Chương trình thử nghiệm thành thạo là gì?

Thử nghiệm thành thạo là đánh giá việc thực hiện các phép thử trên cùng một mẫu bởi hai hay nhiều phòng thử nghiệm theo các

điều kiện định trước nhằm đánh giá khả năng thực hiện phép thử đó của phòng thử nghiệm (ISO/IEC 17043:2010).

Đơn vị tổ chức sẽ phân phối mẫu thử nghiệm thành thạo đến các phòng thử nghiệm tham gia. Các phòng thử nghiệm phân tích mẫu đã nhận và gửi kết quả về đơn vị tổ chức; sau đó, đơn vị tổ chức sẽ thực hiện phân tích thống kê và đánh giá kết quả phân tích mẫu PT của các Phòng thử nghiệm tham gia. Cuối cùng, phòng thử nghiệm nhận lại báo cáo phân tích thống kê để xem xét và khắc phục sai lỗi (nếu có).