Dịch vụ kiểm chuẩn IFM và sứ mệnh toàn cầu

D?ch v? ki?m chu?n IFM là t?p ?oàn kh?ng l? v?i l?nh v?c ho?t ??ng qu?n lý ch?t l??ng phòng thí nghi?m. V?i l??ng khách hàng ?a d?ng ph? r?ng trên m?i ??i t??ng – các c? quan ki?m ??nh, c? quan qu?n lý, c? quan chính ph? c?ng nh? các công ty t? nhân. IFM v?i danh ngh?a là m?t t?p ?oàn hoàn toàn ??c l?p, ??m b?o s? công b?ng, tính khách quan c?ng nh? tuy?t ??i b?o m?t cho khách hàng.
S? m?nh chính c?a IFM chính là h? tr? các phòng thí nghi?m thông qua c?i thi?n và duy trì ch?t l??ng k?t qu? phân tích chu?n cho các phòng lab hi?n nay.

V? khí t?i tân c?a chúng tôi ??a ??n cho khách hàng chính là các ch??ng trình th? nghi?m thành th?o – bao g?m c? ngu?n d? li?u tham kh?o ch?t l??ng và d?ch v? t? v?n nhi?t tình cho khách hàng.

T?I SAO L?I CH?N IFM?
Ch?ng nh?n toàn c?u - tiêu chu?n ISO / IEC17043 (Gi?y ch?ng nh?n t? A2LA 3189-02)
K?t qu? ch?ng nh?n cho chính khách hàng tham gia.
Hi?u qu? cao v? m?t chi phí
Ch??ng trình cho phép ?ánh giá hi?u su?t toàn b? quy trình phân tích, k? thu?t viên ???c ho?ch ??nh tham gia theo t?ng giai ?o?n và giám sát xuyên su?t n?m.

Hoàn toàn ??c l?p 100%
IFM không liên k?t v?i b?t k? t? ch?c chính ph? ho?c t? ch?c ?ào t?o nào, ??m b?o công b?ng tuy?t ??i cho các khách hàng tham gia.
CH??NG TRÌNH CUNG C?P TOÀN DI?N
Cung c?p l??ng m?u TNTT l?n và các thông s? chu?n d??i d?ng ??n gi?n, d? s? d?ng.
L?A CH?N ??NH D?NG CH??NG TRÌNH CHO M?U
IFM còn có cung c?p các ch??ng trình d?ng kép dành cho: m?u ?ông khô và "t? nhiên" nh?m phù h?p cho phòng thí nghi?m c?ng nh? ngân sách c?a khách hàng.
- Ch? ch?ng nh?n cho chính phòng Lab c?a khách hàng tham gia ch??ng trình.
- Giám sát quá trình th? nghi?m c?a k? thu?t viên khi ?ang thao tác trên b? m?u mà KHÔNG CÓ CHI PHÍ PHÁT SINH NÀO.
- Khuy?n mãi gi?m giá cho khách hàng khi ghi danh vào ch??ng trình.
- Ti?t ki?m t?i ?a ngân sách cho khách hàng.

T?i sao l?i tham gia ch??ng trình cùng IFM?
Quy trình ho?t ??ng c?a m?t phòng thí nghi?m không bao gi? ???c ?ánh giá tuy?t ??i d?a trên c? s? c?a m?t ch??ng trình thành th?o riêng l?. Chính vì v?y, tính nh?t quán, ?n ??nh mang t?m quan tr?ng không h? nh? và khách hàng luôn hi?u ?i?u này.
Ch??ng trình ???c thi?t l?p nh?m ??m b?o ?n ??nh các nhân t? khi tham gia thí nghi?m, ch?ng h?n: các d?ng m?u thao tác,các s? li?u k?t qu? và nh?ng y?u t? ?nh h??ng trong quá trình phân tích - t?t c? s? ???c ?n ??nh vào m?t ch??ng trình TNTT duy nh?t nh?m tránh các s? c?, r?i ro có th? x?y ra.
Tham gia ch??ng trình ???c nhi?u ti?n ích nh?m ??m b?o yêu c?u v? ch?t l??ng c?a m?u ch? trong m?t l?n n?p m?u. K? thu?t viên thao tác ???c giám sát rõ ràng theo t?ng n?m. Không c?n thi?t ph?i l?p l?ch ki?m ch?ng v?i các m?u n?i riêng bi?t.
Luôn ???c theo dõi, t? v?n và h? tr? t? các thành viên trong h? th?ng IFM

 J. C. Ramirez Authentic Jersey
Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey