Chương trình thử nghiệm thành thạo là gì?

Th? nghi?m thành th?o là ?ánh giá vi?c th?c hi?n các phép th? trên cùng m?t m?u b?i hai hay nhi?u phòng th? nghi?m theo các

?i?u ki?n ??nh tr??c nh?m ?ánh giá kh? n?ng th?c hi?n phép th? ?ó c?a phòng th? nghi?m (ISO/IEC 17043:2010).

??n v? t? ch?c s? phân ph?i m?u th? nghi?m thành th?o ??n các phòng th? nghi?m tham gia. Các phòng th? nghi?m phân tích m?u ?ã nh?n và g?i k?t qu? v? ??n v? t? ch?c; sau ?ó, ??n v? t? ch?c s? th?c hi?n phân tích th?ng kê và ?ánh giá k?t qu? phân tích m?u PT c?a các Phòng th? nghi?m tham gia. Cu?i cùng, phòng th? nghi?m nh?n l?i báo cáo phân tích th?ng kê ?? xem xét và kh?c ph?c sai l?i (n?u có).

 Raekwon McMillan Jersey
Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey