Máy đo quang phổ YSI 9300/9500 - USA

Máy ?o quang ph? ?ng d?ng linh ??ng ngay c? trong phòng lab ho?c ??a ?i?m ?o l??ng tr?c ti?p.

??c ?i?m n?i b?t:

+  Hoàn toàn không ph?i tính toán, suy ngh? v? ph??ng pháp b?o qu?n m?u khi s? d?ng, thi?t b? s? h?u ??c tính ch?ng th?m n??c và d? dàng v?n chuy?n. T?t c? hóa ch?t, thu?c th? ??u an toàn và d? s? d?ng.

+  Ch? c?n ch?n l?a, ?i?u h??ng danh m?c test hi?n th? s?n trên màn hình (test ?u tiên ? m?c ??u tiên phía trên) c?a thi?t b?, ch?n m?c test và nh?n OK. Thi?t b? s? t? ??ng h??ng d?n qua t?ng b??c ?? hoàn thành quy trình thí nghi?m c?a ng??i s? d?ng - c?c kz ??n gi?n,thu?n ti?n v?i ?? chính xác c?c cao.

 A'Shawn Robinson Jersey
Attachments:
Download this file (MÁY ĐO QUANG PHỔ YSI 9300-9500.pdf)Máy đo quang YSI 9300/9500[Thiết bị quang phổ cao cấp từ Mỹ]542 kB

Ấn phẩm khoa học

Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey