Dispenser - GERMANY

Hình ?nh:

Dòng PolyFIX v?i th? tích hút nh? dao ??ng t?: 2 - 50ml, tùy mã s?n ph?m. ?ng d?ng c? b?n, áp d?ng nh?ng m?u ch?t hóa h?c thông th??ng, acid y?u, d?ch alkaline...

Dòng OptiFix v?i th? tích hút nh? dao ??ng t?: 0.4 - 500ml, tùy mã s?n ph?m. ?ng d?ng ?a d?ng, có th? áp d?ng ? nh?ng m?u ch?t hóa h?c thông th??ng, ch?t l?ng d? hòa tan, bay h?i, acid hydrofluoric

 Alex Redmond Authentic Jersey
Attachments:
Download this file (OPTIFIX_Dispenser_EN_web.pdf)OptiFix_thiết bị hút nhả cao cấp[Với thiết kế đơn giản, chắc chắn và linh động cho từng phòng thí nghiệm khác nhau. Thac tác được cả trên acid HF, chất dễ bay hơi.]308 kB
Download this file (POLYFIX_2014_EN_web.pdf)PolyFix_Thiết bị hút nhả phổ thông[Ứng dụng hút nhả cơ bản]198 kB
Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey