Hệ thống lọc cao cấp PENTAIR

XL234 là m?t h? th?ng l?c có ?? b?n cao. B? ?ng c?u trúc v?i polypropylene ph? th?y tinh v?i các ch?t ?c ch? tia UV,  bao ph? v? b?c 100% polypropylene và ??m Viton.

B? l?c ???c ?ánh giá kh? n?ng l?c lên ??n 85 psi @ 110ºF và cung c?p dòng ?n ??nh lên ??n 160 gpm. B? l?c có kh? n?ng gi? b?i b?n ? 5,3 ft trên b? m?t, l?n h?n 20% so v?i kích th??c tiêu chu?n c?a hai b? l?c.

Ngoài ?? b?n và kh? n?ng ho?t ??ng t?m r?ng, XL234 là s?n ph?m ??n gi?n, d? s? d?ng. N?p v?n d?ng xoay vòng không c?n công c? và vòng Loc EZ trên túi l?c d? dàng dính vào rãnh niêm phong ?? ng?n ch?n nh?ng thành ph?n ngo?i lai có kh? n?ng tác ??ng vào.

B? ph?n chân máy ???c g?n ?úc vào b? l?c giúp d? cài ??t h?n, ti?n l?i cho ng??i s? d?ng..

Ngoài ra, h? th?ng ???c trang b? thêm vòng dây h?i kh?n c?p – có kh? n?ng t? b?t bong ra n?u n?p không ?óng an toàn, giúp ho?t ??ng ?n ??nh tuy?t ??i.

Thông s? chính:

B? l?c thi?t k? v?i 2 ? c?m "NPT inlet / outlet t??ng h?p side in/side out. Các b? l?c có s?n v?i m?t l??ng l?n micron và nguyên li?u c?u trúc bao g?m: b?t polypropylene, b?t ??n polypropylenevà polypropylene s?i nh?. Tr?ng l??ng v?n chuy?n là 38lbs. S?n xu?t t?i M?.

  • ???c th?t k? ??n gi?n, an toàn và ?? b?n cao.
  • B? l?c v?i 85 b?, t?c ?? dòng ch?y: 160 gpm
  • ??u n?p xo?n m? và vòng Loc EZ
  • 2 "NPT inlet / outlet
  • ?i?m r?ng nh?t : cao 53 1/2 " x sâu 17 1/2".
  • B? l?c có s?n.    
  •         

 

 Jake Ryan Jersey
Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey