro-2-[2(R)-hydroxy-4-phenyl-3(S)-[[N-(2-quinolylcarbonyl)-D-asparaginyl]amino]butyl]-(4aS,8aS)-isoquinoline-3(S)-carboxamide) F0B009
1609895 Schisandrin (15 mg) F00810
1609909 Schisandra chinensis Fruit Dry Extract (1 g) F00820
1610001 Scopolamine Hydrobromide (250 mg) L0M054
1610090 Scopoletin (20 mg) F0C329
1611004 Secobarbital CII (200 mg) H
1611900 Selegiline Hydrochloride (200 mg) H0G394
1611944 Selegiline Related Compound D (15 mg) ((R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride) F0M118
1611955 Selenomethionine (100 mg) F0B006
1612007 Sennosides (500 mg) I0G087
1612018 Sennoside A (20 mg) ((9R,9'R)-5,5'-Bis(beta-d-glucopyranosyloxy)-4,4'-dihydroxy-10,10'-dioxo-9,9',10,10'-tetrahydro-9,9'-bianthracene-2,2'-dicarboxylic acid) G0M556
1612029 Sennoside B (20 mg) G0L245
1612404 Sesame Oil (1 g) G0L435
1612415 Sesame Oil Related Compound A (6 mg/vial; 3 vials) (1,2-dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-glycerol, OLL) R01760
1612426 Sesame Oil Related Compound B (6 mg/ampule; 3 ampules) (1,2-dilinoleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol, PLL) F1L480
1612506 L-Serine (200 mg) H1J185
1612517 Sertraline Hydrochloride Racemic Mixture (25 mg) (1:1 mixture of (1S, 4S) and (1R, 4R)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine hydrochloride) F0I050
1612528 Sertraline Hydrochloride Related Compound A (25 mg) (1:1 mixture of (1R, 4S) and (1S, 4R)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine hydrochloride) F0H425
1612539 Sertraline Hydrochloride (100 mg) F0I030
1612540 Sevoflurane (1 mL) H1K268
1612550 Sevoflurane Related Compound A (0.2 mL) (1,1,1,3,3-Pentafluoroisopropenyl fluoromethyl ether) R014Q0
1612561 Sildenafil Citrate (100 mg) F0K412
1612572 Sevoflurane Related Compound B (0.2 mL) (1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane) G0J231
1612594 Sevoflurane Related Compound C (0.2 mL) (1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol) G0J253
1612608 Silver Sulfadiazine (200 mg) J1H366
1612619 N-Acetylneuraminic Acid (200 mg) F0H186
1612630 Silybin (50 mg) R01720
1612641 Silydianin (20 mg) R004M0
1612652 Simethicone (50 g) M0M432
1612685 Sildenafil Related Compound A (10 mg) (5-[2-Ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one) F0K413
1612700 Simvastatin (200 mg) I1H070
1612719 Tenivastatin Calcium (30 mg) (Calcium (3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl}-3,5-dihydroxyheptanoate (1:2) monohydrate) F011Q0
1612801 Sisomicin Sulfate (500 mg) J0M505
1612845 Sibutramine Hydrochloride CIV (125 mg) F0I257
1612856 Sibutramine Related Compound A (20 mg) (N-{1-[1-(2-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutyl}-N,N-dimethylamine hydrochloride) F0I254
1612867 Sibutramine Related Compound B (20 mg) (N-{1-[1-(3-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutyl}-N,N-dimethylamine hydrochloride) F0I255
1612878 Sibutramine Related Compound C (20 mg) (N-{1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]pentyl}-N,N-dimethylamine hydrochloride) F0I258
1612889 Sibutramine Related Compound D (20 mg) (N-{1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutyl}-N-methylamine hydrochloride) F0I256
1612903 Sitagliptin Phosphate (200 mg) F030N0
1612914 Sitagliptin System Suitability Mixture (20 mg) (Sitagliptin Phosphate containing about 0.2% of S-enantiomer) F030P0
1612947 Beta-Sitosterol (100 mg) H0M503
1613407 Sodium Acetate (1 g) (AS) F0D083
1613429 Sodium Acetate Trihydrate (1 g) F01620
1613509 Sodium Ascorbate (200 mg) H0G289
1613564 Sodium Benzoate (1 g) R016H0
1613597 Sodium Bromide (1 g) F0H116
1613600 Sodium Butyrate (25 mg) F
1613655 Sodium Bicarbonate (3 g) G0M440
1613757 Sodium Carbonate Anhydrous (1 g) (AS) F0D100
1613804 Sodium Chloride (1 g) I0L447
1613859 Sodium Citrate (1 g) G0M282
1613860 Sodium Cyclamate (200 mg) F0J379
1613881 Sodium D,L-Malate (50 mg) F019B0
1613928 Sodium D-Pantoate (100 mg) F02510
1614002 Sodium Fluoride (1 g) (International Restricted Sales Item) J0L230
1614159 Sodium Hyaluronate for IR Identification (250 mg) F0M296
1614239 Sodium Iron EDTA (200 mg) F0I376
1614308 Sodium Lactate (200 mg) L0L443
1614363 Sodium Lauryl Sulfate (1 g) (AS) R022X0
1614396 Sodium Metabisulfite (1 g) F1L076
1614421 Sodium Molybdate Dihydrate (200 mg) F0K363
1614454 Sodium Nitrite (1 g) (AS) F0D117
1614501 Sodium Nitroprusside (500 mg) I0L347
1614512 Sodium Phenylbutyrate (200 mg) F0M546
1614523 Phenylbutyrate Related Compound A (25 mg) (4-oxo-4-phenylbutanoic acid) F0M551
1614534 Phenylbutyrate Related Compound C (25 mg) (4-cyclohexylbutanoic acid) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0M552
1614556 Phenylbutyrate Related Compound B (100 mg) (3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one) F0M161
1614578 Sodium Picosulfate (50 mg) F0I074
1614589 Sodium Picosulfate Related Compound A (20 mg) (4-[(pyridin-2-yl)(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl sodium sulfate) F0I228
1614603 Sodium Propionate (200 mg) F-1
1614636 Sodium Salicylate (500 mg) F0E238
1614669 Sodium Starch Glycolate Type A (400 mg) H1L048
1614670 Sodium Starch Glycolate Type B (400 mg) F0E222
1614705 Sodium Stearyl Fumarate (200 mg) H0M039
1614807 Sodium Sulfate Anhydrous (1 g) R00450
1614909 Sodium Tartrate Dihydrate (500 mg/vial; 4 vials) F0I052
1615107 Sodium Thiosulfate (1 g) (AS) F0D178
1615138 Sodium Trifluoroacetate (500 mg) F01630
1615708 Somatropin (8.63 USP Somatropin Units/vial) (INTERNATIONAL COLD CHAIN SHIPMENT REQUIRED) F0E191
1615956 Sorbic Acid (1 g) G0K313
1616008 1,4-Sorbitan (300 mg) R020Y0
1617000 Sorbitol (125 mg) H2F247
1617408 Sotalol Hydrochloride (300 mg) G1E198
1617419 Sotalol Related Compound A (50 mg) (N-[4-[[(1-Methylethyl)amino]acetyl]phenyl]methanesulfonamide monohydrochloride) F1L477
1617420 Sotalol Related Compound B (50 mg) (N-(4-Formylphenyl)methanesulfonamide) G0L564
1617430 Sotalol Related Compound C (50 mg) (N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide monohydrochloride) R001R0
1617474 Defatted Powdered Soy (2.5 g) F0I076
1617500 Soybean Oil (1 g) F0L405
1618003 Spectinomycin Hydrochloride (200 mg) H0M399
1619006 Spironolactone (125 mg) L0L557
1619017 Spironolactone Related Compound A (100 mg) (Canrenone (3-Oxo-17-alpha-pregna-4,6-diene-21, 17-carbolactone)) (AS) F0E184
1619185 Spirulina (2 x 100 mg) F0M368
1619505 Squalane (500 mg) I0M237
1620005 Stanozolol CIII (200 mg) F-3
1620209 Stavudine (250 mg) F0E050
1620220 Stavudine System Suitability Mixture (10 mg) G0M485
1621008 Stearic Acid (500 mg) K0J424
1621507 Stearoyl Polyoxylglycerides (100 mg) F0C286
1622000 Stearyl Alcohol (125 mg) I1L185
1622317 Steviol Glycosides System Suitability (50 mg) F0L028
1622350 Steviolbioside (100 mg) F0L056
1622408 Stevioside (30 mg) F0I080
1623003 Streptomycin Sulfate (200 mg) J1H337
1623386 Compressible Sugar (200 mg) F0L555
1623411 Succinic Acid (100 mg) F2M402
1623502 Succinylcholine Chloride (500 mg) I1M438
1623604 Succinylmonocholine Chloride (125 mg) H0I364
1623615 Sucrose Octaacetate (500 mg) F0G032
1623626 Sucralose (400 mg) R037J0
1623637 Sucrose (100 mg) I0I179
1623648 Sufentanil Citrate CII (25 mg) I0G358
1623659 Sucromalt (200 mg) F0J409
1623670 Sulbactam (250 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) J0J117
1623681 Sulconazole Nitrate (200 mg) F-1
1623706 Sulfabenzamide (200 mg) G1A020
1623749 Sulbactam Related Compound A (15 mg) ((2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid) F0M494
1623772 Sulbactam Related Compound D (15 mg) (Potassium (2S,5R,6R)-6-bromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate) F0M495
1623783 Sulbactam Related Compound E (15 mg) ((2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide) F00720
1623794 Sulbactam Related Compound F (15 mg) ((2S,5R)-6,6-Dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid) F00730
1623808 Sulfacetamide (300 mg) G-2
1624006 Sulfacetamide Sodium (500 mg) J0L478
1624505 Sulfachlorpyridazine (200 mg) G0J109
1625009 Sulfadiazine (200 mg) K0K193
1626001 Sulfadimethoxine (200 mg) H1K048
1626500 Sulfadoxine (200 mg) F4H227
1628007 Sulfamerazine (500 mg) J0M091
1629000 Sulfamethazine (1 g) H1F324
1630009 Sulfamethizole (200 mg) G0J273
1631001 Sulfamethoxazole (200 mg) J1F148
1631500 Sulfamethoxazole N4-glucoside (25 mg) R029X0
1631511 Sulfamethoxazole Related Compound A (15 mg) (N-{4-[N-(5-methylisoxazol-3-yl)sulfamoyl]phenyl}acetamide) F00890
1631522 Sulfamethoxazole Related Compound B (15 mg) (4-amino-N-{4-[N-(5-methylisoxazol-3-yl)sulfamoyl]phenyl}benzenesulfonamide) F008A0
1631533 Sulfamethoxazole Related Compound C (15 mg) (5-methylisoxazol-3-amine) F008B0
1631566 Sulfamethoxazole Related Compound F (15 mg) (4-amino-N-(3-methylisoxazol-5-yl)benzenesulfonamide) F008C0
1632004 Sulfanilamide (5 g) O2H320
1633007 Sulfanilamide Melting Point Standard (1 g) (Approximately 165 degrees) R007N0
1633506 Sulfanilic Acid (200 mg) G
1634000 Sulfapyridine (200 mg) I0B298
1635002 Sulfapyridine Melting Point Standard (1 g) (Approximately 191 degrees) K0L179
1635206 Sulfaquinoxaline (200 mg) F0A005
1635228 Sulfaquinoxaline Related Compound A (25 mg) (N1,N2-diquinoxalin-2-ylsulfanilamide) F0E093
1636005 Sulfasalazine (125 mg) G4F035
1636504 Sulfathiazole (350 mg) H
1636800 Allyl Sulfide (5 x 0.5 mL) F0L018
1637008 Sulfinpyrazone (200 mg) H0C416
1638000 Sulfisoxazole (200 mg) J
1639003 Sulfisoxazole Acetyl (200 mg) I0L490
1642008 Sulindac (200 mg) I0J345
1642019 Sulindac Related Compound A (20 mg) ((E)-2-{5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylsulfinyl)benzylidene]-1H-inden-3-yl}acetic acid) F1E314
1642020 Sulindac Related Compound B (20 mg) ((Z)-2-{5-fluoro-2-methyl-1-[4-(methylsulfonyl)benzylidene]-1H-inden-3-yl}acetic acid) F007K0
1642031 Sulindac Related Compound C (20 mg) ((Z)-2-{5-fluoro-2-methyl-1-[4-(methylthio)benzylidene]-1H-inden-3-yl}acetic acid) F007L0
1642100 Sulisobenzone (500 mg) F0F074
1642154 Sumatriptan (50 mg) F0C220
1642201 Sumatriptan Succinate (200 mg) G0L156
1642212 Sumatriptan Succinate Related Compound A (15 mg) ([3-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, succinate salt) R037T0
1642223 Sumatriptan Succinate Related Compound C (50 mg) ([3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1-(hydroxymethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide succinate salt) G0L389
1642256 Sumatriptan Succinate Related Impurities (25 mg) F0E046
1642347 Sunflower Oil (1 g) F0L364
1642507 Suprofen (200 mg) F
1642700 Tacrine Hydrochloride (500 mg) F0C119
1642802 Tacrolimus (150 mg) H0M009
1642813 Tacrolimus Related Compound A (15 mg) (See USP Certificate for full Chemical Name) G0M223
1642824 Tacrolimus 8-epimer (15 mg) (See USP Certificate for full Chemical Name) F034W0
1642857 Tacrolimus System Suitability Mixture (10 mg) F1J361
1642879 Tadalafil (200 mg) F0L003
1642904 Tagatose (200 mg) F0E017
1643260 Tamsulosin Hydrochloride (200 mg) G0M310
1643281 Racemic Tamsulosin Hydrochloride (50 mg) F0H379
1643292 Racemethionine (200 mg) F0J246
1643306 Tamoxifen Citrate (200 mg) J0M411
1643328 Tannic Acid (2 g) (AS) F0D292
1643339 Tanshinone IIA (20 mg) F0L176
1643340 Tartaric Acid (1 g) G0L103
1643361 Taurine (100 mg) H0L305
1643383 Tazobactam (200 mg) H0M200
1643394 Tazobactam Related Compound A (20 mg) ((2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric acid) H0M371
1643408 Temazepam CIV (200 mg) I0L082
1643419 Telmisartan (200 mg) G0L274
1643420 Telmisartan Related Compound A (20 mg) (1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,3'H-2,5'-bibenzo[d]imidazole monohydrate) F1I326
1643437 Telmisartan Related Compound B (15 mg) (4'-[(1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazol-1'-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid) H0M142
1643452 Terazosin Hydrochloride (200 mg) G0F290
1643463 Terazosin Related Compound A (50 mg) (1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)piperazine dihydrochloride) F0C245
1643474 Terazosin Related Compound B (50 mg) (1-(4-hydroxy-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine) F0C218
1643485 Terazosin Related Compound C (25 mg) (1,4-bis(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)piperazine dihydrochloride) H0M084
1643496 Terbinafine Hydrochloride (200 mg) G0K287
1643500 Terbutaline Sulfate (125 mg) I0G250
1643510 Terbutaline Related Compound A (50 mg) (tert-butylamino-3,5-dihydroxyacetophenone sulfate) F0D289
1643532 Terbinafine Related Compound B (25 mg) ((2Z)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride) F0L196
1643543 Temozolomide (200 mg) H0M330
1643554 Temozolomide Related Compound A (15 mg) (4-diazo-4H-imidazole-5-carboxamide) F1M098
1643565 Temozolomide Related Compound B (15 mg) (3-methyl-1,1-diphenylurea) F0I322
1643576 Temozolomide Related Compound C (15 mg) (diphenylcarbamic chloride) F0I323
1643601 Tenofovir (15 mg) F0J005
1643612 Tenofovir Disoproxil Related Compound A (10 mg) ((S)-5-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid, bis(1-methylethyl) ester, 5-oxide, (E)-2-butenedioate (1:1)) R03220
1643623 Tenofovir Disoproxil Related Compound B (10 mg) ((E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine) R001S0
1643656 Tenofovir Disoproxil Fumarate (200 mg) G0M335
1643667 Tenofovir Disoproxil Related Compound F (15 mg) (O-(Ethoxycarbonyloxymethyl)-O-(isopropoxycarbonyloxymethyl)-{(R)-[1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]}methylphosphonate fumarate) F0M415
1643678 Tenofovir Disoproxil Related Compound G (15 mg) (O-(Isopropoxycarbonyloxymethyl)-O-isopropyl-{(R)-[1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]}methylphosphonate) fumarate) R038N0
1643703 Terconazole (200 mg) H1L047
1643805 Terfenadine (200 mg) H
1643907 Terfenadine Related Compound A (100 mg) (1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-butanone) G
1643929 Terfenadine Related Compound B (50 mg) (Terfenadine-N-oxide) F
1643962 Teriparatide (1 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F015Q0
1644003 Terpin Hydrate (750 mg) I0M171
1644319 Temazepam Related Compound A (15 mg) (5-chloro-2-methylaminobenzophenone) F0K099
1644364 Temazepam Related Compound F (15 mg) (7-chloro-1-methyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione) F0K109
1645006 Testolactone CIII (125 mg) F2E319
1646009 Testosterone CIII (125 mg) K0M355
1646375 Temazepam Related Compound G (15 mg) (7-Chloro-1,4-dimethyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione) F0K119
1647001 Testosterone Cypionate CIII (200 mg) I0G361
1648004 Testosterone Enanthate CIII (200 mg) K0D253
1649007 Testosterone Propionate CIII (200 mg) M0J023
1649991 Tetracaine (50 mg) F015N0
1650006 Tetracaine Hydrochloride (200 mg) K0F307
1650017 Tetracaine Related Compound B (25 mg) (4-(Butylamino)benzoic acid) F01690
1650028 Tetracaine Related Compound C (25 mg) (methyl 4-(butylamino)benzoate) F016P0
1651009 Tetracycline Hydrochloride (200 mg) R039W0
1651621 Delta-9-Tetrahydrocannabinol (1 mL) I0L432
1652001 Tetrahydrozoline Hydrochloride (200 mg) H0L538
1652500 Thalidomide (200 mg) G0H225
1652704 L-Theanine (200 mg) F0K090
1653004 Theophylline (200 mg) J1H052
1653117 Theophylline Melting Point Standard (500 mg) (Approximately 271 degrees) F1M305
1655000 Thiabendazole (100 mg) G0A027
1656002 Thiamine Hydrochloride (500 mg) (Vitamin B1 Hydrochloride) P0K366
1658008 Thiethylperazine Maleate (200 mg) F-1
1659000 Thimerosal (500 mg) I0H094
1659001 Thimerosal Related Compound A (50 mg) (2,2'-Disulfanediyldibenzoic acid) F011G0
1660000 Thioguanine (200 mg) G0G215
1661002 Thiopental CIII (250 mg) I2J217
1662504 Thioridazine (200 mg) I0M079
1663008 Thioridazine Hydrochloride (200 mg) R012E0
1663063 Thioridazine Related Compound F (20 mg) (2-(Methylthio)-10-[2-(piperidin-2-yl)ethyl]-10H-phenothiazine hydrochloride) F0M487
1663700 Thiostrepton (200 mg) H0J289
1664000 Thiotepa (500 mg) J0J225
1665003 Thiothixene (250 mg) H0B317
1666006 (E)-Thiothixene (100 mg) H
1667100 Thonzonium Bromide (200 mg) F
1667144 Ticlopidine Hydrochloride (150 mg) G0M406
1667155 Ticlopidine Related Compound A (20 mg) (4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrothieno-[3,2-c]pyridine) F0I090
1667166 Ticlopidine Related Compound B (20 mg) (5-(2-chlorobenzyl)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrothieno-[3,2-c]pyridine) F0I091
1667202 L-Threonine (200 mg) H0M295
1667213 Thymol (500 mg) F0D391
1667224 Tiagabine Related Compound A (15 mg) ((R)-ethyl 1-[4,4-bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]-3-piperidinecarboxylate, hydrochloride) F0E177
1667235 Racemic Tiagabine Hydrochloride Mixture (25 mg) ((S)-(+),(R)-(-)-1-[4,4-bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]nipecotic acid, hydrochloride) F0E179
1667280 Tiagabine Hydrochloride (300 mg) F0E178
1667290 Tiamulin Fumarate (250 mg) G1J295
1667304 Ticarcillin Monosodium Monohydrate (350 mg) I0G021
1667315 Timolol Related Compound B (20 mg) (3-(tert-Butylamino)-2-(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy)propan-1-ol) F000R0
1667326 Timolol Related Compound C (20 mg) (N-(tert-Butyl)-2,3-bis(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy)propan-1-amine maleate) F000S0
1667337 Tiamulin Related Compound A (50 mg) (Tosyl pleuromutilin) F0C328
1667348 Timolol Related Compound F (20 mg) (3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazol) F000V0
1667355 Tiamulin (100 mg) F0E219
1667359 Tiletamine Hydrochloride (200 mg) F0C019
1667369 Timolol Related Compound D (20 mg) (4-Morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-ol) F000T0
1667370 Tilmicosin (250 mg) G0H061
1667406 Timolol Maleate (200 mg) I1K047
1667439 Tioconazole (200 mg) H
1667443 Timolol Related Compound E (20 mg) ((S,Z)-4-({1-(tert-butylamino)-3-[(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propan-2-yl}oxy)-4-oxobut-2-enoic acid maleate salt (1:1)) F000U0
1667450 Tioconazole Related Compound A (25 mg) (1-[2,4-Dichloro-beta-[(3-thenyl)-oxy]phenethyl]imidazole hydrochloride) H0F095
1667461 Tioconazole Related Compound B (25 mg) (1-[2,4-Dichloro-beta-[(2,5-dichloro-3-thenyl)oxy]phenethyl]imidazole hydrochloride) H0F264
1667472 Tioconazole Related Compound C (25 mg) (1-[2,4-Dichloro-beta-[(5-bromo-2-chloro-3-thenyl)-oxy]-phenethyl]imidazole hydrochloride) H0F262
1667508 Tobramycin (350 mg) M0M058
1667520 Tinidazole (200 mg) G0I057
1667530 Tinidazole Related Compound A (100 mg) (2-methyl-5-nitroimidazole) G0L081
1667541 Tinidazole Related Compound B (20 mg) (1-(2-ethyl-sulfonylethyl)-2-methyl-4-nitroimidazole) F0E274
1667552 Tocainide Hydrochloride (125 mg) F-1
1667585 Titanium Dioxide (2 g) R038S0
1667600 Alpha Tocopherol (250 mg) O0K291
1667643 Tigecycline (300 mg) F0M325
1667665 Tigecycline Related Compound B (25 mg) ((4S,4aS,5aR,12aS)-9-Amino-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride) F027E0
1667701 Alpha Tocopheryl Acetate (250 mg) (Vitamin E Acetate) (COLD SHIPMENT REQUIRED) L0K188
1667803 Alpha Tocopheryl Acid Succinate (250 mg) (Vitamin E Succinate) H0J288
1667905 Tizanidine Hydrochloride (200 mg) G0M166
1667916 Tizanidine Related Compound A (50 mg) (4-amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole) F0F215
1667924 Tizanidine Related Compound B (50 mg) (N-acetyltizanidine) F0F223
1667938 Tizanidine Related Compound C (50 mg) (1-acetylimidazolidine-2-thione) F0F224
1668001 Tolazamide (200 mg) G-2
1669004 Tolazoline Hydrochloride (300 mg) R012L0
1670003 Tolbutamide (200 mg) I
1670207 Tolcapone (200 mg) G0J380
1670218 Tolcapone Related Compound A (25 mg) (4'-methyl-3,4-dihydroxybenzophenone) F0D282
1670229 Tolcapone Related Compound B (25 mg) (4-hydroxy-3-methoxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone) F0D284
1670502 Tolmetin Sodium (500 mg) I0B064
1671006 Tolnaftate (200 mg) K0H308
1671468 Tolterodine S-Enantiomer (15 mg) ((S)-2-[3-(Diisopropylamino)-1-phenylpropyl]-4-methylphenol tartrate) F025N0
1671479 Tolterodine System Suitability Mixture (15 mg) F029W0
1671480 Tolterodine Tartrate (200 mg) F025M0
1672010 o-Toluenesulfonamide (200 mg) F0E163
1672020 p-Toluenesulfonamide (200 mg) F0E162
1672100 Tomato Extract Containing Lycopene (1 g) F0F001
1672206 Topiramate (150 mg) H0K055
1672210 Topiramate Related Compound A (25 mg) (2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose) H0M278
1672257 Topotecan Hydrochloride (350 mg) R007C0
1672268 Topotecan Related Compound A (25 mg) ((S)-10-[(dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-8-methoxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione) F0M019
1672280 Topotecan Related Compound C (25 mg) ((S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione) F0M028
1672304 Torsemide (200 mg) G0E293
1672315 Torsemide Related Compound A (75 mg) (4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide) G0J125
1672326 Torsemide Related Compound B (50 mg) (N-[(n-butylamino)carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide) R009F0
1672337 Torsemide Related Compound C (30 mg) (N-[(ethylamino)carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide) R009X0
1672359 Torsemide Related Compound E (20 mg) (4-m-tolyl-2H-pyrido[4,3-e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide) F0L213
1672600 Tramadol Hydrochloride CIV (100 mg) G0L065
1672610 Tramadol Related Compound A CIV (25 mg) ((+/-)-trans-2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl) cyclohexanol hydrochloride) F0H029
1672621 Tramadol Related Compound B (25 mg) (2-(dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride) F0H031
1672687 Trandolapril (125 mg) F0H140
1672698 Trandolapril Related Compound A (25 mg) ((2S,3aR,7aS)-1-[N-[(S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl]hexahydro-2-indolinecarboxylic acid 1-methyl ester) F0M170
1672701 Trandolapril Related Compound C (25 mg) ((2S, 3aR, 7aS)-1-[N-[(S)-1-Carboxy-3-cyclohexylpropyl]-L-alanyl]hexahydro-2-indolinecarboxylic acid 1-ethyl ester hydrochloride) F0H176
1672712 Trandolapril Related Compound D (25 mg) ((S)-ethyl 2-[(3S, 5aS, 9aR, 10aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoate) F0H163
1672723 Trandolapril Related Compound E (25 mg) ((2S,3aR,7aS)-1-[N-[(S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl]hexahydro-2-indolinecarboxylic acid) F0M204
1672745 Tranexamic Acid (200 mg) R021K0
1672756 Tranexamic Acid Related Compound C (15 mg) ((RS)-4-(aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic acid) R037N0
1672803 Transplatin (25 mg) J0I217
1672905 Tranylcypromine Sulfate (125 mg) G0I287
1672916 Tranylcypromine Related Compound A (40 mg) ((+/-)-cis-2-phenylcyclopropanamine hydrochloride; cis-tranylcypromine hydrochloride) F0I259
1672927 Tranylcypromine Related Compound B (40 mg) (trans-3-phenylallylamine hydrochloride; cinnamylamine hydrochloride) F0I250
1673001 Travoprost (3 mL) (COLD SHIPMENT REQUIRED) H0K067
1673012 Travoprost Related Compound A (1.5 mL) ((5Z ,13E )-(9S,11R,15R )-9,11,15-trihydroxy-16-(m-trifluoromethylphenoxy)-17,18,19,20-tetranor-5,13-prostadienoic acid) (COLD SHIPMENT REQUIRED) G0J307
1673500 Trazodone Hydrochloride (200 mg) H0I132
1673533 Trazodone Related Compound C (20 mg) (2-{3-[4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride) F0M095
1673544 Trazodone Related Compound D (20 mg) (2-{3-[4-(3-bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride) F0M097
1673566 Trazodone Related Compound F (25 mg) (1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine hydrochloride) F0M196
1673715 Trehalose (400 mg) F0G164
1673828 Trenbolone Acetate CIII (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) R016B0
1673839 Trenbolone Acetate System Suitability Mixture CIII (30 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0I047
1674004 Tretinoin (30 mg/ampule; 5 ampules) R004Y0
1675007 Triacetin (1 g) H1H083
1676000 Triamcinolone (250 mg) K0M290
1677002 Triamcinolone Acetonide (500 mg) M0L442
1678005 Triamcinolone Diacetate (350 mg) I0L189
1679008 Triamcinolone Hexacetonide (200 mg) H0F002
1680007 Triamterene (200 mg) K0M376
1680018 Triamterene Related Compound A (50 mg) (2,4,6-triamino-5-nitrosopyrimidine) F0H403
1680029 Triamterene Related Compound B (50 mg) (2,7-diamino-4-hydroxy-6-phenylpteridine) F0I201
1680030 Triamterene Related Compound C (50 mg) (2,4-diamino-7-hydroxy-6-phenylpteridine) F0H410
1680506 Triazolam CIV (200 mg) I0L441
1680608 Tributyl Citrate (500 mg) R018F0
1680685 Tributyl Phosphine Oxide (25 mg) F0H196
1680801 Trichlorfon (200 mg) F
1681000 Trichlormethiazide (200 mg) I0H202
1681800 Triclocarban (200 mg) F0M096
1681815 Triclocarban Related Compound A (15 mg) (1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea) F0L532
1681845 Triclocarban Related Compound C (15 mg) (1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea) F0L479
1681856 Triclocarban Related Compound D Mixture (15 mg) (Mixture of 3,5-Bis(4-chlorophenyl)-1-(3,4-dichlorophenyl)biuret and 1,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)biuret) F0L533
1682206 Triclosan (200 mg) R01180
1682217 Triclosan Related Compounds Mixture A (1.2 mL/ampule; 3 ampules) F0E292
1683005 Tridihexethyl Chloride (200 mg) F-1
1683504 Trientine Hydrochloride (200 mg) G0H377
1683559 Triethylamine (2 mL/ampule; 4 ampules) (N,N-diethylethanamine) F0J160
1683606 Triethyl Citrate (500 mg) H0K254
1683708 Triethylene Glycol (0.5 mL) F0M074
1685000 Trifluoperazine Hydrochloride (200 mg) H0A010
1685500 2-[N-(2,2,2-Trifluoroethyl)amino-5]-chlorobenzophenone (25 mg) G0K028
1686003 Triflupromazine Hydrochloride (200 mg) F-2
1686309 Trifluridine (100 mg) H0K252
1686310 Trifluridine Related Compound A (10 mg) (5-Carboxy-2'-deoxyuridine) H0L412
1686411 Trigonelline (20 mg) (1-Methylpyridinium-3-carboxylate monohydrate) F00380
1687006 Trihexyphenidyl Hydrochloride (200 mg) J2G359
1687017 Trihexyphenidyl Related Compound A (20 mg) (1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one hydrochloride) F018V0
1689001 Trimeprazine Tartrate (200 mg) R002K0
1690000 Trimethadione (200 mg) G
1692006 Trimethobenzamide Hydrochloride (200 mg) I0J332
1692505 Trimethoprim (300 mg) L0M053
1692516 Trimethoprim Related Compound A (25 mg) (4-amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol) (AS) F0G008
1692527 Trimethoprim Related Compound B (25 mg) (2,4-diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone) (AS) F0G010
1692709 Trimipramine Maleate (100 mg) G0I372
1692710 Trimipramine Related Compound A (25 mg) (dehydro trimipramine) F0G159
1693009 Trioxsalen (200 mg) H0C278
1695004 Tripelennamine Hydrochloride (200 mg) J
1695343 Triphenylmethanol (50 mg) F0M333
1696007 Triprolidine Hydrochloride (300 mg) I1K365
1696109 Triprolidine Hydrochloride Z-Isomer (50 mg) I0M185
1696153 Tritricosanoin (50 mg) F0K191
1696200 Trisalicylic Acid (100 mg) G
1696958 Trolamine (3 mL) (International Restricted Sales Item) F0D120
1698002 Tromethamine (125 mg) G
1699005 Tropicamide (200 mg) R00350
1699016 Tropicamide Related Compound A (100 mg) (N-(pyridin-4-ylmethyl)ethanamine) F0M217
1699027 Tropicamide Related Compound B (50 mg) (N-ethyl-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)acrylamide) F00560
1699038 Tropicamide Related Compound C (25 mg) (3-hydroxy-2-phenylpropionic acid) F003Q0
1699049 Tropicamide Related Compound D (15 mg) (2-phenylacetic acid) F003R0
1699300 Trospium Chloride (100 mg) G0M391
1699311 Trospium Chloride Related Compound A (20 mg) (Benzilic Acid) (International Restricted Sales Item) F0J322
1699322 Trospium Chloride Related Compound B (20 mg) ((1R,3r,5S)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl hydroxydiphenylacetate) F0J339
1699333 Trospium Chloride Related Compound C (20 mg) (Azoniaspironortropanol chloride) F0J341
1700002 Trypsin Crystallized (300 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) J0L380
1700013 Trypsin Recombinant Porcine (2 x 1 mL) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0M549
1700501 L-Tryptophan (200 mg) R001N0
1700512 Tryptophan Related Compound A (15 mg) (1,1'-ethylidene-bis(L-tryptophan)) F1L273
1700523 Tryptophan Related Compound B (25 mg) (N-Acetyl-L-Tryptophan) F0H101
1702008 Tubocurarine Chloride (175 mg) L0L470
1703805 Tylosin (250 mg) F0C008
1703850 Tylosin Tartrate (100 mg) F0D333
1704003 Tyloxapol (600 mg) J0J220
1705006 L-Tyrosine (500 mg) L0L199
1705301 Ubidecarenone (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) H0L006
1705312 Ubidecarenone for System Suitability (25 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) F0B194
1705323 Ubidecarenone Related Compound A (15 mg) (Coenzyme Q9) (COLD SHIPMENT REQUIRED) H0K297
1705505 Undecylenic Acid (200 mg) G2C018
1705753 Uracil (15 mg) F0K302
1705800 Uracil Arabinoside (50 mg) I0J418
1706698 Urea (200 mg) G0J383
1706701 Urea C 13 (150 mg) I1H205
1707114 Uridine (15 mg) F0K301
1707770 Ursolic Acid (25 mg) F0L539
1707806 Ursodiol (125 mg) H0H204
1707817 D-Valacyclovir (25 mg) (D-Valine, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy] ethyl ester) F0M221
1707839 Valacyclovir Hydrochloride (200 mg) G0K421
1707855 Valacyclovir Related Compound C (10 mg) (2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-methyl-L-valinate hydrochloride) G0L116
1707861 Valacyclovir Related Compound D (15 mg) (2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-ethyl-L-valinate) G0M153
1707872 Valacyclovir Related Compound E (25 mg) (2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-valinate) F0I079
1707883 Valacyclovir Related Compound F (25 mg) (2-hydroxyethyl valinate para-toluenesulfonate salt) G0K360
1707894 Valacyclovir Related Compound G (50 mg) (N,N-dimethylpyridin-4-amine) F0I075
1707908 Valerenic Acid (15 mg) J0L418
1707931 Powdered Valerian Extract (1 g) F0L397
1708004 Valganciclovir Hydrochloride (500 mg) F0H008
1708015 D-Valganciclovir (10 mg) (2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)-methoxy]-3-hydroxypropyl D-valine ester monohydrochloride) F0H021
1708503 L-Valine (200 mg) H0K289
1708707 Valproic Acid (500 mg) M0G249
1708718 Valproic Acid Related Compound B (25 mg) ((2RS)-2-(1-methylethyl)pentanoic acid) R00020
1708729 Valproic Acid Related Compound A (0.25 mL) (diallyl acetic acid) H0I276
1708730 Valrubicin (100 mg) F0I003
1708751 Valrubicin Resolution Mixture (25 mg) (valrubicin spiked with seven related substances) F0I131
1708762 Valsartan (350 mg) R009P0
1708773 Valsartan Related Compound A (10 mg) (N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl)}D-valine) R02460
1708784 Valsartan Related Compound B (10 mg) (N-butyryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine) I0L355
1708795 Valsartan Related Compound C (10 mg) (N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine benzyl ester) J0M318
1708810 Valsartan Related Compound E (15 mg) (N-valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine methyl ester) F008N0
1709007 Vancomycin Hydrochloride (4 vials, each vial contains 99,300 mcg of vancomycin activity) M0H006
1709018 Vancomycin B with Monodechlorovancomycin (300 mg) R00300
1710006 Vanillin (200 mg) J0A021
1711009 Vanillin Melting Point Standard (1 g) (Approximately 82 degrees) L0M294
1711010 Vardenafil Hydrochloride (200 mg) F018G0
1711029 Vardenafil System Suitability (20 mg) F018H0
1711031 Vasicine (20 mg) F0K182
1711100 Vasopressin (1.70 mg) (8-L-arginine vasopressin) (COLD SHIPMENT REQUIRED) H0L444
1711133 Lypressin (2 mg) (8-L-lysine vasopressin) (COLD SHIPMENT REQUIRED) R012G0
1711155 Vecuronium Bromide (50 mg) H0M163
1711166 Vecuronium Bromide Related Compound A (25 mg) (3alpha, 17beta-diacetyl-oxy-2beta, 16beta-bispiperidinyl-5alpha-androstan) F0B178
1711177 Vecuronium Bromide Related Compound B (15 mg) (Piperidinium, 1-[(2beta, 3alpha, 5alpha, 16beta, 17beta)-3-acetyloxy-17-hydroxy-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methyl bromide) F0G180
1711188 Vecuronium Bromide Related Compound C (15 mg) (Piperidinium,1-[(2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-3,17-dihydroxy-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methyl bromide) F0G177
1711202 Verapamil Hydrochloride (200 mg) H0H100
1711224 Vecuronium Bromide Related Compound F (15 mg) (Piperidinium,1-[(2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-17-acetyloxy-3-hydroxy-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methyl bromide) F0G178
1711268 Venlafaxine Hydrochloride (100 mg) G0M315
1711279 Venlafaxine Related Compound A (10 mg) (1-(1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl)cyclohexanol hydrochloride) F0I357
1711304 Verapamil Related Compound A (50 mg) (3,4-Dimethoxy-alpha-[3-(methylamino)propyl]-alpha-(1-methylethyl)-benzeneacetonitrile monohydrochloride) I0J297
1711406 Verapamil Related Compound B (50 mg) (alpha-[2-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl]methylamino]ethyl]-3,4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)-benzeneacetonitrile monohydrochloride) H0H120
1711428 Verapamil Related Compound D (50 mg) (5,5'-[[2-(3,4)dimethoxyphenyl)ethyl]imino]bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile] hydrochloride) F0E342
1711439 Verapamil Related Compound E (50 mg) (3,4-dimethoxybenzaldehyde) F0G029
1711440 Verapamil Related Compound F (150 mg) (3,4-Dimethoxybenzyl alcohol) F0F185
1711461 Verteporfin (200 mg)  
1711472 Verteporfin Related Compound A (50 mg) ((+/-)18-Ethenyl-4,4a-dihydro-3,4-bis(methoxycarbonyl)-4a,8,14,19-tetramethyl-23H,25H-benzo[b]prophine-9,13-dipropanoic acid) F0C167
1711508 Vidarabine (200 mg) H0L212
1712001 Vigabatrin (100 mg) F0L108
1712012 Vigabatrin Related Compound A (50 mg) (5-vinylpyrrolidin-2-one) F0K383
1712023 Vigabatrin Related Compound B (30 mg) ((E)-2-(2-aminoethyl)but-2-enoic acid hydrochloride) F0L109
1712045 Vigabatrin Related Compound E (30 mg) (2-(2-aminobut-3-enyl)malonic acid) F0L110
1713004 Vinblastine Sulfate (50 mg) O0K122
1714007 Vincristine Sulfate (50 mg) R0K248
1714018 Vincristine Sulfate (Assay) (29.8 mg/vial) F0J137
1714506 Vinorelbine Tartrate (200 mg) G0K223
1714528 Vinorelbine Related Compound A (25 mg) (4-O-Deacetylvinorelbine tartrate) F1J081
1714608 Vinpocetine (100 mg) F0I311
1714619 Vinpocetine Related Compound A (30 mg) (ethyl (12RS,13aSR,13bSR)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate) F0I301
1714620 Vinpocetine Related Compound B (30 mg) (methyl (13aS,13bS)-13a-ethyl-9-methoxy-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate) F0I302
1714641 Vinpocetine Related Compound C (30 mg) (ethyl (13aS,13bS)-13a-ethyl-10-methoxy-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate) F0I325
1714652 Vinpocetine Related Compound D (30 mg) (ethyl (12RS,13aRS,13bRS)-13a-ethyl-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate) F0I312
1715000 Viomycin Sulfate (200 mg) F
1716002 Retinyl Acetate (Vitamin A) (10 ampuls x 0.5 g) Y0M343
1717504 Vitamin D Assay System Suitability (1.5 g) F-1
1717708 Vitexin (25 mg) H0L337
1718008 Voriconazole (100 mg) F1L569
1718019 Voriconazole Related Compound A (10 mg) ((2RS, 3RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol) F1K068
1718020 Voriconazole Related Compound B (10 mg) ((2S, 3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol) G0M383
1718039 Voriconazole Related Compound C (10 mg) F0K324
1718041 Voriconazole Related Compound D (10 mg) ((2RS,3SR)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(pyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol) F0K273
1718063 Voriconazole Related Compound F (50 mg) ({(1RS,4SR)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl}methanesulphonic acid) R01070
1719000 Warfarin (200 mg) I1G072
1719102 Warfarin Related Compound A (50 mg) (3-(o-hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one) J1M055
1719500 Withanolide A (15 mg) F0I269
1719532 Withanoside IV (15 mg) F0I268
1720000 Xanthanoic Acid (100 mg) G-1
1720203 Xanthone (100 mg) G0G076
1720407 Xylazine (200 mg) F1C001
1720429 Xylazine Hydrochloride (200 mg) G0M323
1720600 Xylitol (1 g) R022C0
1721002 Xylometazoline Hydrochloride (250 mg) R024E0
1722005 Xylose (1 g) F1G143
1724000 Yohimbine Hydrochloride (200 mg) G0K385
1724066 Zanamivir Resolution Mixture (0.25 mg) (Mixture of zanamivir and talo-zanamivir) F0M064
1724077 Zanamivir Related Compounds Mixture (2.5 mg) F0M131
1724088 Zanamivir (200 mg) F0M048
1724306 Zalcitabine (200 mg) F1I038
1724317 Zalcitabine Related Compound A (50 mg) (2',3'-Didehydro-2',3'-dideoxycytidine) F0B234
1724350 Zaleplon CIV (200 mg) F0J210
1724361 Zaleplon Related Compound A (15 mg) ((E)-N-(3-[3-(dimethylamino)acryloyl]phenyl)-N-ethylacetamide) F0J214
1724372 Zaleplon Related Compound B (15 mg) (N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-alpha]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide) F0J215
1724383 Zaleplon Related Compound C (25 mg) (7-[3-(N-ethylacetamido)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide) F02340
1724408 Ziprasidone Hydrochloride (200 mg) F1J028
1724419 Ziprasidone Related Compound A (10 mg) (3-(Piperazin-1-yl)benzo[d]isothiazole monohydrochloride) F0I397
1724420 Ziprasidone Related Compound B (10 mg) (5-(2-(4-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6-chloroindoline-2,3-dione) F1I399
1724441 Ziprasidone Related Compound C (10 mg) (5,5'-Bis(2-(4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6,6'-dichloro-3-hydroxy-3,3'-biindoline-2,2'-dione) F1M404
1724452 Ziprasidone Related Compound D (10 mg) (3-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)-5-(2-(4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6-chloroindolin-2-one) F1J027
1724500 Zidovudine (400 mg) H0F263
1724521 Zidovudine Related Compound B (25 mg) (3'-chloro-3'-deoxythymidine) J0K278
1724532 Zidovudine Related Compound C (100 mg) (thymine) R01930
1724543 Zidovudine Related Compound D (50 mg) ([1-(2-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)]thymine) F0J367
1724656 Zileuton (150 mg) G0J062
1724667 Zileuton Related Compound A (50 mg) (N-(1-Benzo[b]thien-2-ylethyl) urea) F0B316
1724678 Zileuton Related Compound B (50 mg) (2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene) F0B313
1724689 Zileuton Related Compound C (50 mg) (1-Benzo[b]thien-2-ylethanone) F0B299
1724747 Zinc Oxide (2 g) (AS) F0D170
1724769 Zinc Sulfate (1 g) (AS) F0D133
1724805 Zolazepam Hydrochloride (500 mg) G0C023
1724827 Zoledronic Acid (150 mg) G0L332
1724838 Zoledronic Acid Related Compound A (30 mg) (2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid) R006D0
1724893 Zolpidem CIV (10 mg) F0I064
1724907 Zolpidem Tartrate CIV (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) R003V0
1724918 Zolpidem Related Compound A CIV (15 mg) (N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide) F0I065
1724951 Zolpidem Impurities Mixture CIV (15 mg) F0J040
1725003 Zonisamide (200 mg) F0J010
1725014 Zonisamide Related Compound A (20 mg) (1,2-benzisoxazole-3-methanesulfonic acid sodium salt) F0I366
1725036 Zonisamide Related Compound C (20 mg) (N'-(benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide) F0J031
1727009 Zolmitriptan (150 mg) F0K147
1727018 Zolmitriptan R-Isomer (20 mg) ((R)-4-({3-[2-(Dimethylamino)ethyl]indol-5-yl}methyl)oxazolidin-2-one) F0K148
1727020 Zolmitriptan Related Compound A (20 mg) ((S)-4-({3-[2-(Methylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}methyl)oxazolidin-2-one) F0K149
1727031 Zolmitriptan Related Compound B (20 mg) ((S)-2-Amino-3-{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}propan-1-ol) F0K150
1727053 Zolmitriptan Related Compound D (20 mg) ((S)-Ethyl 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-5-[(2-oxooxazolidin-4-yl)methyl]-1H-indole-2-carboxylate) F0K151
1727064 Zolmitriptan Related Compound E (25 mg) ((S)-N,N-dimethyl-2-{5-[(2-oxooxazolidin-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl}ethanamine oxide) F025S0
1727075 Zolmitriptan Related Compound F (25 mg) (2,2'-[4-(Dimethylamino)butane-1,1-diyl]bis{5-[(S)-(2-oxooxazolidin-4-yl)methyl]-3-(2-dimethylaminoethyl)indole}) F025T0
1727086 Zolmitriptan Related Compound G (25 mg) ((S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one) F025U0
1727097 Zolmitriptan Related Compound H (50 mg) (4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine) F025V0
1729118 Zopiclone R-Isomer CIV (10 mg) ((-)-(5R)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate) F0K173
1733119 Meso-Zeaxanthin (5x 30 mg) (Beta-Beta-Carotene-3,3'-diol, (3R ,3' S)-) F0K295
1733122 Aztec Marigold Zeaxanthin Extract (4 x 50 mg) F0L455
 Jacquizz Rodgers Womens Jersey
Attachments:
Download this file (usprefstd.xls)usprefstd.xls[ ]948 kB
Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey