Kiểm soát vệ sinh bề mặt ATP - KIKKOMAN

STT

Tên thi?t b?

Model – Thông s? k? thu?t – Hãng s?n xu?t

Hình ?nh s?n ph?m

1

Ma?y kiê?m soa?t vê? sinh bê? m??t theo chi? sô? ATP

LUMITESTERTM PD-30

ID number: 1 402 653

Ha?ng sa?n xuâ?t: KIKKOMAN-Nhâ?t

 

A-???c ti?nh ky? thuâ?t:

8 ngôn ng?? hiê?u chi?nh

400 Chê? ?ô?

Gi??i ha?n pha?t hiê?n 10-15mol/ATP/Test

Th??i gian cho kê?t qua?: 10 giây

??n vi? ?o: RLUs (relative light units)

Bô? nh?? : 2000 kê?t qua?

Ma?n hi?nh : LCD

Cô?ng truyê?n d?? liê?u: Cô?ng USB

S?? du?ng pin AA (tiê?n du?ng) không câ?n bô? sa?c thi?ch h??p cho test hiê?n tr???ng.

Ki?ch th???c: 65*175*32 mm

Tro?ng l???ng: 235g (ch?a bao gô?m pin)

 

B-Cung câ?p gô?m:

1 Ma?y chi?nh  LUMITESTERTM PD-30

2  Pin AA alkaline

1 Chô?i vê? sinh

1  Dây ?eo

1  H???ng dâ?n s?? du?ng

1  CD-ROM phâ?n mê?m kê?t nô?i ma?y ti?nh

1  Tu?i ba?o vê?

Ba?o ha?nh 2 n?m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

QUE LUCIPAC PEN

 

Que lâ?y mâ?u bê? m??t kiê?m tra chi? sô? ATP

 

  • Ma? sa?n phâ?m: 1002671

 

  • ?o?ng go?i: 100 que/Hô?p

 

  • Ba?o qua?n: 2-80C, Không ????c ?ông la?nh.

 

 

 

 

 

 

 

 Mike Vernon Authentic Jersey
Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey