Về chứng chỉ công nhận ISO 17043

ISO/IEC 17043:2011 (phiên b?n m?i nh?t hi?n nay là ISO/IEC 17043:2011) có tên g?i ??y ?? là Yêu c?u chung v? n?ng l?c c?a phòng th? nghi?m và hi?u chu?n (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories). ISO/IEC 17043:2011 là tiêu chu?n v? h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng áp d?ng chuyên bi?t cho phòng th? nghi?m và hi?u chu?n, do t? ch?c qu?c t? v? tiêu chu?n hóa ISO (International Organization for Standardization) ban hành.

?ây là tiêu chu?n ???c tích l?y kinh nghi?m nhi?u n?m trong vi?c tìm ki?m m?t chu?n m?c chung cho h? th?ng qu?n lý dành cho các phòng th? nghi?m/hi?u chu?n nh?m ??m b?o k?t qu? ?o l??ng/th? nghi?m ??t ???c k?t qu? tin c?y nh?t.

Tiêu chu?n ISO/IEC 17043:2011 ???c thi?t k? ?? h?p nh?t v?i tiêu chu?n ISO 9001 – h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng, vì v?y tiêu chu?n ISO/IEC 17043:2011 không ch? ??a ra các yêu c?u ?? qu?n lý và ??m b?o n?ng l?c k? thu?t mà còn bao g?m nh?ng quy ??nh v? h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng ?? ??t ???c kh? n?ng ??a ra nh?ng k?t qu? ?o l??ng/th? nghi?m tin c?y cao và ???c qu?c t? th?a nh?n.

Ý ngh?a c?a tiêu chu?n  ISO/IEC 17043:2011:

Các ch??ng trình công nh?n phù h?p tiêu chu?n ISO/IEC 17043:2011 trên th? gi?i giúp t?ng c??ng m?i quan h? h?p tác gi?a các phòng th? nghi?m/hi?u chu?n v?i các t? ch?c khác nh?m thúc ??y quá trình trao ??i thông tin, t?ng c??ng kinh nghi?m, và t?ng c??ng s? hoà h?p c?a các ph??ng pháp th? và m?c tiêu ?ã ??nh.

Vi?c ra ??i tiêu chu?n ISO/IEC 17043:2011 là m?t trong nh?ng tr??ng h?p ph?n ánh xu h??ng h?p nh?t các yêu c?u chung cho m?t l?nh v?c mà c? th? là l?nh v?c th? nghi?m/hi?u chu?n ?? t?o nên m?t b? m?t m?i cho lu?t pháp, th??ng m?i, kinh t? và k? thu?t qu?c t?.

 M?c ?ích c?a tiêu chu?n ISO/IEC 17043:2011:

----- Tiêu chu?n ISO/IEC 17043:2011 là tiêu chu?n ??a ra qui ??nh các yêu c?u nh?m ??m b?o n?ng l?c c?a phòng th? nghi?m hay phòng hi?u chu?n cho dù phòng th? nghi?m hay phòng hi?u chu?n s? d?ng b?t k? ph??ng pháp th? nghi?m/hi?u chu?n nào (bao g?m c? ph??ng pháp tiêu chu?n, ph??ng pháp không tiêu chu?n, các ph??ng pháp do phòng th? nghi?m/hi?u chu?n phát tri?n...)

----- Tiêu chu?n ISO/IEC 17043:2011 s? d?ng ?? các phòng th? nghi?m/hi?u chu?n phát tri?n h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng, ho?t ??ng hành chính và k? thu?t. Phòng th? nghi?m, khách hàng, c? quan chính quy?n và các c? quan công nh?n c?ng có th? s? d?ng nó ?? xác nh?n ho?c th?a nh?n n?ng l?c c?a các phòng th? nghi?m/hi?u chu?n.

----- Tiêu chu?n ISO/IEC 17043:2011 giúp cho các phòng th? nghi?m/hi?u chu?n ch?ng minh ???c r?ng mình có ?? n?ng l?c v? k? thu?t và t? ch?c qu?n lý, ho?t ??ng m?t cách hi?u qu? và có th? cung c?p các k?t qu? th? nghi?m và hi?u chu?n có giá tr? v? k? thu?t, và có ?? tin c?y cao.

----- Vi?c áp d?ng tiêu chu?n qu?c t? ISO/IEC 17043:2011 s? t?o ?i?u ki?n cho vi?c h?p tác gi?a các phòng th? nghi?m/hi?u chu?n và các t? ch?c khác nh?m h? tr? cho vi?c trao ??i thông tin và kinh nghi?m v? vi?c th?ng nh?t hóa các chu?n m?c và các th? t?c.

----- Tiêu chu?n ISO/IEC 17043:2011 ???c ra ??i chính là ti?n ?? cho vi?c th?a nh?n l?n nhau, song ph??ng ho?c ?a ph??ng v? k?t qu? th? nghi?m và hi?u chu?n ?? tránh ki?m tra hai l?n ho?c nhi?u l?n ti?n ??n ch? c?n ki?m tra m?t l?n, c?p m?t gi?y ch?ng nh?n và ???c ch?p nh?n ? m?i qu?c gia.

 

Nh? vây, ho?t ??ng công nh?n phòng th? nghi?m/hi?u chu?n cu?i cùng là ?? ph?c v? cho giao l?u th??ng m?i gi?a các n??c, khu v?c và qu?c t?. Ho?t ??ng Công nh?n phòng th? nghi?m/hi?u chu?n c?ng góp ph?n thúc ??y giao l?u v? kinh t?, khoa h?c k? thu?t làm cho s?n ph?m nhanh chóng v??n xa và h?i nh?p vào th? tr??ng khu v?c và th? gi?i.

Ngu?n: http://www.i-tsc.vn

 Latrell Sprewell Womens Jersey

Ấn phẩm khoa học

Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey