Tin tức

Các nhà khoa h?c M? lo?i b? thành công virus HIV trên chu?t b?ng công ngh? ch?nh s?a gen CRISPR. Phôi thai loài lai ng??i - l?n ???c t?o thành công Công ngh? ch?nh s?a gen CRISPR có th? là ph??ng pháp ti?m n?ng ?? ch?a tr? HIV. ?nh: iStock. Các nhà nghiên c?u t?i ??i h?c Temple và ??i h?c Pittsburgh, M?, s? d?ng công ngh? ch?nh s?a gene CRISPR ?? lo?i b? thành công ADN c?a virus HIV ra kh?i mã di truy?n c?a chu?t, giúp con v?t kh?i b?nh, theo Cnet. K?t qu? nghiên c?u ???c công b? trên t?p ...

Chi tiết

- Tình tr?ng kháng kháng sinh t?i Vi?t Nam ngày càng gia t?ng khi xu?t hi?n m?t vài lo?i siêu vi khu?n kháng l?i t?t c? các lo?i thu?c. T?i h?i ngh? khoa h?c toàn qu?c v? h?i s?c c?p c?u và ch?ng ??c 2017 tu?n qua t?i Hà N?i, GS Nguy?n Gia Bình, Ch? t?ch H?i H?i s?c c?p c?u và ch?ng ??c bày t? lo ng?i v? tình tr?ng kháng kháng sinh t?i n??c ta. Theo ông, h?u h?t các c? s? khám ch?a b?nh ?ang ph?i ??i m?t v?i t?c ?? lan r?ng c?a các vi khu?n kháng nhi?u ...

Chi tiết

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM ??C L?P - T? DO - H?NH PHÚC ?****************** Kính g?i Quý khách hàng   , Công ty TNHH KHKT Toàn C?u trân tr?ng kính m?i Quý khách hàng ??n tham d? h?i th?o: “GI?I PHÁP CH?N ?OÁN VI SINH VÀ KI?M SOÁT PHÒNG THÍ NGHI?M HI?U QU?” Th?i gian: 08h00 ??n 16h00, Th? b?y ngày 23 tháng 7 n?m 2016 ??a ?i?m: Khách s?n Vi?n ?ông – 275A Ph?m Ng? Lão, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh   ?ây c?ng là d?p ?? Công ty Toàn C?u tri ân khách hàng ?ã quan tâm, s? d?ng các s?n ph?m c?a ...

Chi tiết

Máy đo quang phổ YSI 9300/9500
Máy ?o quang ph? ?ng d?ng linh ??ng ngay c? trong phòng lab ho?c ??a ?i?m ?o l??ng tr?c ti?p. Tính n?ng: +  Không c?n b?o qu?n m?u khi s? d?ng, thi?t b? s? h?u ??c tính ch?ng th?m n??c và d? dàng v?n chuy?n. T?t c? hóach?t, thu?c th? ??u an toàn và d? s? d?ng. +  Ch?n l?a, ?i?u h??ng danh m?c test hi?n th? s?n trên màn hình (test ?u tiên ? m?c ??u tiên phía trên) c?a thi?t b?, ch?n m?ctest và nh?n OK. Thi?t b? s? t? ??ng h??ng d?n qua t?ng b??c ?? hoàn thành quy ...

Chi tiết

Darrell Green Authentic Jersey Rob Havenstein Authentic Jersey